สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,712.73596.0078.0 %5.0492.05186.9762.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,567.444,468.8257.7 %5.066.7342.0037.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,457.934,371.7261.8 %5.0647.33360.7144.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,303.631,266.0070.6 %5.0701.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี16,777.519,930.7040.8 %5.02,241.52613.4872.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,705.72715.0080.7 %5.0203.0745.4677.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,841.43365.0090.5 %5.0358.5566.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,339.72936.0078.4 %5.0162.600.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,043.87541.0086.6 %5.0166.6259.6164.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,112.83821.0080.0 %5.0324.7521.8593.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,858.98461.0088.1 %5.0411.5772.0382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,140.23823.0086.6 %5.0358.3082.3577.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,770.591,339.0071.9 %5.0277.7037.7586.4 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,570.40256.3090.0 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,532.176,474.6048.3 %5.01,176.60953.6518.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0757.6083.1389.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,359.122,800.0035.8 %5.0986.47218.5077.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,122.573,924.0023.4 %5.0858.49495.2442.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,413.201,505.0055.9 %5.0758.25464.5538.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี6,560.762,669.0059.3 %5.01,804.151,387.3123.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,406.382,120.2311.9 %5.0490.82207.2057.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,691.923,199.0031.8 %5.01,252.671,453.37-16.0 %0.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,734.243,612.003.3 %1.5638.300.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,782.981,532.6288.9 %5.01,556.92572.9963.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)8,006.1911,672.00-45.8 %0.02,976.151,805.0039.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,861.192,798.0052.3 %5.0777.27176.6577.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,300.551,197.0063.7 %5.0720.2234.7495.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,654.931,540.0057.9 %5.0568.09364.0735.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,971.473,197.6919.5 %5.0872.34166.4580.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,811.518,275.00-5.9 %0.01,956.2897.8595.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,493.474,388.7720.1 %5.01,100.56647.7241.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,749.341,654.0055.9 %5.0796.28238.4570.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี9,772.2311,312.90-15.8 %0.02,602.8087.9596.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี6,923.501,620.0076.6 %5.0796.28500.9237.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,641.874,816.75-3.8 %0.0948.41394.6358.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,032.552,796.0030.7 %5.0663.17359.6045.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,496.863,245.0027.8 %5.01,005.4688.3591.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,841.333,300.0014.1 %5.0993.17185.2581.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี11,623.221,950.0083.2 %5.0731.11386.4247.1 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี51,438.8476,989.46-49.7 %0.01,248.37499.4960.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,124.60926.0070.4 %5.0492.03162.9366.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,401.093,378.2537.5 %5.01,043.51469.1655.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,444.241,485.0056.9 %5.0682.18163.3576.1 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,734.064,824.3215.9 %5.01,093.44433.0660.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,791.602,157.0043.1 %5.0815.30114.2486.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,482.6912,920.0010.8 %5.03,595.43222.3093.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 179,523.4816,395.0079.4 %5.0886.93503.7543.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 220,471.1211,124.1245.7 %5.01,655.86674.0159.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)18,296.5010,872.3840.6 %5.02,880.55995.8865.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,484.396,187.00-12.8 %0.0406.09560.50-38.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี88,554.0947,730.3346.1 %5.0850.181,003.06-18.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี86,768.6739,535.0054.4 %5.0856.02639.9225.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี28,025.3018,075.0035.5 %5.0920.99603.2534.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี42,142.1620,867.0050.5 %5.0807.991,066.75-32.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย19,210.3513,205.0031.3 %5.0596.44530.5011.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด81,447.4121,831.0073.2 %5.0825.58986.56-19.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,881.1098,185.43-802.3 %0.01,823.442,060.65-13.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,429.692,252.0034.3 %5.0720.22460.8536.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,173.551,907.0054.3 %5.0568.09296.6247.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี44,506.7421,280.0052.2 %5.06,905.767,292.53-5.6 %0.0
รวม 847,318 550,616 35.02 % 64,245 32,701 49.10 %