สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 68,256.750.10100.0 %5.0262.290.09100.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,789.70956.5965.7 %5.0719.81106.0585.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี7,974.3912,125.92-52.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี15,871.7223,697.70-49.3 %0.069.5724.0065.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,904.400.10100.0 %5.01,195.210.09100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,665.741,650.0055.0 %5.01,005.050.10100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี15,477.4015,980.88-3.3 %0.02,982.70520.6082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,574.831,379.0069.9 %5.0340.2030.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,837.471,415.0070.7 %5.0322.4657.3782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,071.10685.0083.2 %5.0250.13111.1555.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,925.03643.0083.6 %5.0285.17105.4563.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,909.69680.0082.6 %5.0415.57109.7373.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,437.17507.0088.6 %5.0671.38107.2784.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,661.68500.0086.3 %5.0895.8599.7588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์4,160.29247.0094.1 %5.0549.61110.2779.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,391.42604.0086.2 %5.0414.1968.0283.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,957.18483.0087.8 %5.0267.8487.6067.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,912.93491.0087.5 %5.0357.76126.0064.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,302.91841.0080.5 %5.0321.100.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0314.1489.0371.7 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,659.9621,403.35-484.8 %0.01,263.41319.0274.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,659.226,835.15-2.6 %0.01,358.501,471.62-8.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,719.112,393.0049.3 %5.01,029.2821.3797.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี5,052.482,256.0055.3 %5.01,409.32217.5984.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,268.321,272.0061.1 %5.0798.28197.1675.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13248,979.67245,469.691.4 %0.596,563.8712,941.4086.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,565.131,000.0072.0 %5.0947.85288.9069.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,703.573,944.0030.9 %5.01,834.211,890.35-3.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี1,715.012,662.52-55.2 %0.0510.43997.39-95.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,930.484,900.000.6 %0.51,211.4095.0092.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,623.045,354.00-15.8 %0.0830.55548.3634.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,596.6015,486.00-134.8 %0.01,613.56209.4387.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,638.382,403.0034.0 %5.0986.03432.4756.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,511.495,362.59-52.7 %0.01,043.0839.8896.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,312.661,206.0063.6 %5.0871.93444.6049.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,025.034,584.00-13.9 %0.01,195.21106.5091.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,048.6239,520.00-682.8 %0.01,632.43964.8840.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,091.085,388.00-5.8 %0.01,613.56466.4971.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,375.292,510.0025.6 %5.01,043.0849.5395.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,475.6810,008.78-82.8 %0.01,618.7893.6194.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,499.972,820.0075.5 %5.01,042.93674.5035.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,966.924,049.10-2.1 %0.01,214.22641.3047.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,368.062,240.0048.7 %5.01,328.17637.6152.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,581.653,775.1017.6 %5.01,423.40293.8079.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี6,553.104,808.1826.6 %5.0891.6897.9589.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,271.849,507.0015.7 %5.0590.52630.29-6.7 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี83,834.1966,012.2921.3 %5.01,686.13873.8948.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,340.351,510.6035.5 %5.0333.28151.3054.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,805.995,081.13-5.7 %0.01,427.17484.2166.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,254.603,051.016.3 %3.0921.44388.4457.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,741.576,197.728.1 %4.0826.85462.3744.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,643.763,860.0016.9 %5.01,385.221,191.7314.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)18,185.765,619.0069.1 %5.06,455.10310.0995.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี24,982.476,851.3472.6 %5.0951.980.09100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"12,812.382,253.0082.4 %5.070.28419.47-496.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 412,903.4311,408.7011.6 %5.02,054.44517.4074.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 122,720.940.10100.0 %5.01,932.940.09100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 236,870.1521,232.0042.4 %5.010,744.33611.5594.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 312,140.727,397.8239.1 %5.02,541.751,042.1659.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,340.626,028.20-157.5 %0.0329.870.2999.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,981.236,240.9955.4 %5.0379.06458.35-20.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี55,088.9356,242.99-2.1 %0.01,473.24528.4864.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี72,057.1846,897.0034.9 %5.01,139.69921.5419.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี41,545.9142,403.01-2.1 %0.01,366.561,870.00-36.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี31,961.6330,195.805.5 %2.51,209.08280.2276.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี82,196.030.10100.0 %5.01,142.200.09100.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,916.1912,075.566.5 %3.0960.8073.5292.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี54,021.7826,554.0050.8 %5.02,681.722,681.070.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,731.403,198.0014.3 %5.01,119.14734.3534.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,283.510.10100.0 %5.03,711.450.09100.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,247.362,037.0037.3 %5.0871.93223.1674.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี82,598.0432,697.0060.4 %5.06,440.395,453.1215.3 %5.0
รวม 1,261,480 879,088 30.31 % 191,662 46,201 75.89 %