สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,888.63814.0079.1 %5.0346.23108.2368.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,751.763,161.4015.7 %5.0631.8363.7189.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,596.602,635.1026.7 %5.0593.8093.4884.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 630,096.645,701.0681.1 %5.06,012.47660.8289.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม124,134.5113,668.8243.4 %5.02,533.42503.5080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 226,354.3223,785.509.7 %4.52,353.52783.6966.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,997.961,728.0065.4 %5.0216.2844.7379.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,850.783,477.0040.6 %5.0384.2593.1075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,976.491,522.0074.5 %5.0258.34106.7058.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,952.512,440.0087.1 %5.0466.0162.7086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,644.341,269.0092.8 %5.0293.0647.5083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน5,133.63952.0081.5 %5.0372.7857.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,891.841,252.0078.8 %5.0281.0564.6077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,259.72695.0083.7 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,223.117,500.0047.3 %5.02,399.471,362.0043.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,944.834,491.00-13.8 %0.0835.21424.8149.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,069.735,647.00-38.8 %0.0783.24533.8531.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,643.522,763.0051.0 %5.0917.07708.7622.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,778.601,290.0065.9 %5.01,349.56395.3670.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,196.951,602.0049.9 %5.0593.80363.6038.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,257.911,081.0066.8 %5.0574.77431.3625.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม9,512.647,979.5516.1 %5.01,601.651,421.1911.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,614.264,657.0017.1 %5.02,114.231,982.956.2 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,120.284,507.59-44.5 %0.0427.24370.7613.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,067.183,612.0028.7 %5.01,126.23508.1454.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,798.001,941.0048.9 %5.0615.396.2099.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,511.5418,109.86-3.4 %0.01,905.89365.6680.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,518.741,774.0049.6 %5.0669.85965.67-44.2 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)12,203.893,840.0068.5 %5.0686.76396.9742.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,361.701,461.0056.5 %5.0612.8176.0087.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,698.31944.0065.0 %5.0479.70198.5658.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,670.424,199.0010.1 %5.0650.11273.7657.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,744.733,504.9239.0 %5.01,339.041,437.51-7.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,044.543,761.0037.8 %5.01,493.99354.2776.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,823.431,083.0081.4 %5.0936.87121.6087.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม15,517.2213,488.1813.1 %5.03,579.3175.6997.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,465.561,996.0082.6 %5.0669.86499.3525.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,821.383,050.0020.2 %5.0745.93551.0026.1 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,028.992,507.0037.8 %5.0635.33216.9265.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,208.785,209.0027.7 %5.01,467.43520.2264.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,492.565,680.00-3.4 %0.0783.96155.5780.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา14,323.4710,320.0028.0 %5.0771.81563.3727.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา21,506.7619,055.0011.4 %5.01,015.26619.4039.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร41,577.2737,102.1910.8 %5.01,948.52797.5559.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี42,035.7914,896.2664.6 %5.02,393.76516.8978.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก22,986.5355,625.00-142.0 %0.0738.58540.0026.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,581.105,992.0948.3 %5.01,111.51531.8052.2 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม164,272.41183,804.27-11.9 %0.01,733.181,208.4030.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม694.55900.00-29.6 %0.0214.2638.0082.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม6,342.591.00100.0 %5.01,240.34201.9683.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,433.252,349.0031.6 %5.0669.86391.0341.6 %5.0
สปส.จ.นครปฐม16,324.8416,205.370.7 %0.52,362.291,351.7342.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,412.502,624.5040.5 %5.01,012.15881.0313.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม10,856.794,000.0063.2 %5.0621.37222.3064.2 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,776.954,560.00-20.7 %0.01,076.17174.7083.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 124,183.2316,308.5832.6 %5.01,204.91717.6140.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 219,775.169,000.0054.5 %5.0927.20547.0041.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,916.219,226.52-33.4 %0.0326.79148.0854.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม67,231.4218,736.5472.1 %5.0461.36319.4030.8 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง26,715.5430,955.95-15.9 %0.0622.30387.3137.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม162,388.7359,585.0063.3 %5.0888.95138.3884.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ805.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม52,382.181,425.1297.3 %5.0370.32528.00-42.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม20,695.8739,488.00-90.8 %0.0532.64416.3821.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)47,432.6122,754.4052.0 %5.0463.31460.280.7 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล53,072.3124,569.0053.7 %5.0506.89264.4047.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,222.1821,361.03-131.6 %0.01,179.241,589.89-34.8 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)299,574.88440,156.00-46.9 %0.01,279.691,222.064.5 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,885.823,114.0019.9 %5.0802.97721.7710.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,883.031,861.0035.4 %5.0384.6198.8774.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 779,238.5958,916.4025.6 %5.022,868.5816,564.6027.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม49,087.175,309.6189.2 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,623,678 1,300,981 19.87 % 100,456 54,387 45.86 %