สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,631.201,357.0048.4 %5.0253.2340.3484.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,204.851,641.0048.8 %5.0481.4276.0484.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,447.671,733.0049.7 %5.0481.4233.8393.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 234,101.5822,450.2734.2 %5.03,309.57416.6387.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 125,450.3912,822.0049.6 %5.03,037.70182.4094.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,845.108,548.00-9.0 %0.0279.3143.7084.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,753.498,524.23-79.3 %0.01,013.85433.1857.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,800.852,227.0041.4 %5.0709.61445.6437.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,108.351,776.0042.9 %5.0443.3960.1686.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,243.201,519.0053.2 %5.0443.39190.8157.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,294.772,129.0035.4 %5.0471.26601.83-27.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,920.762,892.00-50.6 %0.0351.47128.0363.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,960.794,193.4315.5 %5.01,108.95495.2455.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร9,997.3116,084.46-60.9 %0.01,165.98132.7788.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,475.032,016.0042.0 %5.0576.50300.6447.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,709.091,259.0066.1 %5.0690.6079.7088.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,974.801,630.0045.2 %5.0386.34259.9332.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,923.074,390.18-11.9 %0.0728.63221.3569.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร8,136.7538,019.73-367.3 %0.01,489.271,028.5430.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร5,658.401,306.0076.9 %5.0652.58444.0032.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,208.112,005.0037.5 %5.0413.5559.6885.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,967.2814,286.53-139.4 %0.01,288.2255.9695.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร3,137.791,243.0060.4 %5.0367.33435.10-18.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,811.452,100.0044.9 %5.0671.58170.6774.6 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,457.023,906.00-13.0 %0.0576.50242.4857.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,461.873,469.6022.2 %5.0500.44146.2570.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,398.824,612.00-4.8 %0.0576.5087.1884.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,463.562,717.0076.3 %5.0574.42191.7066.6 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 61,973.6974,894.00-20.8 %0.0838.52457.6245.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 77,077.3519,106.00-170.0 %0.01,728.41748.0956.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,652.211,584.5356.6 %5.0253.23128.4549.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,941.088,177.3417.7 %5.02,021.72828.7559.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,229.694,975.00-17.6 %0.0861.74374.9056.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,487.9521,208.00-149.9 %0.01,668.73407.5575.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร4,161.24438.0089.5 %5.0842.730.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,993.136,774.1924.7 %5.02,215.20220.0190.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร67,787.971.00100.0 %5.0301.341.9599.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร24,508.7410,708.6456.3 %5.01,142.27422.6163.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,722.733,310.0280.2 %5.0270.02366.60-35.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร78,992.301.00100.0 %5.01,181.541.8599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว43,040.5623,460.0045.5 %5.0386.44100.2374.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,943.029,096.6016.9 %5.01,075.70910.9015.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,085.193,656.1010.5 %5.0766.67712.037.1 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,619.551,159.0055.8 %5.0253.23177.2930.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร69,786.7138,427.2044.9 %5.013,847.896,698.2151.6 %5.0
รวม 606,546 397,833 34.41 % 52,698 19,562 62.88 %