สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,792.70820.0070.6 %5.0482.43213.4955.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,633.555,224.2039.5 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,998.891,953.0034.9 %5.0615.5556.2490.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,391.641,990.0041.3 %5.0672.5768.9589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย16,245.208,387.6048.4 %5.01,984.70467.7176.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,996.552,149.0057.0 %5.0250.2038.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,871.261,076.0077.9 %5.0328.140.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,439.30827.0081.4 %5.0261.6526.2190.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,513.791,053.0076.7 %5.0468.5156.2788.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,353.40815.0081.3 %5.0296.0019.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,392.03934.0078.7 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,228.07728.0082.8 %5.0224.8847.5078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,286.19677.0084.2 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,240.53627.0085.2 %5.0326.9358.3082.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย8,010.028,271.91-3.3 %0.01,452.251,440.580.8 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย4,987.721,320.0073.5 %5.0615.57225.8163.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,759.961,738.0063.5 %5.01,090.27815.2425.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,337.561,532.0054.1 %5.0748.66402.7746.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,483.86720.0079.3 %5.0710.63512.9127.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,302.903,215.0056.0 %5.02,307.971,539.6833.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,946.512,754.08-41.5 %0.0473.40339.9028.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,258.643,766.0011.6 %5.01,128.98506.0855.2 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย3,568.673,509.001.7 %0.5805.70371.4053.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,539.9414,451.00-160.9 %0.01,471.27228.9584.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,677.622,645.0028.1 %5.0824.72209.8874.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,867.30620.4084.0 %5.074.5643.8141.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,345.711,243.0062.8 %5.0710.6343.8093.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,045.79749.0075.4 %5.0634.56471.1625.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,585.401,986.1844.6 %5.0824.72336.3959.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย11,245.2530,721.00-173.2 %0.01,281.114,720.47-268.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย5,101.014,125.0019.1 %5.01,376.19410.0270.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,605.422,057.0063.3 %5.0805.71497.9938.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,699.9515,470.84-171.4 %0.01,224.06134.2589.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,341.55559.0083.3 %5.0748.66817.76-9.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,582.645,523.10-54.2 %0.0748.66875.34-16.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,796.705,244.00-9.3 %0.01,224.06456.0262.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,119.672,267.0055.7 %5.0602.85353.1041.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,139.992,897.007.7 %3.5615.5554.1591.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,182.151,904.0083.0 %5.0729.64367.2449.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย35,705.8931,688.0011.3 %5.0733.44684.006.7 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,927.671,033.0064.7 %5.0501.4548.0890.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,098.793,323.1618.9 %5.0748.66317.2057.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,697.751,189.2055.9 %5.0577.51175.9369.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,469.744,120.307.8 %3.51,023.78362.5064.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,272.443,964.00-21.1 %0.0710.63209.7070.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย191,545.596,529.3096.6 %5.075,114.42909.0098.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,528.915,054.20-43.2 %0.0729.64176.3775.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 121,831.4919,750.469.5 %4.51,998.82977.8451.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 261,223.9114,257.1576.7 %5.02,105.881,001.1052.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย13,626.1411,505.6015.6 %5.04,088.43898.1778.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย16,299.997,016.0057.0 %5.0405.51279.6931.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย61,361.7375,540.00-23.1 %0.01,217.22724.0540.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย78,795.8746,856.0040.5 %5.0811.03340.4758.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย20,475.0823,218.52-13.4 %0.0834.351.8599.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย22,232.3422,288.00-0.3 %0.0630.06601.654.5 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย45,596.9314,253.2268.7 %5.0811.16938.13-15.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง76,028.0326,628.0065.0 %5.0774.34785.45-1.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,159.6313,854.53-69.8 %0.01,503.441,086.9927.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,282.764,031.44-22.8 %0.0710.63395.7144.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,308.791,100.0066.8 %5.0520.46191.9063.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย29,430.1515,054.7048.8 %5.04,400.204,769.01-8.4 %0.0
รวม 907,815 498,804 45.05 % 130,677 33,207 74.59 %