สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,852.80858.0069.9 %5.0216.1337.0782.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,137.663,945.904.6 %2.0425.31145.5165.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,192.211,797.6043.7 %5.0387.281.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม31,545.9522,097.0030.0 %5.02,331.45475.0079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0297.3256.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,249.38950.0077.6 %5.0182.39103.0043.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,941.71521.0086.8 %5.0161.6339.6175.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,169.094,973.99-19.3 %0.0955.05282.7570.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม5,103.624,971.112.6 %1.0691.53437.9536.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,283.521.00100.0 %5.0767.600.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,380.13714.0078.9 %5.0425.31418.691.6 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,743.041.00100.0 %5.0653.500.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,196.671,266.4069.8 %5.0387.28252.6934.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,250.293,328.18-2.4 %0.0635.8376.5488.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,978.572,444.0038.6 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,811.3710,574.3317.5 %5.0843.6685.6489.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,384.231,114.0067.1 %5.0482.3690.2581.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,528.16949.0073.1 %5.0482.3647.4190.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,393.88261.5092.3 %5.0406.29215.6946.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,685.063,203.8213.1 %5.0520.39244.9652.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,937.113,819.9022.6 %5.01,109.83201.7581.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,561.822,092.0062.4 %5.01,357.09771.9443.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,635.431,685.0053.7 %5.0501.3781.5483.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,698.585,418.33-15.3 %0.0938.7432.7796.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,122.861,356.0087.8 %5.0425.31507.86-19.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,814.562,071.0045.7 %5.0577.44319.6044.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม4,021.491,664.0058.6 %5.0653.50213.4867.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,698.812,201.0053.2 %5.0539.40158.0170.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,851.353,222.0016.3 %5.0349.2436.1089.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,241.014,048.0064.0 %5.0463.34133.0071.3 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 39,615.3416,279.1058.9 %5.0610.35219.3764.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,678.951,082.0059.6 %5.0235.1543.7081.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,178.404,172.310.1 %0.5710.55298.6258.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,033.161,600.2047.2 %5.0368.26230.0137.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,527.703,488.0023.0 %5.0767.6026.0296.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม4,294.191,463.0065.9 %5.0805.96598.9725.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,166.992,757.0012.9 %5.0463.34490.06-5.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม15,617.5517,598.89-12.7 %0.0669.71578.9613.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,455.714,470.0018.1 %5.0353.628.1797.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม61,124.2030,634.0149.9 %5.01,054.22855.0018.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,759.2712,409.9615.9 %5.0343.02190.0244.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,041.811,500.0090.0 %5.0225.80205.259.1 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,308.6814,263.7017.6 %5.0936.80621.9333.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม36,747.3229,848.0018.8 %5.01,310.17663.1049.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,335.862,545.0023.7 %5.0444.32398.6210.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,816.04821.0070.8 %5.0273.18110.5659.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม15,696.542,052.5386.9 %5.02,678.892,880.77-7.5 %0.0
รวม 415,808 238,534 42.63 % 30,999 14,282 53.93 %