สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,278.73340.0092.1 %5.0463.62209.9554.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา70,353.4615,286.0378.3 %5.01,044.04298.7571.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,922.097,731.2066.3 %5.0403.955.9098.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)58,418.5510,887.5181.4 %5.01,003.73706.1529.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา3,019.611,955.0035.3 %5.0596.73190.0068.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา2,433.61740.0069.6 %5.0451.3336.3891.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา22,638.7110,769.3052.4 %5.01,510.54178.9588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,626.57499.0086.2 %5.0172.9252.2569.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,656.26609.0083.3 %5.0201.3550.3575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,594.45245.0093.2 %5.0245.06122.5550.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,609.61414.0088.5 %5.0258.15112.1056.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,577.30255.0092.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,806.81592.0084.4 %5.0262.30102.6060.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.630.9599.8 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง8,723.127,421.4014.9 %5.0922.30426.6053.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,326.862,949.8411.3 %5.0610.14449.3526.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.13384.75-20.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,040.821,772.0064.8 %5.01,500.001,397.456.8 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,217.851,568.0051.3 %5.0595.33152.9574.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,132.58858.0072.6 %5.0653.78568.1013.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา5,326.172,700.0049.3 %5.01,022.411,700.50-66.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,810.076,794.000.2 %0.51,510.52602.3660.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,821.713,864.5619.9 %5.01,262.299,614.00-661.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,118.992,390.5023.4 %5.0653.78107.1083.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,862.1312,736.928.1 %4.01,376.39327.9876.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,968.542,705.0031.8 %5.0996.07296.3270.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.046.04130.84-184.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,530.79581.0077.0 %5.0463.6288.6180.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,932.59540.0081.6 %5.0577.71117.4279.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,613.883,045.0015.7 %5.0843.94552.6534.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,631.1117,753.60-283.4 %0.01,224.26499.2559.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,299.495,168.0054.3 %5.02,555.38814.1568.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,669.721,439.0060.8 %5.0881.97281.5468.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา5,363.768,780.03-63.7 %0.01,189.13135.0088.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,833.831,610.0085.1 %5.0691.81297.6757.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,653.573,023.8917.2 %5.0862.95307.8064.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,157.332,005.0061.1 %5.0767.92375.9351.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,592.062,602.3553.5 %5.0977.05517.7547.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,097.453,400.00-9.8 %0.0520.67109.7578.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,976.253,327.0066.7 %5.0584.20325.2244.3 %5.0
รจก.ยะลา 44,913.6850,199.30-11.8 %0.0938.83186.5080.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,217.884,800.00-13.8 %0.0577.71163.6071.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,542.622,169.0038.8 %5.0637.93242.4962.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา3,033.541,751.0042.3 %5.0459.2360.8086.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,931.174,272.37-8.7 %0.0920.00292.6568.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,708.49538.0088.6 %5.01,212.01209.0782.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,217.3215,020.89-256.2 %0.01,072.1360.1094.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา11,748.923,815.8267.5 %5.0420.818.0298.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 180,789.9520,114.4075.1 %5.0993.01723.2327.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 226,498.3010,543.9360.2 %5.01,128.86269.8076.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต316,450.312,722.4083.5 %5.01,656.83620.5762.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 291,170.394,113.6295.5 %5.0449.88704.90-56.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา62,738.3357,496.018.4 %4.01,265.88588.0553.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา26,951.9329,923.00-11.0 %0.0651.42459.8529.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา19,833.6214,852.0025.1 %5.0613.47745.75-21.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน42,592.3117,568.0058.8 %5.0649.55700.15-7.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง36,940.4419,129.0048.2 %5.0934.60127.3086.4 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา15,687.7617,823.05-13.6 %0.02,736.852,279.4016.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา39,930.1138,025.944.8 %2.0950.37645.1732.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,918.103,402.0013.2 %5.0786.89589.9825.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,906.80254.0091.3 %5.0482.63203.3057.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา85,116.1915,892.0081.3 %5.020,115.229,627.2052.1 %5.0
รวม 971,475 483,784 50.20 % 70,359 42,156 40.08 %