สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,193.472,818.2011.8 %5.01,488.45409.2872.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 662,091.425,348.0091.4 %5.0225.59138.7038.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,516.24266.1092.4 %5.0566.49589.36-4.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา60,537.7025,347.0058.1 %5.0204.29385.80-88.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา23,226.976,631.8171.4 %5.087.84429.55-389.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,796.4712,330.00-112.7 %0.01,403.22324.9076.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,449.872,236.2535.2 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,871.1141,988.60-50.7 %0.08,271.78570.0093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,339.9724,753.20-61.4 %0.03,591.41685.2780.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43404.7091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,095.411,745.0065.8 %5.0420.46118.7571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.5324.7094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,729.11630.0083.1 %5.0201.5719.0090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,731.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0313.59104.5066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,546.99299.0091.6 %5.0242.3963.6573.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,982.29311.0092.2 %5.0298.8054.1581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.130.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,636.64721.0084.4 %5.0525.2643.7991.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,452.65639.0085.6 %5.0451.510.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,666.28336.0090.8 %5.0388.7443.0688.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,194.98435.0089.6 %5.0299.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,827.07439.0088.5 %5.0246.3853.2078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,821.25423.0088.9 %5.0338.3772.8578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,733.76472.0087.4 %5.0460.0163.3186.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,149.66697.0083.2 %5.0283.0248.4582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,191.88307.0092.7 %5.0194.4921.8588.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,535.1417,287.29-102.5 %0.01,638.121,010.2538.3 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์11,377.8922,070.99-94.0 %0.02,171.17342.0084.2 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา7,648.1348,702.00-536.8 %0.02,058.45433.1679.0 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,207.3116,632.39-80.6 %0.01,422.85487.7565.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,736.896,769.54-289.8 %0.0844.59349.1558.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,025.689,323.10-16.2 %0.02,031.621,152.7643.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,061.7712,557.00-77.8 %0.02,026.681,663.6217.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา5,418.341,702.2868.6 %5.01,213.06126.6789.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา4,167.054,527.52-8.7 %0.0729.402,864.49-292.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,795.764,320.6225.5 %5.01,545.11605.6560.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,930.804,158.0615.7 %5.0889.92644.4927.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1625,174.4252,730.00-109.5 %0.08,035.844,661.6542.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,596.091,701.0052.7 %5.01,291.52131.3189.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,584.782,979.0016.9 %5.0813.70351.5056.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,161.012,474.0040.5 %5.01,175.001,399.35-19.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 95,053.872,945.4041.7 %5.01,659.201,769.55-6.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,125.604,546.5911.3 %5.01,881.012,027.70-7.8 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา11,260.4112,587.82-11.8 %0.01,553.5170.8095.4 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,558.864,975.32-9.1 %0.01,963.862,413.05-22.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,265.363,343.00-47.6 %0.0561.69861.92-53.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,694.673,511.3538.3 %5.01,669.441,380.8817.3 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา4,137.292,689.1235.0 %5.01,042.47317.1569.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 93,892.391,732.0055.5 %5.01,292.47760.3441.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,617.3924,900.55-41.3 %0.02,721.55928.1565.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,085.2312,626.95-13.9 %0.04,101.672,700.5034.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)6,283.738,374.30-33.3 %0.02,125.10831.2560.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,590.402,922.0036.3 %5.01,098.96533.1751.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,291.954,597.51-39.7 %0.0949.76861.729.3 %4.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,909.3012,011.017.0 %3.54,649.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 812,262.4511,202.008.6 %4.03,931.313,322.4215.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก38,718.9630,207.5322.0 %5.0492.19400.3118.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2081.34-24.8 %0.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,881.241,417.0124.7 %5.072.6382.17-13.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,880.581,402.0063.9 %5.0927.7739.8995.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,061.871,399.0054.3 %5.0699.62399.9542.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,719.853,678.001.1 %0.5832.74727.6112.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,701.337,976.36-3.6 %0.02,296.97890.4761.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,137.421,596.9061.4 %5.0585.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,107.0911,846.47-17.2 %0.03,114.66114.1296.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,964.3414,345.0037.5 %5.02,649.421,212.1554.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,683.172,173.2041.0 %5.0965.83202.0679.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา4,202.422,450.0041.7 %5.01,079.94293.5572.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ5,932.94ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ120.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,406.372,354.0046.6 %5.01,213.03281.2076.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา4,775.0214,148.00-196.3 %0.0965.830.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา58,090.3722,067.0362.0 %5.0723.04486.3932.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา48,124.7721,451.0155.4 %5.0767.09542.4629.3 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา85,210.5272,738.0114.6 %5.01,381.251,039.6124.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 51,836.7549,111.005.3 %2.51,024.44386.5562.3 %5.0
ทสญ.สงขลา 33,904.6220,217.7940.4 %5.0800.098,115.57-914.3 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา78,023.9780,380.00-3.0 %0.01,422.61508.6264.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,411.9611,952.3717.1 %5.01,938.65585.0869.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,652.72999.0062.3 %5.0585.53206.2264.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,698.112,159.7741.6 %5.0965.83225.5576.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา27,686.3722,089.0120.2 %5.01,739.58763.8056.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,247.911,461.0065.6 %5.01,098.94437.3060.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,981.333,484.8330.0 %5.01,384.18582.3557.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,968.073,926.8534.2 %5.01,455.431,048.5028.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,957.467,518.52-51.7 %0.01,003.88393.0060.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,957.776,767.00-36.5 %0.01,003.88139.5086.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)16,044.797,625.8452.5 %5.064,790.47630.3999.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 137,244.448,909.7076.1 %5.0998.79593.7540.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 237,593.3310,538.7172.0 %5.01,226.32305.1175.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3147,279.2211,952.0891.9 %5.01,691.88811.2352.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา11,972.3011,100.007.3 %3.5460.55382.1917.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา15,782.0410,530.8233.3 %5.0360.37138.7561.5 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,250.0116,633.273.6 %1.5436.8585.1280.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่38,717.98126,595.99-227.0 %0.0944.03180.0080.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ31,682.6026,424.0016.6 %5.0877.721,004.08-14.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา31,285.67249,855.42-698.6 %0.0918.79708.4522.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ20,076.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ499.93ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร76,646.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0968.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา27,897.6635,817.00-28.4 %0.0918.43346.7562.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ165.16ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ31,168.3014,520.0053.4 %5.0767.32193.3574.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,591.941,551.5540.1 %5.01,242.65180.0085.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา16,883.3430,416.39-80.2 %0.02,312.112,775.35-20.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา8,315.0111,163.00-34.3 %0.02,261.321,720.7323.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา42,660.7026,120.1638.8 %5.01,008.48600.6340.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,899.03871.0077.7 %5.01,191.75271.6477.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,903.433,669.726.0 %3.0664.14814.63-22.7 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,444.224,964.008.8 %4.01,793.70131.1092.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,085.865,168.19-26.5 %0.01,420.2618.0098.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,930.902,004.0031.6 %5.0482.4160.9787.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,857.39726.0074.6 %5.0623.56175.7571.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 944,687.1534,254.0123.3 %5.07,406.247,122.503.8 %1.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา25,594.4116,058.2937.3 %5.03,239.737,918.92-144.4 %0.0
รวม 1,628,265 1,538,859 5.49 % 212,174 87,031 58.98 %