สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,863.47973.0047.8 %5.0392.65162.4558.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,216.7811,829.7060.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,007.283,634.78-20.9 %0.0506.75381.9024.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,161.581,085.0065.7 %5.0433.030.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,020.256,432.4119.8 %5.01,818.85328.7081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล3,982.6566.0098.3 %5.0234.7442.7581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,606.57539.0085.1 %5.0167.7870.3058.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง4,014.37502.0087.5 %5.0258.6476.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,486.39491.0089.1 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,053.02591.0085.4 %5.0276.3276.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,633.54599.0083.5 %5.0336.6347.5085.9 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,261.927,881.6530.0 %5.0840.741,215.40-44.6 %0.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,203.814,276.00-1.7 %0.0510.0739.9092.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,375.281,549.0054.1 %5.0715.93517.7527.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,665.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0411.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,730.672,360.0050.1 %5.01,267.391,270.26-0.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,017.891,677.0044.4 %5.0563.80145.2474.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,056.361,372.0055.1 %5.0525.77651.00-23.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,610.491,688.0035.3 %5.0392.65649.80-65.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,130.883,715.2910.1 %5.0901.08405.6555.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,062.271,616.0060.2 %5.0982.15690.6529.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,096.941,320.0057.4 %5.0601.83152.9574.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,461.559,630.19-115.8 %0.0979.28530.1045.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,583.882,096.0041.5 %5.0696.91281.2059.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,138.50555.0074.0 %5.045.0447.92-6.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,352.20871.0074.0 %5.0620.8440.1393.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,932.881,012.0065.5 %5.0525.77205.4560.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,790.713,711.192.1 %1.0734.94426.5542.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล5,516.8110,061.56-82.4 %0.01,248.371,402.50-12.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,561.191,812.0060.3 %5.01,058.21499.5552.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,358.391,060.0068.4 %5.0620.8561.7590.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล7,210.238,750.25-21.4 %0.01,153.2994.1491.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,509.351,358.0087.1 %5.0582.81408.5029.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,523.052,467.0030.0 %5.0772.97699.209.5 %4.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,966.121,487.0049.9 %5.0544.78278.2648.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,406.591,308.0061.6 %5.0624.05200.4767.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,419.021,609.0052.9 %5.0487.7344.4390.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล11,027.327,453.0032.4 %5.0355.03134.5662.1 %5.0
รจจ.สตูล 30,907.0935,594.00-15.2 %0.0592.40532.3010.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,762.91401.0085.5 %5.0373.64133.0064.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,183.171,615.0049.3 %5.0620.85365.7541.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,941.971,450.0050.7 %5.0430.69174.8059.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,329.343,970.978.3 %4.0696.91198.5571.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,315.692,162.5049.9 %5.0620.85293.7252.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,305.633,259.1538.6 %5.0770.65566.2526.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล15,548.108,275.7746.8 %5.01,267.45672.6046.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,241.743,396.7019.9 %5.0327.45338.60-3.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล53,271.7739,888.0025.1 %5.0990.27617.5537.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,070.8912,986.8243.7 %5.0633.631,069.71-68.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู36,520.8418,268.0050.0 %5.0612.06256.0058.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,885.2712,848.51-30.0 %0.01,367.731,198.9012.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,345.241,681.1149.7 %5.0639.860.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,606.73508.0080.5 %5.0354.62111.1568.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,015.108,572.0474.0 %5.02,486.513,988.94-60.4 %0.0
รวม 424,602 264,317 37.75 % 35,743 22,875 36.00 %