สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,812.261.00100.0 %5.0447.451.0099.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,975.672,214.0025.6 %5.0543.730.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,162.171.00100.0 %5.0618.590.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร23,382.3514,487.0038.0 %5.02,710.35508.0081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,096.801.00100.0 %5.0200.970.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,512.381,145.0074.6 %5.0235.19105.7055.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,378.481,031.0076.5 %5.0425.8283.7580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,850.38661.0082.8 %5.0222.380.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,914.02803.0079.5 %5.0295.23131.8255.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก4,199.75664.0084.2 %5.0256.9687.7665.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,822.96738.0080.7 %5.0201.3466.9166.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,926.45537.0086.3 %5.0178.66109.2038.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม5,188.64546.0089.5 %5.0221.1718.5191.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,386.801.00100.0 %5.01,055.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร4,139.892,500.0039.6 %5.0690.16721.69-4.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,246.752,125.0034.5 %5.0656.62424.3535.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,943.111,880.0036.1 %5.0542.530.00100.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,291.412,366.0055.3 %5.01,374.611,454.48-5.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,233.464,567.00-104.5 %0.0515.23753.02-46.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,656.081,773.0061.9 %5.01,208.09632.3347.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)3,270.233,402.00-4.0 %0.0689.1343.5393.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร12,357.809,179.0025.7 %5.01,512.34299.6880.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,608.871,395.0061.3 %5.0713.6739.1394.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,782.65801.0055.1 %5.050.6038.0824.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,429.021,210.0064.7 %5.0732.6944.1794.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,953.031,209.0059.1 %5.0523.51427.4718.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,977.861.00100.0 %5.0846.780.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร5,561.421.00100.0 %5.01,284.150.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร7,579.705,960.0021.4 %5.01,512.34963.1136.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,693.482,647.0028.3 %5.0732.69227.8968.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,867.7613,252.44-93.0 %0.01,512.3454.1596.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,487.762,540.6027.2 %5.0656.62373.4543.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,501.722,688.0076.6 %5.0903.83417.7553.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,974.654,676.00-17.6 %0.0846.780.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,032.292,218.0045.0 %5.0590.381.8599.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,104.825,288.00-70.3 %0.0580.56103.6682.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,938.462,339.0080.4 %5.0960.880.9599.9 %5.0
รจจ.พิจิตร 37,447.4136,574.082.3 %1.0719.98269.9062.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,821.57942.0066.6 %5.0447.4577.8082.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,592.171,350.9962.4 %5.0675.64176.8773.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,350.941.00100.0 %5.0454.110.9599.8 %5.0
สปส.จ.พิจิตร4,344.415,228.31-20.3 %0.0903.83492.4645.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,561.281.00100.0 %5.0713.701.8599.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,236.551.00100.0 %5.0770.721.8599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 134,501.7415,699.5454.5 %5.01,197.96236.3780.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 229,687.3714,063.7652.6 %5.01,307.97591.8754.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,346.964,749.6911.2 %5.0332.82587.48-76.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร136,290.7276,087.3544.2 %5.0887.761.8599.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร22,756.9023,480.00-3.2 %0.0720.24627.0012.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร36,244.5623,794.0034.4 %5.0616.301,585.36-157.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,153.502,292.1327.3 %5.0637.64202.0468.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,929.387,195.00-46.0 %0.01,532.56504.3767.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร3,050.621.00100.0 %5.0606.520.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร17,190.3618,250.00-6.2 %0.03,794.354,451.22-17.3 %0.0
รวม 542,748 326,559 39.83 % 42,604 17,949 57.87 %