สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,531.00575.0077.3 %5.0230.42212.098.0 %4.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11249.75-171.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,496.366,182.4266.6 %5.063.33122.13-92.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,596.7313,939.67-287.6 %0.0572.7174.5287.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,195.981,274.0060.1 %5.0458.62137.4770.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต27,056.0915,554.7042.5 %5.03,101.84854.3872.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 111,783.683,168.0073.1 %5.0401.5752.8986.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,176.39221.0095.7 %5.0382.5547.5087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,776.111,474.0069.1 %5.0348.3739.1788.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,490.871,286.0071.4 %5.0390.2655.6585.7 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,110.364,334.0029.1 %5.0553.70105.7880.9 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0979.750.9099.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,209.415,760.00-36.8 %0.0781.89634.7118.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,049.401,771.0070.7 %5.01,124.16183.0883.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,043.141,976.0051.1 %5.0838.94356.5857.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,061.642,464.0019.5 %5.0439.60201.6754.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,863.651,355.0052.7 %5.0325.50444.00-36.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,436.482,729.0020.6 %5.0496.65916.60-84.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,677.371,753.00-4.5 %0.0342.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,111.281,754.0057.3 %5.0762.87574.8224.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,318.562,458.0025.9 %5.0439.60103.1976.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,468.8423,160.00-258.0 %0.01,409.42314.5077.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,868.313,424.0011.5 %5.0724.84338.3953.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,958.974,008.00-1.2 %0.0743.86599.2319.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก19,643.9414,513.0826.1 %5.0242.85207.9214.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,653.64319.0080.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,219.051,369.0057.5 %5.0515.6657.8288.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,881.25677.7076.5 %5.0363.54184.7449.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,262.273,341.0021.6 %5.0762.87273.1264.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,513.7026,366.00-378.2 %0.01,200.241,140.535.0 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,063.18648.0087.2 %5.01,276.30912.4728.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,949.36991.0074.9 %5.0724.84117.8083.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,366.6011,464.80-113.6 %0.01,219.26178.2185.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต2,940.961,525.0048.1 %5.0382.55334.2812.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,693.5122,587.87-511.6 %0.0610.74234.6561.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,909.481,323.0066.2 %5.0705.82209.3370.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,271.391,744.0046.7 %5.0534.68200.8362.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,426.674,645.00-35.6 %0.0572.710.9599.8 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,003.393,822.5761.8 %5.0347.56328.195.6 %2.5
รจจ.ภูเก็ต 65,022.6437,726.7042.0 %5.0882.50655.8425.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,600.691.00100.0 %5.0268.46319.58-19.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,826.893,219.4315.9 %5.0629.76256.1959.3 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต7,355.949,565.81-30.0 %0.0895.98269.2470.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,932.991,935.0050.8 %5.0800.90255.6668.1 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,926.141,436.0050.9 %5.0258.27416.37-61.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,078.793,851.67-25.1 %0.0420.58208.8350.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต40,941.8212,671.0069.1 %5.0639.83450.3929.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,854.182,854.48-0.0 %0.0279.76122.0056.4 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง35,470.5325,200.0029.0 %5.0305.79380.00-24.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต41,964.6043,119.60-2.8 %0.0640.16158.0075.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต140,561.5574,601.0046.9 %5.0370.63355.294.1 %2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต19,107.8823,282.00-21.8 %0.0355.68114.3167.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต12,609.1517,028.00-35.0 %0.01,006.82781.2522.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,411.742,608.0023.6 %5.0477.63257.1446.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,777.63653.0076.5 %5.0249.44128.4848.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต35,931.6911,160.0068.9 %5.01,994.311.8599.9 %5.0
รวม 637,454 466,871 26.76 % 35,941 16,131 55.12 %