สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,587.18674.6073.9 %5.0347.66130.2562.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบ640.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ52.25ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง137,374.3035,222.1874.4 %5.0953.33168.4082.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง3,036.711,619.3046.7 %5.0537.8291.9482.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,857.681,246.2056.4 %5.0537.8247.8791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,194.0310,716.0018.8 %5.01,925.98534.8472.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,923.39568.0085.5 %5.0260.7859.0477.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,168.42279.0093.3 %5.0337.2562.7081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์4,098.01326.0092.0 %5.0321.1437.0588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,688.11323.0091.2 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง9,870.607,146.0027.6 %5.01,051.25249.9976.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,938.644,247.82-7.8 %0.0880.10418.6752.4 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,529.77461.0081.8 %5.0439.65148.2066.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,822.792,026.0047.0 %5.0670.95318.0052.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,008.671,656.6044.9 %5.0613.92362.0341.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,040.541,055.9065.3 %5.0537.83259.0651.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,027.091,164.0061.5 %5.0575.85744.58-29.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,334.052,500.00-7.1 %0.0410.65207.6849.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,774.101,199.0068.2 %5.0937.19726.8622.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,316.41291.9091.2 %5.0651.93182.2872.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง11,953.226,809.6643.0 %5.01,032.23169.5983.6 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง52,248.9255,632.40-6.5 %0.0368.73212.7542.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,246.681,835.0043.5 %5.0472.59593.31-25.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,184.743,030.0027.6 %5.066.6680.93-21.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,174.411,278.0059.7 %5.0594.8770.0588.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,918.50968.0066.8 %5.0575.85303.4947.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,419.832,400.0029.8 %5.0613.88192.8568.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,769.3826,049.49-235.3 %0.01,247.63873.9929.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,019.104,490.80-11.7 %0.0937.15210.5177.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,173.031,436.3054.7 %5.0594.86174.7570.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,998.035,876.93-47.0 %0.0823.06120.8385.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,042.811,682.4044.7 %5.0575.85707.75-22.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,226.895,515.01-70.9 %0.0594.86691.48-16.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,963.752,180.7026.4 %5.0442.64513.22-15.9 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,154.731,727.0058.4 %5.0651.91262.7559.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,875.611,170.6059.3 %5.0423.72118.7572.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง37,457.832,816.0092.5 %5.012,023.48427.2896.4 %5.0
รจจ.ระนอง 1,042,406.2021,823.3697.9 %5.09,972.00582.7094.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,631.99497.7081.1 %5.0366.67147.4659.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง8,054.854,826.0040.1 %5.01,697.79304.2482.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,212.041,268.0060.5 %5.0651.93305.4653.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,228.693,989.32-23.6 %0.0594.87192.4667.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,098.642,109.3031.9 %5.0470.12352.8824.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,165.593,963.00-25.2 %0.0575.85338.2041.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง16,881.9312,379.0026.7 %5.02,616.70524.3480.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,892.803,382.1313.1 %5.0277.61214.7022.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง30,905.7122,836.9926.1 %5.0845.13385.7354.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง10,324.278,767.0015.1 %5.0499.69104.4979.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี21,374.049,504.0055.5 %5.0587.84439.3525.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,762.6115,962.27-82.2 %0.01,465.13926.2536.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,545.091,543.0056.5 %5.0746.99337.2554.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,785.581,911.0031.4 %5.0423.72178.0058.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,379.421,921.4687.5 %5.03,091.435,515.93-78.4 %0.0
รวม 1,547,067 314,304 79.68 % 59,154 21,324 63.95 %