สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,831.82104.0097.3 %5.0178.8951.3071.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,569.8113,768.00-201.3 %0.01,687.73211.2087.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี63,098.0758,943.266.6 %3.0263.55739.66-180.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,657.8015,438.7221.5 %5.085.80300.20-249.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,719.962,818.8058.1 %5.070.7148.1931.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,357.831.00100.0 %5.01,302.960.9099.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 84,096.132,854.8830.3 %5.0766.9345.4994.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,283.6274.0097.7 %5.0844.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,717.632,901.4078.8 %5.04,634.88566.7087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี20,322.5918,500.009.0 %4.52,940.25760.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 214,792.267,597.2048.6 %5.01,704.21369.6578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี5,086.551,900.0062.6 %5.0197.51114.0042.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน5,998.681.00100.0 %5.0347.9399.0071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์4,028.08750.0081.4 %5.0261.0238.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,865.24280.0092.8 %5.0319.3247.5085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,475.59920.0083.2 %5.0378.0447.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ4,774.63350.0092.7 %5.0342.8638.0088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,963.50950.0076.0 %5.0461.3376.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,805.84540.0090.7 %5.0337.3147.5085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,751.58730.0087.3 %5.0510.6947.5090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร1,815.16599.0067.0 %5.0316.7920.9093.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,724.66240.0095.8 %5.0310.2576.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,464.22270.0092.2 %5.0319.8822.5093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,746.34640.0088.9 %5.0243.0366.5072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,662.60450.0087.7 %5.0234.7195.0059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,666.19300.0094.7 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,360.93761.0082.5 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน4,034.50744.0081.6 %5.0386.6678.3279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,735.32191.0096.7 %5.0198.520.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,041.537,179.0035.0 %5.0673.24130.1580.7 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,119.232,500.0069.2 %5.0601.2847.5092.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,075.449,641.04-90.0 %0.01,915.59977.5549.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี29,979.8012,000.0060.0 %5.09,804.97364.8096.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,855.411.00100.0 %5.0381.8795.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,864.151,784.0037.7 %5.0459.06143.4568.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,053.841,163.0061.9 %5.0627.75372.4040.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,397.832,028.0040.3 %5.0521.66285.0045.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,030.351,595.0047.4 %5.0386.95207.1046.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,565.745,257.245.5 %2.51,301.011,111.0614.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,416.652,902.7615.0 %5.07,997.94253.5696.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,231.401,278.0060.5 %5.0897.36399.9555.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,340.321,211.0063.7 %5.0891.60289.2067.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,025.454,006.560.5 %0.51,072.82866.4019.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,626.094,397.974.9 %2.01,959.150.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,080.281.00100.0 %5.02,000.590.95100.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี42,646.015,086.0088.1 %5.01,779.892,230.60-25.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,707.414,353.52-60.8 %0.0627.68530.1015.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,894.26997.0079.6 %5.01,643.30304.5281.5 %5.0
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,225.643,510.0032.8 %5.01,374.03710.6348.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,737.181.00100.0 %5.01,533.510.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,882.3024,181.00-311.1 %0.01,624.29494.9569.5 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี251,920.94295,942.41-17.5 %0.0996.34950.004.7 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,308.448,218.001.1 %0.52,633.27462.6582.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,637.046,430.04-76.8 %0.01,341.64428.7268.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,499.631,022.0070.8 %5.01,038.15548.0647.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)10,173.5811,383.56-11.9 %0.03,843.7644.0498.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,514.169,547.65-12.1 %0.03,368.962,193.0534.9 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี6,905.235,162.0025.2 %5.0110.5678.4429.1 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,356.201,791.00-32.1 %0.076.810.9598.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,827.291.0099.9 %5.089.610.9598.9 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,986.571,010.0066.2 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,565.651,445.0059.5 %5.0977.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,976.261,131.0062.0 %5.0806.59399.0050.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,169.003,139.0024.7 %5.0739.24528.2028.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,450.6649,483.00-423.6 %0.02,502.381,934.2022.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี10,368.641.00100.0 %5.01,320.030.9099.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,712.192,649.0028.6 %5.0901.69139.6584.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,626.9713,157.80-36.7 %0.01,662.3360.4396.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,699.3816,945.01-23.7 %0.02,415.443,296.50-36.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,833.462,610.0077.9 %5.01,434.13931.0035.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,887.374,461.00-14.8 %0.01,091.85427.5060.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,111.762,398.0041.7 %5.01,205.94426.5564.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,353.623,964.008.9 %4.01,320.06825.5537.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,487.404,768.09-6.3 %0.0920.7263.6593.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 27,256.9627,788.00-1.9 %0.0863.22336.2461.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,850.7213,332.00-50.6 %0.0590.88237.5059.8 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี78,214.3964,269.9417.8 %5.01,549.961,420.978.3 %4.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,696.641.00100.0 %5.02,429.030.95100.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,106.835,322.0025.1 %5.0787.59170.0578.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,059.625,118.0015.5 %5.01,810.13709.6560.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี29,099.101.00100.0 %5.0833.920.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,700.953,023.0035.7 %5.0958.73279.3770.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,111.989,651.24-210.1 %0.01,510.20337.2577.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,976.651.00100.0 %5.0958.740.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,528.634,003.32-13.5 %0.0623.960.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)54,747.1811,341.3879.3 %5.05,118.79442.3591.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 121,201.679,873.6053.4 %5.01,144.59438.9061.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 244,330.3213,326.0069.9 %5.02,164.571,016.2853.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 332,040.9714,118.6755.9 %5.01,704.81324.7880.9 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,774.425,262.5255.3 %5.0382.01698.01-82.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,367.403,002.0031.3 %5.0303.96472.00-55.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี206,002.1388,806.0056.9 %5.01,254.25420.0066.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบ12,079.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ263.15ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี116,940.0059,615.0049.0 %5.01,111.22235.6078.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี17,151.9328,584.00-66.7 %0.0989.40677.4831.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี34,645.7022,348.0035.5 %5.0816.40161.5080.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา47,874.7531,655.0033.9 %5.01,009.18424.9457.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ44,481.0521,396.0051.9 %5.01,000.42403.9559.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี52,993.1523,399.6255.8 %5.019,239.863,593.9081.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี29,017.9622,793.0021.5 %5.01,151.23246.5678.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,927.281.00100.0 %5.01,266.291.9599.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,539.463,195.509.7 %4.5706.52660.256.5 %3.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,999.299,879.00-97.6 %0.01,541.311,574.39-2.1 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,511.991.00100.0 %5.0538.440.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,885.19676.0076.6 %5.0695.86235.5166.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี23,809.1921,373.0010.2 %5.07,438.685,616.4024.5 %5.0
รวม 1,736,418 1,198,508 30.98 % 153,919 48,710 68.35 %