สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,745.821,070.0061.0 %5.0571.85128.6877.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ไม่ครบ4,046.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ44.06ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,911.0516,221.1322.4 %5.081.9557.0030.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,744.243,160.3415.6 %5.0933.16240.8974.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,332.391,802.3445.9 %5.0800.40149.5681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,994.389,534.0020.5 %5.02,947.55931.0068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.4361.6985.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,418.89693.0084.3 %5.0423.2743.6889.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,147.34890.0082.7 %5.0285.920.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,296.340.01100.0 %5.0416.3544.1889.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,425.29772.0082.6 %5.0345.330.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,061.69582.0085.7 %5.0368.3456.2684.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,828.31477.0087.5 %5.0523.370.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,816.111,084.0071.6 %5.0326.8287.1173.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,752.44162.0095.7 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,383.65144.0096.7 %5.0344.05129.4762.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,744.051.00100.0 %5.0329.696.8697.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,645.473,452.0038.9 %5.01,446.58810.3544.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,657.063,687.5334.8 %5.01,446.59399.8572.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,238.581,379.0457.4 %5.0857.0986.5289.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,654.401,845.0049.5 %5.0685.95204.2570.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,228.432,741.0070.3 %5.02,123.88535.0474.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,829.073,081.00-68.4 %0.0517.26501.223.1 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์4,905.012,995.6238.9 %5.01,427.57953.5933.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,752.824,755.00-72.7 %0.0688.64477.4830.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์5,804.5015,178.00-161.5 %0.01,598.728.4399.5 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์73,160.1733,632.2054.0 %5.0678.74153.2577.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 13,068.2015,321.00-17.2 %0.04,673.304,649.650.5 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,450.622,775.6019.6 %5.0933.16372.5960.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,737.081,068.0038.5 %5.075.5986.01-13.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,371.991,434.0057.5 %5.0914.1490.7790.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,120.26904.5071.0 %5.0723.98208.0271.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์5,441.224,478.9817.7 %5.01,028.23284.8772.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์8,140.204,690.9942.4 %5.01,484.62692.0453.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,985.195,261.80-5.5 %0.01,465.61714.9051.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,537.963,025.0253.7 %5.01,104.300.01100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์13,229.3811,649.4211.9 %5.01,183.07163.4086.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,797.702,410.0077.7 %5.0762.01283.3462.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,259.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0990.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,727.716,405.004.8 %2.01,902.97689.0463.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,257.431,672.8073.3 %5.0933.15399.9057.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,924.173,655.6847.2 %5.0598.2589.3885.1 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,016.102,740.0065.8 %5.02,259.01603.2573.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์50,748.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,172.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,029.871,198.0070.3 %5.0609.89414.1632.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์5,297.433,397.8235.9 %5.0909.73418.7454.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,401.321,720.0049.4 %5.0800.41273.9665.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ3,922.364,614.48-17.6 %0.0977.98571.8041.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,179.372,646.4036.7 %5.01,218.40924.6324.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์5,425.2910,713.50-97.5 %0.01,123.320.02100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 128,638.5414,226.0250.3 %5.01,596.33221.6986.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 257,998.4115,440.0073.4 %5.01,777.21653.9763.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 338,940.9116,679.8357.2 %5.01,840.99709.9761.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)29,806.0711,708.7860.7 %5.02,744.20858.2068.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์22,522.7110,425.0053.7 %5.0378.79822.91-117.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,405.745,074.50-15.2 %0.0327.45137.9257.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์213,818.17106,363.0150.3 %5.01,936.43979.6249.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบ12,093.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,052.71ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์35,550.5919,760.9044.4 %5.0825.81808.612.1 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน44,347.3326,080.0041.2 %5.0944.67380.0059.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี24,795.8622,201.6010.5 %5.01,100.501,250.58-13.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,971.1425,247.00-94.6 %0.02,619.002,245.9014.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,344.172,695.2038.0 %5.0952.531,027.37-7.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์3,052.351,109.0063.7 %5.0685.95150.0078.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์26,278.745,451.0079.3 %5.06,012.145,299.0211.9 %5.0
รวม 876,009 483,584 44.80 % 70,510 33,544 52.43 %