สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,721.341,000.0063.3 %5.0538.64120.0077.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช58,628.0010,000.0082.9 %5.0536.54113.0078.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช9,958.647,670.4023.0 %5.062.10188.20-203.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,392.392,587.0069.2 %5.057.68136.80-137.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,182.292,326.0026.9 %5.0728.80154.3878.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,980.341,840.0053.8 %5.0785.8577.1890.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช22,909.7522,025.803.9 %1.53,838.49887.5776.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหมไม่ครบ436.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ53.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม4,053.49300.0092.6 %5.0211.8538.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0462.3650.3589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,277.86418.0090.2 %5.0204.8359.2171.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา4,027.64524.0087.0 %5.0197.0142.9778.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,925.711,033.0073.7 %5.0462.031.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,926.32170.0095.7 %5.0273.4195.0065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่4,015.33618.0084.6 %5.0246.1476.9968.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด4,058.48618.0084.8 %5.0353.5386.8075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,212.06778.0081.5 %5.0246.3642.9982.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง5,042.421,950.0061.3 %5.0527.7575.6785.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน4,030.72305.0092.4 %5.0274.8042.8484.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,663.42318.0091.3 %5.0369.05108.4670.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,573.67866.0081.1 %5.0278.8671.2574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,365.43400.0092.5 %5.0234.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,142.69445.0089.3 %5.0383.3336.0890.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,530.58545.0084.6 %5.0388.1553.6086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,677.88794.0078.4 %5.0318.0095.2970.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,925.89300.0092.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,622.27400.0089.0 %5.0251.1338.0084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,633.99400.0089.0 %5.0246.6276.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,947.13563.0085.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,556.934,000.0028.0 %5.0785.8566.5091.5 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,356.961,000.0081.3 %5.0604.9495.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,610.887,922.86-19.8 %0.01,812.71566.2068.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,611.401,400.0046.4 %5.06,305.96190.0097.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,936.451,000.0065.9 %5.0718.66190.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง3,024.351,500.0050.4 %5.0484.48218.5054.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.4095.0073.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0283.13159.5443.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,737.243,586.0024.3 %5.01,299.27990.6723.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,640.581,651.0054.7 %5.0918.96557.0839.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1516,400.5525,082.24-52.9 %0.04,471.230.00100.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,915.521,841.0053.0 %5.01,533.4742.2697.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,269.741,422.0066.7 %5.01,166.18803.2131.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,820.485,998.66-57.0 %0.01,071.092,782.46-159.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,333.493,000.0010.0 %5.0677.06475.0029.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,323.234,671.0326.1 %5.02,078.932,114.31-1.7 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,809.983,000.0037.6 %5.0968.4647.5095.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,981.0514,739.00-23.0 %0.01,307.8049.1196.2 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช146,025.30151,120.98-3.5 %0.0721.88390.0046.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,316.4612,000.00-28.8 %0.03,471.273,881.00-11.8 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,872.462,488.0035.8 %5.01,014.04285.0071.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,873.511,547.9060.0 %5.0976.010.9599.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,312.301,513.0054.3 %5.081.4665.5319.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,867.751,192.0036.2 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,867.75321.0082.8 %5.080.9352.6634.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,549.021,223.0065.5 %5.0880.5536.0995.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,981.441,355.0054.6 %5.0626.17376.0140.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,199.664,300.00-34.4 %0.0785.48313.5060.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช7,534.1828,829.00-282.6 %0.02,021.522,939.15-45.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,471.985,216.0038.4 %5.01,603.54765.0152.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,172.483,031.0027.4 %5.01,128.14285.0074.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช9,532.0912,000.00-25.9 %0.01,603.53190.0088.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,153.58200.0095.2 %5.01,128.14285.0074.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,145.835,435.59-31.1 %0.01,090.18278.8374.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,447.642,469.0054.7 %5.01,451.41635.5956.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,394.911,500.0072.2 %5.01,447.50285.0080.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,668.715,727.00-1.0 %0.0899.959.5098.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช14,892.914,358.9770.7 %5.0546.67390.7728.5 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 178,716.41112,000.0037.3 %5.02,374.08375.0084.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 40,248.0630,176.9725.0 %5.0882.20428.0451.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,650.335,000.0024.8 %5.0530.98190.0064.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,803.951,439.0048.7 %5.0576.66284.0550.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,480.853,000.0045.3 %5.01,185.20285.0076.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,339.141,848.0044.7 %5.0785.84129.1883.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช2,474.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0709.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,838.302,000.0047.9 %5.0995.04570.0042.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช9,664.903,048.0068.5 %5.03,773.12654.2982.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช7,014.419,742.29-38.9 %0.01,063.55666.9037.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช34,237.113,983.2088.4 %5.01,133.53274.5575.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช26,193.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,836.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 131,808.7811,944.7262.4 %5.0913.410.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 226,323.217,920.0069.9 %5.01,669.53856.6748.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 321,011.399,486.0054.9 %5.02,575.991,453.4743.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 16,563.6611,573.3330.1 %5.01,340.27240.6782.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,302.124,000.0036.5 %5.0321.20425.00-32.3 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,486.4713,040.4125.4 %5.0472.46547.67-15.9 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล19,713.9969.7799.6 %5.0579.44398.4331.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง159,968.5335,000.0078.1 %5.01,388.06401.8671.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช88,054.1745,000.0048.9 %5.01,752.69517.5070.5 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช47,485.434,000.0091.6 %5.01,329.1833.2597.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล720,551.7515,000.0097.9 %5.0796.29347.8356.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช162,385.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,139.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช95,075.9165,103.3331.5 %5.0917.96567.4938.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช458,602.3120,000.0095.6 %5.01,109.08280.0074.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช21,855.2816,296.0025.4 %5.0924.651,254.07-35.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช46,768.981,900.0095.9 %5.0888.35220.0075.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร41,734.499,000.0078.4 %5.0957.38104.0089.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,904.0711,965.0047.8 %5.0766.38486.0436.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,783.3029,952.00-51.4 %0.02,545.47936.9863.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช36,021.2620,102.1944.2 %5.010,844.471,740.4184.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช109,506.2960,000.0045.2 %5.02,084.77475.0077.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,898.123,595.587.8 %3.51,090.11637.0941.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช5,055.901,487.0070.6 %5.0804.87174.8278.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช42,560.4045,000.00-5.7 %0.05,603.111.85100.0 %5.0
รวม 2,881,064 1,000,508 65.27 % 111,459 39,682 64.40 %