สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,756.321,011.0063.3 %5.0472.39104.6177.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,643.324,743.6045.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,388.812,329.0031.3 %5.0719.61309.9356.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,724.342,780.0025.4 %5.0681.58106.4084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร12,630.538,365.7933.8 %5.02,069.75728.6564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,618.981,459.0074.0 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,219.16670.0087.2 %5.0467.5135.1792.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,952.09617.0084.4 %5.0341.8347.9786.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,884.84480.0087.6 %5.0253.3112.8694.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,895.99959.0075.4 %5.0303.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,787.08700.4581.5 %5.0360.4737.7589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,050.53849.0079.0 %5.0268.9551.7480.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,987.47526.0086.8 %5.0364.7252.1885.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,635.527,310.91-57.7 %0.01,271.061,261.600.7 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,856.772,243.0041.8 %5.01,080.91854.6020.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,305.771,486.0055.0 %5.0776.66233.1970.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 432,627.7136,899.15-13.1 %0.05,928.686,607.25-11.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,823.991,700.0039.8 %5.0548.47296.4046.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,769.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0714.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,447.474,097.00-67.4 %0.0589.97394.0833.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,421.781,988.4963.3 %5.01,518.27434.2571.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,719.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,328.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร8,112.9117,585.01-116.8 %0.01,746.47218.5087.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,956.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,213.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,129.89523.0075.4 %5.068.9225.8862.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,765.17954.0074.7 %5.0871.7464.1692.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,070.84984.0068.0 %5.0643.55307.8052.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,591.173,391.005.6 %2.5525.40536.08-2.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,717.295,120.0010.4 %5.01,385.17522.5062.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,118.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,042.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,603.592,901.2119.5 %5.0814.69511.0137.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,394.0220,576.31-25.5 %0.02,088.76131.7593.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,566.6415,612.00-7.2 %0.02,181.382,832.35-29.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,612.602,033.0082.5 %5.0776.66754.302.9 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,686.4815,122.00-310.2 %0.0833.72100.8287.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,289.972,407.0043.9 %5.0928.79525.1743.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,097.472,682.4034.5 %5.0966.81515.6246.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,400.203,326.0024.4 %5.0719.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร39,307.953,269.0091.7 %5.0932.14472.0749.4 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,986.941,156.0061.3 %5.0567.4843.8092.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,413.911,558.0054.4 %5.0814.6972.0191.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,858.501,171.0059.0 %5.0605.51284.1453.1 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,265.955,146.482.3 %1.01,137.95393.0665.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,377.372,660.0039.2 %5.01,137.95236.6279.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,075.535,499.30-34.9 %0.0954.32215.1977.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 129,917.2024,013.6519.7 %5.01,625.06890.4245.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 212,975.8315,448.00-19.1 %0.01,775.701,480.0716.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)27,480.4513,366.7051.4 %5.02,814.19921.0667.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร1,616.799,018.00-457.8 %0.0283.08452.17-59.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร75,369.794.72100.0 %5.01,510.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร23,798.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0906.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร33,686.1173,077.46-116.9 %0.0834.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี27,555.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0835.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร18,785.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,876.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,533.101,763.0050.1 %5.0776.66644.5017.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,904.974,349.3974.3 %5.01,482.692,156.00-45.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร3,084.50887.0071.2 %5.0605.51304.7449.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร16,069.389,262.3642.4 %5.03,151.51459.0085.4 %5.0
รวม 492,621 346,081 29.75 % 50,905 27,641 45.70 %