สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ112.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี4,287.847,387.00-72.3 %0.0833.64310.7562.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,596.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0719.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี11,068.729,984.009.8 %4.52,993.69123.5195.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,029.242,509.0050.1 %5.0283.9642.3685.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,521.341,615.0070.7 %5.0486.3650.7789.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,091.45757.0081.5 %5.0311.490.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,227.23845.0080.0 %5.0312.8553.4182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,542.88800.0082.4 %5.0255.1124.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,816.43738.0080.7 %5.0137.1951.9762.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,295.83611.0085.8 %5.0400.4046.9888.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง4,639.48353.0092.4 %5.0299.1237.3387.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ11,011.30570.0094.8 %5.0275.717.9197.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,493.81607.0086.5 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,646.44201.0095.7 %5.0384.978.7597.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,364.561,606.0063.2 %5.01,042.84948.749.0 %4.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 74,201.233,703.8111.8 %5.01,274.70563.1955.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1034,228.5529,084.0015.0 %5.012,237.463,958.4567.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,070.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,266.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0928.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,472.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0554.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบ5,100.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ328.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี14,591.9010,785.3126.1 %5.01,309.041,066.0918.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1112,122.9320,583.00-69.8 %0.03,943.814,899.15-24.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบ3,597.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ242.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,848.35770.0073.0 %5.0453.3451.9788.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,190.971,076.0066.3 %5.0586.43341.6441.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,766.004,508.91-19.7 %0.0852.68453.5046.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,390.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,423.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,801.473,591.0025.2 %5.01,213.99224.4581.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี15,078.518,298.2045.0 %5.01,822.49103.3794.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,866.922,291.0040.8 %5.0852.68375.1656.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,853.305,800.020.9 %0.51,080.88822.3723.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,883.625,767.082.0 %1.0719.5759.7891.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,330.012,491.8578.0 %5.0757.60308.7559.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี18,886.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,829.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.ลพบุรี 76,978.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,149.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี3,036.461,419.0053.3 %5.0529.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,779.632,109.7544.2 %5.0757.60357.1952.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,198.411,248.0061.0 %5.0681.54200.7070.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,885.887,947.56-62.7 %0.01,501.59677.3054.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี4,183.067,466.40-78.5 %0.0985.80388.6560.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 123,682.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,249.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 231,698.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,229.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,678.897,496.28-346.5 %0.0441.95609.06-37.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี126,758.01145,492.00-14.8 %0.02,036.452,445.32-20.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี13,652.569,251.0032.2 %5.0577.79257.6755.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี11,789.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0608.97295.0151.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง49,858.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0763.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 3,100.872,106.8232.1 %5.01,186.3922.8898.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,293.003,371.0021.5 %5.01,023.82387.9362.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,436.791,596.4153.5 %5.0681.5397.6185.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,434.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,637.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 369,804 316,837 0.00 % 45,555 20,679 0.00 %