สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,512.33596.0076.3 %5.0467.3993.9479.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร17,750.2210,043.4043.4 %5.071.76100.04-39.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,164.743,538.00-11.8 %0.0733.64161.8577.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,876.821,384.0051.9 %5.0619.5286.4986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,988.067,963.0060.2 %5.01,893.59499.0473.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,347.451,396.0067.9 %5.0314.850.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,045.70427.0089.4 %5.0297.5022.2392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,670.45437.0088.1 %5.0257.7520.9091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน13,993.041,041.0092.6 %5.0492.7835.5692.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,713.22400.0089.2 %5.0387.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,900.78242.0093.8 %5.0478.9813.4297.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,700.12534.0085.6 %5.0305.4180.3673.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,684.89612.0083.4 %5.0322.0968.5378.7 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,827.647,183.01-87.7 %0.0771.90123.9883.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,665.024,714.5055.8 %5.01,094.92807.3626.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,827.671,536.0016.0 %5.01,018.86743.2327.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,976.79595.0080.0 %5.0657.55198.6669.8 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1425,652.297,431.4071.0 %5.09,160.432,826.2569.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,181.882,344.0026.3 %5.0695.58442.0836.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร5,146.601,803.0065.0 %5.01,270.15933.8526.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,020.813,017.20-49.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร4,149.302,469.0040.5 %5.01,151.99816.7929.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,108.392,500.0039.1 %5.0777.02380.0051.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,070.2210,120.08-99.6 %0.01,266.06849.8332.9 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร59,984.1445,552.0024.1 %5.0586.58725.50-23.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,289.461,871.0043.1 %5.0790.66148.6281.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,432.315,663.00-27.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7067.54-6.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,253.74970.0070.2 %5.0733.6266.7690.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร3,037.97265.0091.3 %5.0600.53410.9231.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,371.343,300.002.1 %1.0828.7095.9488.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร28,575.7948,556.38-69.9 %0.03,167.691,248.4160.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,468.862,423.1062.5 %5.01,437.23801.5844.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,304.601,692.0048.8 %5.0752.6374.5690.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,755.6611,172.68-65.4 %0.01,418.1990.3293.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,351.052,069.00-53.1 %0.0733.62913.08-24.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,510.632,545.1027.5 %5.0790.69403.5249.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,542.631,691.0052.3 %5.0809.68232.1171.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,446.661,712.0050.3 %5.0438.69316.3727.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,151.482,032.5035.5 %5.0619.52123.8580.0 %5.0
สพ.ชุมพร10,790.783,150.0070.8 %5.0771.65280.6663.6 %5.0
รจจ.ชุมพร 46,306.3729,218.0036.9 %5.0930.94235.0674.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,503.74427.0082.9 %5.0467.3982.6582.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร3,142.163,617.00-15.1 %0.0511.71549.81-7.4 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,045.38846.0072.2 %5.0676.59146.8978.3 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,338.275,282.00-21.8 %0.01,019.65363.8564.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,224.711,281.0060.3 %5.0676.590.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร5,638.512,875.0049.0 %5.01,196.30289.1575.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร6,928.952,543.2063.3 %5.0783.2247.5093.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 146,164.4513,044.0071.7 %5.01,352.44299.4977.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 217,671.209,520.3846.1 %5.01,383.16296.4078.6 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล59,892.3811,496.0080.8 %5.0475.73521.90-9.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร154,450.25376,865.00-144.0 %0.01,044.09496.8552.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,372.3217,261.89-5.4 %0.0708.81511.4427.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน42,612.1920,232.0052.5 %5.0814.28229.1771.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,430.7211,111.0039.7 %5.02,623.31222.0091.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,893.891,803.0063.2 %5.0790.66370.1453.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,779.05902.0067.5 %5.0486.43171.0064.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,537.508,784.0064.2 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 767,174 724,100 5.61 % 59,146 23,985 59.45 %