สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,471.611,196.0051.6 %5.0393.15177.2954.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80151.76-172.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,206.571,589.0050.4 %5.0386.84211.4545.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,387.132,428.0028.3 %5.0659.410.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,666.989,410.002.7 %1.02,104.59523.6575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,647.411,685.0063.7 %5.0308.61164.0046.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,911.101,299.0066.8 %5.0330.1221.9593.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,770.53507.0086.6 %5.0202.0929.3785.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,753.97795.0078.8 %5.0313.93104.1266.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,769.55450.0088.1 %5.0289.3766.5077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,781.97675.0082.2 %5.0328.4346.6485.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,725.20499.0086.6 %5.0420.380.9599.8 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,540.081.00100.0 %5.0792.400.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,108.192,149.3530.8 %5.0659.38465.1329.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,318.171,400.0067.6 %5.0343.58166.6951.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,390.87663.0072.3 %5.0407.43230.4243.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,748.942,210.0041.1 %5.0925.60308.7566.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,262.502,840.0013.0 %5.0697.41380.0045.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,316.291,739.0047.6 %5.0659.38255.7761.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,988.201,665.0058.3 %5.0811.42400.8350.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่3,805.152,200.0042.2 %5.0944.62950.00-0.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,901.331,501.0221.1 %5.0472.96391.4117.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,598.534,007.9612.8 %5.01,267.95677.2646.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)4,064.132,042.0049.8 %5.0723.75326.5754.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่4,241.0510,020.66-136.3 %0.01,096.74381.9065.2 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่706,006.44338,468.0052.1 %5.04,226.993,341.8020.9 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,776.892,940.0038.5 %5.0811.50380.0053.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,287.364,130.0050.2 %5.093.1268.8326.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,348.951,296.0061.3 %5.0678.4197.5285.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,074.49850.0072.4 %5.0564.1964.0388.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,289.431,400.0057.4 %5.0735.44204.2572.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,053.521,440.0064.5 %5.01,039.70377.1563.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,374.203,925.0010.3 %5.01,172.81270.3776.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,185.642,332.0055.0 %5.0811.50291.1264.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,982.3310,735.8517.3 %5.01,305.94108.3091.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,866.841,500.0047.7 %5.0640.36570.0011.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,468.653,073.0911.4 %5.0811.50374.2753.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,098.251,770.0042.9 %5.0659.38295.0255.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,578.491,400.0060.9 %5.0849.54114.1986.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,201.612,342.0044.3 %5.0602.3368.8888.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,757.312,626.0075.6 %5.0697.42292.1558.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่63,645.6015,000.0076.4 %5.01,248.56380.0069.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,942.742,510.3014.7 %5.0564.30114.1979.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,674.663,472.005.5 %2.5887.57357.2059.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,925.662,200.0024.8 %5.0583.3785.5085.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,844.054,224.3327.7 %5.0963.65342.0064.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,192.092,400.0024.8 %5.0697.4168.8390.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,191.515,516.7145.9 %5.03,017.36669.0077.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่37,854.579,000.0076.2 %5.01,724.47232.5086.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,626.522,900.0048.5 %5.0395.46349.6011.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่63,008.8663,757.00-1.2 %0.01,243.13983.2520.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,586.052,940.0087.0 %5.0797.12665.0016.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,232.2618,000.00-10.9 %0.0648.77504.0022.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม19,288.7215,827.0017.9 %5.0587.8957.5790.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก29,551.5229.1599.9 %5.0657.74868.78-32.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่31,092.8118,500.2840.5 %5.012,156.031,282.5089.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,051.121,400.0054.1 %5.0618.52380.0038.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,578.42926.0064.1 %5.0450.20105.1876.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่12,942.251,200.3090.7 %5.03,148.13275.0091.3 %5.0
รวม 1,212,955 603,003 50.29 % 61,685 21,072 65.84 %