สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,596.98523.0079.9 %5.0399.31164.6358.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,433.424,922.1041.6 %5.0125.1612.8289.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,348.897,545.6761.0 %5.071.29152.10-113.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,144.901,124.0064.3 %5.0627.49172.9072.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,318.631,907.0042.5 %5.0615.650.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,261.256,826.8039.4 %5.02,357.93294.5087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,997.241,373.0077.1 %5.0284.0535.1587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,077.00843.6079.3 %5.0256.48107.5458.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,819.72752.0080.3 %5.0334.4399.8270.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,133.97559.0086.5 %5.0255.07104.5359.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,613.38374.0089.6 %5.0253.01106.0858.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,957.24375.0090.5 %5.0314.7479.2074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,610.53246.0093.2 %5.0282.8544.5084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ2,950.09490.0083.4 %5.0317.3688.8972.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,584.07287.0092.0 %5.0158.8056.2664.6 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง10,901.154,300.8060.5 %5.0732.730.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,552.344,039.6611.3 %5.01,197.97276.4576.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,939.732,125.0027.7 %5.0532.41142.2273.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,099.141,717.0058.1 %5.01,026.81865.1215.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง4,207.501,005.0076.1 %5.0666.21125.4081.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,701.161,051.0071.6 %5.0741.58298.0059.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,143.151,662.0059.9 %5.01,179.901,145.662.9 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,845.782,935.00-59.0 %0.0475.57563.35-18.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง4,814.432,463.2048.8 %5.01,235.981,089.6511.8 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,650.403,131.3014.2 %5.0817.65334.8459.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,343.0410,624.15-44.7 %0.01,654.35330.9080.0 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง149,465.13156,693.00-4.8 %0.0412.90237.7042.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,485.522,479.0028.9 %5.0760.60342.4555.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,636.913,571.7836.6 %5.04,313.300.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,546.803,594.0021.0 %5.073.71154.49-109.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,844.48536.0081.2 %5.0703.5466.6890.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,843.701,038.0063.5 %5.0589.4578.3986.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,385.713,164.006.5 %3.0798.62610.6023.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,226.2322,155.60-255.8 %0.04,221.132,000.0052.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,759.263,754.0021.1 %5.01,350.09324.8475.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,573.851,029.0081.5 %5.0760.60253.5366.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,809.3610,625.95-8.3 %0.01,464.87146.3090.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,027.081,911.0052.5 %5.01,045.82866.4017.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,075.113,500.0014.1 %5.0950.76616.0535.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,456.091,580.0054.3 %5.0760.58180.5076.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,039.232,451.0039.3 %5.01,026.82431.9857.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,082.474,097.00-32.9 %0.0608.4735.6694.1 %5.0
สพ.ตรัง11,627.8710,592.008.9 %4.0945.31404.7057.2 %5.0
รจจ.ตรัง 146,157.6457,985.0060.3 %5.01,018.73826.2018.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,772.45583.0079.0 %5.0456.3490.2580.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,745.622,458.0034.4 %5.0912.73275.5069.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,750.34874.0068.2 %5.0551.42236.5557.1 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,253.7617,002.42-299.7 %0.0969.76188.1080.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,105.421,482.0052.3 %5.0431.21268.2537.8 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,454.255,075.00-13.9 %0.0760.58458.8539.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง9,017.972,446.4772.9 %5.0709.95293.0058.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่12,973.609,922.6323.5 %5.02,419.19598.4975.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 125,983.9912,268.1152.8 %5.01,234.03593.0051.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 227,404.428,787.5167.9 %5.01,355.82617.5054.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,544.994,567.3430.2 %5.0313.77561.45-78.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง73,700.4435,023.0052.5 %5.01,317.61290.0078.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง19,844.7020,441.00-3.0 %0.0641.97769.95-19.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,046.4817,514.542.9 %1.0667.37348.4547.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง15,110.0813,366.0011.5 %5.0573.8771.2587.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ171.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,703.126,244.0160.2 %5.0618.91312.5549.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด52,705.8525,654.0051.3 %5.0758.60283.0162.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,931.2614,212.00-43.1 %0.01,779.22410.9576.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง34,821.6020,719.0040.5 %5.0715.85198.9972.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 4,234.292,364.0044.2 %5.0893.70475.0046.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,778.18859.0069.1 %5.0475.3681.6782.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง27,335.1611,155.0159.2 %5.03,634.825,293.43-45.6 %0.0
รวม 888,306 586,977 33.92 % 60,912 26,986 55.70 %