สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,620.47280.0089.3 %5.0369.2958.9084.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,468.558,602.7036.1 %5.075.1661.9317.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,360.125,080.11-51.2 %0.0559.45121.0078.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,341.071.00100.0 %5.0559.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,171.6910,974.0050.5 %5.02,575.16861.6566.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,952.271,154.0076.7 %5.0211.2059.8571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,669.51300.0091.8 %5.0257.44171.0033.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง4,099.09502.0087.8 %5.0169.3426.7284.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,877.89740.0080.9 %5.0217.06104.5051.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,500.81369.0089.5 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,980.56462.0088.4 %5.0168.7047.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ4,011.66296.0092.6 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,636.55323.0091.1 %5.0190.53108.3043.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,720.28263.0092.9 %5.0195.99138.7029.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,888.41169.0095.7 %5.0233.41146.3037.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,189.86291.0093.1 %5.0171.6995.0044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,548.69269.0092.4 %5.0250.21144.4042.3 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,959.194,472.00-13.0 %0.0570.51211.8562.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี3,330.191,317.0060.5 %5.0654.55391.4040.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,628.44829.0068.5 %5.0392.42195.7050.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,367.161,160.0078.4 %5.01,472.241,601.70-8.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,090.101,165.0062.3 %5.0559.47477.8514.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,558.90806.0077.4 %5.0578.480.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,047.201,610.0060.2 %5.0787.64660.7216.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,362.833,097.877.9 %3.5516.06294.5042.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,170.684,293.0017.0 %5.01,339.12885.4033.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,587.822,279.4036.5 %5.0673.55334.5950.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,459.9510,622.0026.5 %5.01,358.14312.6777.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,924.542,916.2125.7 %5.0901.7443.9395.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี1,861.011,098.0041.0 %5.038.8567.94-74.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,390.08660.0080.5 %5.0597.5080.7586.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,945.75908.0069.2 %5.0502.44153.9069.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,524.233,692.0933.2 %5.0787.66339.4056.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,073.37706.0090.0 %5.01,890.593,404.55-80.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี6,602.071.00100.0 %5.01,377.142.8599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,031.071,080.0073.2 %5.0806.68781.403.1 %1.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี8,897.111.00100.0 %5.01,795.51123.5093.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,671.852,104.0080.3 %5.0578.47350.5539.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,822.171,320.0065.5 %5.0844.71342.0059.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี9,436.781.00100.0 %5.0996.820.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,524.902,047.0054.8 %5.0920.21483.0547.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,800.632,026.0027.7 %5.0426.3666.4384.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี26,879.831.00100.0 %5.0511.190.9599.8 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี65,707.9853,757.0018.2 %5.0900.22541.5539.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,265.422,092.0035.9 %5.0540.44395.2926.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,682.183,014.1135.6 %5.0920.77431.8253.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,393.451.00100.0 %5.0635.520.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,440.701.00100.0 %5.01,225.030.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,016.721,676.0058.3 %5.0939.7999.4189.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,301.181.00100.0 %5.0939.792.8599.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,880.412,895.2963.3 %5.01,046.33507.2151.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 340,147.908,026.0080.0 %5.0720.71294.8759.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1131,649.8011,660.1391.1 %5.0720.30493.0531.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 227,749.031.00100.0 %5.0850.972.8599.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,176.723,515.8543.1 %5.0449.881,294.83-187.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี54,382.5238,252.0029.7 %5.01,008.901,330.40-31.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี83,354.9126,411.0068.3 %5.0696.22684.951.6 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี58,242.1833,725.9942.1 %5.0578.66578.550.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี87,622.0527,089.6669.1 %5.0654.560.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี54,236.861.00100.0 %5.0575.962.8599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี94,455.0524,984.0073.5 %5.0630.18188.1070.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,171.951.00100.0 %5.01,407.252.8599.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,307.282,043.0038.2 %5.0559.47326.8041.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,664.04772.0071.0 %5.0388.310.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี45,534.3311,500.0074.7 %5.06,935.0011,605.00-67.3 %0.0
รวม 1,055,368 331,708 68.57 % 51,780 32,705 36.84 %