สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,650.73997.0072.7 %5.0259.3975.9070.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,892.371,670.0042.3 %5.0392.78162.9758.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง3,138.611,852.0041.0 %5.0443.39100.1477.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง12,900.8513,342.20-3.4 %0.01,647.84819.5150.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,704.862,065.0056.1 %5.0193.6435.9781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,499.381,027.0077.2 %5.0208.1328.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,007.84459.0088.5 %5.0164.2634.6778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,891.53497.0087.2 %5.0127.7044.3965.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,860.42385.0090.0 %5.0125.6336.1071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,082.58425.0089.6 %5.0140.5036.0274.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,225.78396.0067.7 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,500.613,661.14-4.6 %0.0544.91579.00-6.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง5,390.162,408.0055.3 %5.0868.180.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,096.89450.1089.0 %5.0392.81308.7521.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,539.051,512.0040.5 %5.0392.78323.9517.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,952.862,617.0033.8 %5.0620.95904.15-45.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,196.255,012.17-128.2 %0.0386.40201.3147.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง2,067.963,008.00-45.5 %0.0830.15519.7737.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,859.3617,132.44-33.2 %0.0887.20368.5258.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,674.581,233.0066.4 %5.0563.93301.1146.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,724.62850.0077.2 %5.0582.9521.3896.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,069.46744.0075.8 %5.0335.7447.5085.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,203.783,873.00-20.9 %0.0449.83221.7250.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง12,936.9136,719.00-183.8 %0.01,039.331,061.90-2.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,110.674,501.0011.9 %5.0849.17641.2524.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,437.552,328.0032.3 %5.0563.93334.8840.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,673.0710,055.96-31.1 %0.01,229.47162.7286.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,564.122,508.9245.0 %5.0411.80394.284.3 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,669.612,057.0043.9 %5.0563.93250.9355.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,945.122,351.0940.4 %5.0563.93262.9653.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,627.791,718.0062.9 %5.0639.99323.7249.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,260.942,716.0036.3 %5.0373.77101.0073.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,308.092,238.0032.3 %5.0550.16134.0675.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 38,488.7242,370.59-10.1 %0.0619.22401.1535.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง790.171,071.00-35.5 %0.0373.7745.4787.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,061.541,327.0056.7 %5.0269.61143.8246.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,668.594,789.02-2.6 %0.0678.03380.9543.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,390.832,332.0031.2 %5.0449.83101.0477.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,767.053,400.009.7 %4.5610.89380.0037.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง37,783.2717,311.4454.2 %5.01,024.05512.8849.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,545.505,202.06-14.4 %0.0321.36192.2640.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง61,968.3678,651.00-26.9 %0.0971.98493.4049.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง18,402.9317,432.145.3 %2.5293.851.8599.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ31,318.8915,673.9950.0 %5.0357.02162.4554.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,203.0118,112.11-192.0 %0.0977.451,037.05-6.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,254.291,944.0040.3 %5.0487.86381.1521.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,087.191,047.0066.1 %5.0335.74199.6040.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง18,095.346,256.4865.4 %5.02,236.862,955.14-32.1 %0.0
รวม 391,490 349,729 10.67 % 27,497 16,229 40.98 %