สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,962.80417.0085.9 %5.0426.2994.0577.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,958.267,470.9046.5 %5.075.53106.01-40.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,603.076,761.99-46.9 %0.0730.53123.3583.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,316.571.00100.0 %5.0692.5147.9893.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี24,395.1119,406.7020.4 %5.02,963.97836.9571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,390.272,263.0058.0 %5.0350.5946.5586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,967.141,607.0059.5 %5.0279.6753.2081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,517.871,086.0076.0 %5.0320.2654.1683.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,514.87714.0084.2 %5.0319.1434.4189.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,457.09756.0083.0 %5.0300.9754.1882.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,888.2840.0099.2 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,948.55537.0086.4 %5.0495.6191.5581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,333.05507.0088.3 %5.0265.3040.4884.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,340.75475.0089.1 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,077.995,908.6326.9 %5.01,358.06716.6147.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,072.031.00100.0 %5.01,072.83318.1670.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,356.14690.0079.4 %5.0711.541,281.53-80.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,671.776,225.30-69.5 %0.0407.27293.5527.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,546.794,478.0040.7 %5.02,194.761,209.4244.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 107,427.068,779.00-18.2 %0.02,319.92340.2385.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,467.853,871.00-11.6 %0.0532.59792.18-48.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,668.872,858.3938.8 %5.01,768.23813.2054.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,047.042,034.7759.7 %5.01,320.04752.5943.0 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,745.462,695.0028.0 %5.0844.64359.1057.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,530.9715,877.24-50.8 %0.01,529.5821.8598.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,421.753,356.8324.1 %5.01,110.86419.9162.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 816,948.006,389.3062.3 %5.01,098.28176.6883.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,192.1714,121.027.1 %3.54,901.061,397.2771.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 715,160.4512,904.7014.9 %5.03,725.502,556.4531.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,219.20404.0087.5 %5.0692.5045.0993.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,633.103,356.007.6 %3.5673.50621.307.8 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,149.994,756.5922.7 %5.0941.8044.1695.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,384.1545,501.00-745.1 %0.01,434.14941.4434.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี4,265.412,236.0047.6 %5.0977.75243.3775.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,887.951,394.0064.1 %5.0925.43167.3181.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี8,963.4513,679.51-52.6 %0.01,434.44126.4391.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,456.932,230.0080.5 %5.0635.45115.3481.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,993.39177.0095.6 %5.0863.66268.8568.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,850.881.00100.0 %5.0901.69343.3761.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,742.663,742.0034.8 %5.01,358.07355.0873.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,622.154,165.2725.9 %5.0920.6953.9094.1 %5.0
สพ.ราชบุรี49,240.5226,865.0045.4 %5.01,004.52251.2075.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี28,518.996,297.0077.9 %5.01,004.52425.6157.6 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 1,182,650.9056,515.5695.2 %5.010,668.913,348.5068.6 %5.0
รจก.เขาบิน 123,349.08206,664.00-67.5 %0.01,586.121,066.8532.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,798.19699.0075.0 %5.0445.29119.2173.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,055.614,221.2716.5 %5.01,034.80314.6669.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี18,264.7330,993.37-69.7 %0.0746.21374.7549.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี8,871.982,873.0067.6 %5.0692.51332.7751.9 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,550.186,135.306.3 %3.01,224.95261.2578.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,627.77962.0079.2 %5.01,110.86527.1552.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,493.103,056.0012.5 %5.01,032.731,002.952.9 %1.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี37,127.7919,360.3247.9 %5.04,656.861,095.4976.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,635.377,589.51-63.7 %0.01,252.31168.0586.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)14,440.6210,423.0027.8 %5.03,799.12495.3487.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 167,042.319,739.9285.5 %5.01,605.86723.9054.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 229,261.7114,753.2849.6 %5.0997.01710.1428.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,423.414,562.0015.9 %5.0316.51475.00-50.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี36,583.1643,573.00-19.1 %0.0861.04244.0071.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี14,043.3716,112.99-14.7 %0.0607.2538.0093.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ19,202.391.00100.0 %5.0565.821,158.10-104.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง27,467.338,618.0068.6 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี21,213.61137,592.00-548.6 %0.0658.050.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 223,906.9420,970.0012.3 %5.0753.84467.5738.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม47,397.4655,228.00-16.5 %0.01,054.08937.9811.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี12,316.5416,470.63-33.7 %0.02,018.471,448.7528.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี10,457.1810,333.231.2 %0.52,409.461.00100.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,556.511,402.0060.6 %5.01,272.43449.8464.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี186,461.2799,328.7646.7 %5.01,446.16443.2069.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,384.603,484.0020.5 %5.01,086.05482.1655.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,147.57662.0079.0 %5.0521.37420.2219.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,931.2314,283.2742.7 %5.04,483.263,560.5320.6 %5.0
รวม 2,296,519 1,053,644 54.12 % 95,245 38,397 59.69 %