สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,490.781,012.0059.4 %5.0352.080.9599.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง10,691.521,395.1587.0 %5.062.71109.10-74.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,252.092,239.0031.2 %5.0634.89183.3571.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,500.581,267.0063.8 %5.0542.2748.0191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง11,487.549,336.6018.7 %5.02,310.74447.1680.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,026.48453.0088.7 %5.0328.4313.8895.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,920.28415.0089.4 %5.0243.8518.8892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,614.55369.0089.8 %5.0228.5533.4285.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,961.65457.0088.5 %5.0241.2830.1587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,661.56274.0092.5 %5.0383.9643.9288.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,581.04224.0093.7 %5.0282.8888.7268.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,553.71300.0091.6 %5.0126.821.9098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,951.75351.0091.1 %5.0185.1174.9159.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,891.894,973.02-1.7 %0.0905.48397.1056.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,447.79704.0071.2 %5.0400.49389.502.7 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,211.932,676.0048.7 %5.0790.43494.0037.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,226.921,594.0050.6 %5.0465.87303.7234.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,293.181,232.0071.3 %5.0694.36376.4945.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,556.402,233.0037.2 %5.0846.51989.90-16.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,987.382,574.00-29.5 %0.0476.86439.217.9 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,019.694,273.0014.9 %5.01,359.92648.5852.3 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,311.322,599.0039.7 %5.0569.68441.1122.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,293.329,723.2026.9 %5.01,207.81208.6182.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,532.352,334.9033.9 %5.0751.43289.7561.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,820.55972.0046.6 %5.045.54120.52-164.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,715.03327.0088.0 %5.0447.1635.2492.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,846.93896.0068.5 %5.0504.21447.9211.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,304.352,507.3624.1 %5.0713.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง13,775.5238,566.60-180.0 %0.01,169.781,344.00-14.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,792.793,521.0039.2 %5.01,436.69191.0686.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,261.262,011.0052.8 %5.0580.65383.8633.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,591.676,696.20-19.8 %0.01,169.7616.3798.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,905.34629.0083.9 %5.0903.56498.7544.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,366.812,782.0017.4 %5.0751.43721.244.0 %2.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,474.423,381.002.7 %1.0525.0455.7089.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,552.502,431.0046.6 %5.0960.61160.3383.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,607.035,098.599.1 %4.5675.3744.4593.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,603.682,093.0080.3 %5.02,843.38442.7884.4 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 50,026.6830,202.2039.6 %5.0846.21590.0530.3 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 9,585.8314,333.03-49.5 %0.0414.00594.88-43.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,478.84887.0064.2 %5.0390.13170.0056.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,784.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0537.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,716.904,210.3710.7 %5.0922.57156.8883.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,246.18535.0083.5 %5.0618.31258.6858.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 149,795.3410,753.6178.4 %5.01,077.69266.0075.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 217,540.817,975.5854.5 %5.01,168.4747.5095.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง28,688.393,150.7189.0 %5.0311.37179.4442.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง86,910.2282,122.005.5 %2.51,552.28449.3371.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม25,931.6916,338.0037.0 %5.0689.30148.2078.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง166,604.6615,085.4090.9 %5.03,376.001,120.5066.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง15,218.617,338.8051.8 %5.0576.92163.8071.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,487.07196.0298.3 %5.0492.912,124.53-331.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 35,797.3716,396.0054.2 %5.0552.01437.5420.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง24,277.6819,140.0021.2 %5.01,794.721,386.8522.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,403.712,232.0034.4 %5.0668.29166.6775.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,926.411,117.0061.8 %5.0481.79139.8571.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง20,035.4112,792.0036.2 %5.05,292.440.95100.0 %5.0
รวม 743,755 369,725 50.29 % 47,631 18,936 60.24 %