สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,013.18910.0077.3 %5.0457.63246.2346.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,598.337,822.309.0 %4.566.05147.42-123.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,730.304,645.08-24.5 %0.0799.92235.9270.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,287.271,732.0047.3 %5.0628.7971.6588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,822.036,924.6056.2 %5.02,302.20494.2578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,940.041,177.2076.2 %5.0326.3535.9589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี4,168.55237.0094.3 %5.0257.678.9996.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,188.54423.0089.9 %5.0256.7948.4581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,404.40845.0080.8 %5.0454.9885.5081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย4,182.23402.0090.4 %5.0445.6995.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,245.811,697.0060.0 %5.0464.0776.0083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,237.651,924.0063.3 %5.0574.6895.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,485.24691.0084.6 %5.0334.5461.7581.5 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,935.035,004.9015.7 %5.0818.70330.6059.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,246.458,346.86-96.6 %0.01,160.20321.7872.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,804.982,093.0025.4 %5.0534.22173.6467.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,614.221,059.0059.5 %5.0541.70109.8679.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,168.421,472.2353.5 %5.0590.77116.1580.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,211.631,966.0062.3 %5.01,104.18627.2543.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,160.161,001.0068.3 %5.0685.82278.4859.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,530.073,833.2066.8 %5.0895.00387.6256.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,165.144,516.0072.1 %5.05,292.17892.3283.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,377.882,206.207.2 %3.5513.820.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,785.954,214.2511.9 %5.01,045.48455.7856.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,834.481,798.5053.1 %5.0856.9875.0991.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,089.8110,085.0023.0 %5.01,237.29524.6257.6 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน80,810.0212,811.0884.1 %5.0469.72478.04-1.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,965.708,294.6436.0 %5.04,254.883,538.7516.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,533.582,128.0039.8 %5.0799.9253.4793.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,935.181,530.0020.9 %5.057.3363.65-11.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,935.18696.0064.0 %5.072.5799.94-37.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,158.515,534.00-7.3 %0.089.9468.8823.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,579.11548.0084.7 %5.0761.9087.6188.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,334.94819.0075.4 %5.0666.82441.8033.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,676.853,495.214.9 %2.0837.97184.1178.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,720.992,680.0028.0 %5.01,584.78864.4145.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,089.925,232.0035.3 %5.01,541.56334.1678.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,326.821,252.6780.2 %5.0819.17178.9178.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,966.669,830.00-64.7 %0.01,370.42169.7787.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์14,405.1014,402.990.0 %0.52,099.641,170.4044.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,985.152,224.0079.8 %5.0666.82440.2334.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,935.542,946.0025.1 %5.0895.03531.0840.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,213.631,920.0040.3 %5.0704.84469.4033.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,697.23210.6394.3 %5.0799.94499.5437.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,564.083,995.0047.2 %5.0724.0989.6587.6 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,545.632,100.0081.8 %5.0821.80394.1252.0 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 60,853.1836,846.5639.5 %5.01,021.501,313.69-28.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,954.95958.0067.6 %5.0514.70199.0961.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,801.524,409.4649.9 %5.0952.05301.1568.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,972.021,129.5071.6 %5.0666.82338.9349.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,718.655,381.3238.3 %5.01,522.53810.7346.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,292.561,500.0054.4 %5.0685.82190.0072.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,655.812,058.8043.7 %5.0705.071.9599.7 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์56,187.87129,480.00-130.4 %0.03,074.171,159.0462.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 130,616.8910,959.4164.2 %5.01,323.931,074.6818.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 214,911.1514,700.001.4 %0.51,636.25640.3060.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,557.612,235.6512.6 %5.0362.38237.5034.5 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์22,847.956,723.4570.6 %5.0299.62185.3038.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์629,903.7545,155.0292.8 %5.04,025.41568.3085.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน61,054.373,460.0094.3 %5.0874.262.8599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี44,322.2113,834.6268.8 %5.0821.30352.6157.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล37,643.3624,425.0035.1 %5.0951.511,098.20-15.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,254.3921,851.00-78.3 %0.01,660.101,024.1538.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,460.413,652.0056.8 %5.0893.76140.1684.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,677.49945.0064.7 %5.0495.690.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,144.3910,806.0033.1 %5.04,187.972,737.8134.6 %5.0
รวม 1,378,438 500,186 63.71 % 69,360 28,532 58.86 %