สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 48,625.695,317.8838.3 %5.03,247.36100.7796.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,781.34887.0076.5 %5.0160.7680.4749.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก229,690.7015,953.6793.1 %5.0304.58255.9016.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก25,111.7919,814.9921.1 %5.066.05140.18-112.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก5,079.465,882.24-15.8 %0.0879.35138.1684.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,310.054,467.60-35.0 %0.0727.220.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,607.781,945.0046.1 %5.0551.4985.5684.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 716,895.5517,424.00-3.1 %0.03,429.93619.4581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก40,121.2328,085.0030.0 %5.03,199.30804.6074.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,057.058,111.72-60.4 %0.02,145.061,343.4737.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก7,187.278,770.00-22.0 %0.01,659.001,416.3914.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,316.052,206.5633.5 %5.0689.19167.9875.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,247.721,772.0058.3 %5.01,145.561,233.95-7.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,235.612,523.0022.0 %5.0515.50295.0342.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 318,366.6081,391.60-343.2 %0.06,745.454,719.9530.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,007.82875.0082.5 %5.01,924.44369.8880.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,948.361,204.0059.2 %5.0689.17315.2854.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,517.205,121.007.2 %3.51,639.991,079.5734.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,480.345,219.234.8 %2.02,318.221,025.5555.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,929.254,273.0013.3 %5.01,449.83498.8965.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 32,118.5122,984.7228.4 %5.02,102.082.8599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,468.256,445.23-161.1 %0.0605.35469.0622.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,306.175,280.000.5 %0.51,563.92867.6544.5 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,197.182,740.4934.7 %5.01,107.54592.9746.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 25,158.732,949.0042.8 %5.01,868.183,469.59-85.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก20,945.8224,510.42-17.0 %0.02,055.88218.7089.4 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก231,033.06182,512.3421.0 %5.01,044.46718.3031.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 14,078.8311,087.0021.3 %5.04,562.123,925.6514.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,218.106,760.0017.7 %5.0949.18171.0082.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก4,625.163,738.3019.2 %5.0993.45807.5018.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)18,864.7018,505.001.9 %0.55,473.791,465.0673.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 98,918.808,503.204.7 %2.03,442.40686.8580.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,479.72301.0091.3 %5.079.502.8596.4 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก723,833.384,686.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,235.391,143.0064.7 %5.0803.281.9099.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,807.83298.0089.4 %5.0670.18380.0043.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,189.704,333.00-3.4 %0.0738.09255.7665.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,234.5734,742.55-321.9 %0.02,058.341,851.5010.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,465.665,096.00-14.1 %0.0817.712.8599.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,795.34733.0084.7 %5.0521.70131.4274.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,167.8920,828.00-237.7 %0.01,659.01180.9989.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,687.2314,367.15-5.0 %0.02,322.252.8599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,755.142,166.0042.3 %5.0549.881,184.24-115.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,066.104,628.00-13.8 %0.01,031.46847.8417.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,676.342,533.0031.1 %5.0955.41458.6252.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก5,045.142,237.8055.6 %5.01,088.53375.7965.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,807.394,504.006.3 %3.01,012.46150.9285.1 %5.0
สพ.พิษณุโลก26,175.238,037.0069.3 %5.0546.66266.0051.3 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 110,721.68129,220.00-16.7 %0.01,843.591,012.5045.1 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 71,642.9072,462.46-1.1 %0.01,439.71985.0731.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก25,582.8220,753.3118.9 %5.0879.33727.9417.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,564.1313,198.9915.2 %5.03,180.51609.2080.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,083.85500.0083.8 %5.0651.15131.8379.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก4,186.972,420.0042.2 %5.0974.41383.2060.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก21,146.2118,321.0013.4 %5.02,078.32722.9565.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,242.231,612.1950.3 %5.0708.19211.6670.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,692.181,980.0070.4 %5.01,487.84396.4873.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,761.591,820.0051.6 %5.01,021.270.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,064.743,482.9414.3 %5.0898.352.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์17,800.6114,371.8019.3 %5.04,275.69686.9983.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 153,603.8115,278.0071.5 %5.01,169.44395.5166.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 246,326.0414,550.6668.6 %5.02,598.00911.1964.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 361,605.6013,293.5878.4 %5.02,022.14473.1376.6 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล31,251.0223,255.0225.6 %5.0578.671,885.08-225.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 779,261.2312,388.3084.4 %5.0472.03973.75-106.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก77,386.7770,959.998.3 %4.01,776.71309.8982.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว19,855.4824,864.00-25.2 %0.0836.91476.2043.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก123,253.0179,971.7935.1 %5.01,039.07258.4675.1 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก491,234.2839,957.0091.9 %5.06,512.19633.7590.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก34,368.6319,016.0044.7 %5.0994.391,222.74-23.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย31,549.9018,907.2240.1 %5.0985.61716.3027.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก17,620.1436,995.00-110.0 %0.02,374.572,894.14-21.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก12,822.5410,568.0017.6 %5.03,579.62195.5694.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก24,258.244,752.0080.4 %5.02,422.19663.1572.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,350.961.00100.0 %5.01,390.46181.2787.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก32,517.3215,410.0752.6 %5.02,014.48289.8685.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,639.762,557.7929.7 %5.0860.33470.4045.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)5,011.139,543.00-90.4 %0.01,250.5647.9296.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,455.28727.0070.4 %5.01,253.330.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,212.631,417.0055.9 %5.0445.54117.7773.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 654,587.9941,903.2123.2 %5.011,520.109,310.0319.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก59,002.9818,020.0069.5 %5.013,040.755,112.2560.8 %5.0
รวม 3,135,537 1,382,372 55.91 % 151,186 67,593 55.29 %