สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,697.16604.0077.6 %5.0360.3299.0072.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,525.375,820.12-28.6 %0.0816.75201.5775.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,381.392,478.0926.7 %5.0863.9673.0191.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา63.502,461.00-3,775.6 %0.025.62126.50-393.8 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา224,078.3519,130.0420.6 %5.02,326.42436.5081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา119,704.8619,500.001.0 %0.52,742.25764.3472.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,893.61597.0084.7 %5.0193.3875.5760.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,400.59724.0083.5 %5.0173.0220.3188.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,812.511,426.0070.4 %5.0322.8593.4871.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,484.613,873.0040.3 %5.0245.8379.5167.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา5,208.002,103.0059.6 %5.0220.160.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,132.92926.0077.6 %5.0351.5645.0587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,393.50693.0084.2 %5.0305.2286.0471.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย5,523.611,810.0067.2 %5.0223.2335.5384.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,377.11583.0086.7 %5.0225.5945.0280.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,246.47500.0088.2 %5.0186.6572.0861.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,014.76797.0084.1 %5.0203.2656.6672.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,475.14549.0087.7 %5.0317.7540.6687.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,916.57354.0091.0 %5.0146.144.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,569.03612.0082.9 %5.0194.617.5096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,072.03736.0081.9 %5.0129.7171.6444.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,506.11676.0085.0 %5.0288.7235.6087.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,939.568,126.98-64.5 %0.01,005.04763.2224.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 24,345.033,828.0011.9 %5.0858.27785.538.5 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,003.583,113.00-3.6 %0.0474.42434.828.3 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,750.322,635.0044.5 %5.0968.841,061.25-9.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,294.762,111.0035.9 %5.0588.48281.8952.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,162.472,376.3042.9 %5.0950.85344.7863.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,320.431,243.0062.6 %5.0512.45149.6170.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,248.463,180.0039.4 %5.01,327.64618.2853.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,512.072,312.258.0 %4.0518.30485.216.4 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,620.703,273.6929.2 %5.01,265.90615.1251.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,990.272,428.0039.2 %5.0854.74305.8764.2 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,401.7628.2899.4 %5.0968.82223.2577.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,313.4921,793.00-162.1 %0.01,368.16117.4591.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,289.473,811.0011.2 %5.0949.81370.2661.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,333.271,120.0066.4 %5.0596.9260.4289.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,060.022,121.5030.7 %5.0466.96575.29-23.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,276.033,530.0017.4 %5.0873.76338.9461.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,287.201,641.0069.0 %5.01,330.14193.1385.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,683.067,577.00-61.8 %0.01,063.92871.9618.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,683.132,850.0039.1 %5.0797.65317.7660.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,925.2912,487.25-57.6 %0.01,734.3936.3597.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,445.163,570.0068.8 %5.0626.53614.531.9 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,120.085,224.00-26.8 %0.0797.68487.5638.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,205.105,536.0023.2 %5.01,139.97413.9263.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,004.603,454.0031.0 %5.01,158.96477.1758.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,659.946,035.00-6.6 %0.0816.6951.6993.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา12,249.727,143.0041.7 %5.0613.14248.6659.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,389.6310,023.0019.1 %5.0492.47218.7455.6 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 42,658.7542,275.000.9 %0.5611.69614.65-0.5 %0.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 77,213.10119,901.00-55.3 %0.01,131.36682.0739.7 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 43,056.3039,469.608.3 %4.0574.50309.4446.1 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 150,139.9231,088.7679.3 %5.07,874.84373.4095.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,322.661,057.0068.2 %5.0281.77118.2858.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,164.224,500.00-8.1 %0.0820.55162.7480.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,489.253,128.0030.3 %5.0702.57416.5040.7 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,716.469,261.00-37.9 %0.01,596.35350.0878.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,169.292,129.0048.9 %5.0835.71465.0244.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา26,737.986,318.9076.4 %5.01,360.08549.7559.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา16,354.263,596.9378.0 %5.0748.81403.0546.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,659.701,411.0061.4 %5.0664.56183.5672.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑19,977.3413,326.1033.3 %5.0977.59662.1032.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 237,196.5813,472.3063.8 %5.02,590.84493.4881.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,448.096,793.79-5.4 %0.0424.60326.2723.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา73,049.4911,027.6884.9 %5.01,417.80343.1575.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25,417.8624,512.003.6 %1.5616.61479.4922.2 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา19,481.7213,024.2133.1 %5.0447.52210.0053.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 95,416.1646,339.6051.4 %5.0580.76570.071.8 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 15,957.0024,513.43-53.6 %0.0617.54489.2520.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา148,986.0824,819.0083.3 %5.0523.85510.082.6 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 21,612.7013,461.0037.7 %5.0463.18659.83-42.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 68,894.8928,526.0058.6 %5.0530.00939.65-77.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,600.9322,500.80-161.6 %0.01,585.591,237.5322.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,746.251,664.0055.6 %5.0759.64602.3020.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,483.081,943.0044.2 %5.0493.44332.5032.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18,650.5125,020.27-34.2 %0.03,354.647,375.95-119.9 %0.0
รวม 1,229,592 734,603 40.26 % 68,570 33,793 50.72 %