สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,675.86559.0079.1 %5.0673.05213.4368.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด20,079.5724,028.68-19.7 %0.082.6844.1346.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก20,866.1110,744.2448.5 %5.067.0369.86-4.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,114.9110,600.00-4.8 %0.034.8449.32-41.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,742.905,366.37-43.4 %0.0996.33244.0575.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,331.551.00100.0 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก16,975.0512,552.0026.1 %5.02,897.931,522.4647.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด57,722.2123,989.0058.4 %5.02,953.541,064.2464.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,259.796,574.83-25.0 %0.01,186.491,367.05-15.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,657.242,634.5843.4 %5.01,338.63989.1326.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,257.021.00100.0 %5.0901.250.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,343.281,458.0056.4 %5.0882.24315.8564.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,970.553,357.0015.5 %5.01,205.50531.0555.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,268.593,199.21-41.0 %0.0608.41571.906.0 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,948.955,847.00-18.1 %0.01,566.81159.6089.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)11,640.052,732.5876.5 %5.01,072.40376.3364.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก14,113.171.00100.0 %5.01,300.600.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานตาก22,046.065,220.0076.3 %5.0544.949.0098.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด66,041.1596,583.79-46.2 %0.01,213.97597.9850.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,002.481.00100.0 %5.01,148.450.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)15,434.5111,701.3524.2 %5.05,314.29601.3588.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,219.64719.0077.7 %5.097.2356.1542.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,235.08300.0075.7 %5.033.822.8591.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,235.08300.0075.7 %5.082.552.8596.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,200.961,571.0050.9 %5.0958.31237.6175.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,000.63457.0084.8 %5.0806.17151.0581.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก4,095.643,545.4213.4 %5.01,129.45202.7582.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก10,542.2027,635.00-162.1 %0.01,604.853,044.87-89.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก14,711.518,098.0045.0 %5.02,232.38143.7793.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,571.252,337.00-48.7 %0.01,015.34162.0084.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก106,167.328,123.0192.3 %5.04,629.28148.9896.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,991.512,393.0073.4 %5.0958.29218.2277.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,535.463,362.7039.3 %5.0662.81241.9763.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,937.521.00100.0 %5.0560.561.8599.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,559.231,814.5849.0 %5.0706.17235.4566.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,952.392,022.3031.5 %5.0749.1380.5189.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก10,317.554,605.8055.4 %5.0466.87298.3036.1 %5.0
เรือนจำกลางตาก 35,513.461.00100.0 %5.01,095.84497.8754.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,681.73863.0067.8 %5.0673.05161.6076.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,909.913,768.9036.2 %5.01,871.04215.3688.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,382.531,097.0067.6 %5.0545.64345.1436.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,744.565,318.287.4 %3.51,091.41380.2865.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก5,562.104,427.9620.4 %5.01,369.45500.0363.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก2,244.214,712.40-110.0 %0.0977.330.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 125,470.5816,199.6836.4 %5.05,684.31410.0592.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 32,763.329,243.8871.8 %5.02,758.17789.5571.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,733.434,926.4826.8 %5.0414.61561.63-35.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก32,647.521.00100.0 %5.0289.161.8599.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก20,727.9041,489.87-100.2 %0.01,094.781,377.32-25.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก49,814.391.00100.0 %5.01,368.170.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด93,204.266,864.0092.6 %5.01,247.36897.1128.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก24.011.0095.8 %5.018.391.8589.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,908.231.00100.0 %5.01,148.450.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,936.83879.0070.1 %5.0692.08139.6579.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก43,872.3614,220.0067.6 %5.06,624.964,686.4529.3 %5.0
รวม 853,905 408,452 52.17 % 72,567 24,928 65.65 %