สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,813.581,028.0063.5 %5.0443.21305.0531.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,609.2220,637.16-77.8 %0.066.19113.15-70.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,858.738,393.6147.1 %5.098.13208.00-112.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,169.545,224.44-64.8 %0.0538.30114.0078.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,083.701,882.0039.0 %5.0369.4427.5492.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,799.899,162.0015.2 %5.02,611.03857.8567.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ4,095.74868.0078.8 %5.0205.65117.8142.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ4,052.13214.0094.7 %5.0181.41120.2533.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ4,063.9313.0099.7 %5.0160.3844.4372.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ6,373.43361.0094.3 %5.0201.2221.9189.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,696.16446.0087.9 %5.0286.04116.9059.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,812.37448.0088.2 %5.0313.16115.2663.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,657.80403.0089.0 %5.0343.740.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,612.8413.0099.6 %5.0342.5539.6388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,432.22971.0078.1 %5.0406.6344.3389.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี4,117.43396.0090.4 %5.0252.0088.7864.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ980.8513.0098.7 %5.0222.49121.6045.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,798.65287.0092.4 %5.0187.71104.2244.5 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,241.6818,828.09-103.7 %0.01,177.74502.0557.4 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ9,796.9110,730.00-9.5 %0.0739.101,032.65-39.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,361.175,880.00-74.9 %0.0747.46529.1529.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,665.531,188.0055.4 %5.0440.77108.3075.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,656.26862.0067.5 %5.0500.83228.0054.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,751.641.00100.0 %5.0314.20188.1040.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส3,044.011,349.8055.7 %5.0519.22102.5480.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,469.291,124.0067.6 %5.0709.43504.9528.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส3,654.161,033.7071.7 %5.0705.17917.20-30.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสไม่ครบ2,422.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,311.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,101.492,971.76-41.4 %0.0491.411.8599.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,564.912,120.4653.5 %5.01,241.891,165.306.2 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,557.381,492.2058.1 %5.0747.46259.3765.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ16,063.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ869.29ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส89,332.8099,711.43-11.6 %0.0644.29706.98-9.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,390.742,205.0035.0 %5.0766.48393.3448.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,490.674,327.0062.3 %5.071.9285.65-19.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,881.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0880.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,183.07721.0077.3 %5.0595.34213.9064.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส23,806.222,937.8087.7 %5.09,114.50260.4197.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,725.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,504.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,454.514,554.6416.5 %5.01,508.101,862.00-23.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,078.872,158.0057.5 %5.0842.56258.4169.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส4,965.117,403.00-49.1 %0.01,250.85157.2087.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,587.950.00100.0 %5.0709.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,383.634,436.00-1.2 %0.0956.64505.4047.2 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,164.721,965.0052.8 %5.0785.50640.6018.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,775.792,688.0043.7 %5.01,298.93538.5358.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,808.702,587.007.9 %3.5519.2751.0590.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,047.446,990.0042.0 %5.0516.76280.0845.8 %5.0
รจจ.นราธิวาส 44,897.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0814.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,260.382,233.0031.5 %5.0614.35181.9970.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,441.243,621.0018.5 %5.01,127.78484.3857.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,341.991,778.0046.8 %5.0652.38353.4045.8 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,214.044,576.3926.4 %5.01,260.87698.1944.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,668.292,277.0051.2 %5.01,279.91226.9482.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,730.854,920.48-4.0 %0.0975.66761.6521.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 313,403.886,839.1049.0 %5.0965.67680.2029.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1107,770.7217,683.5383.6 %5.01,200.49446.2962.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 235,169.6910,186.1971.0 %5.01,854.651,520.0018.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส71,490.127,088.0990.1 %5.02,572.93453.0382.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,353.591.0099.9 %5.0299.79605.17-101.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,387.849,822.0065.4 %5.0776.271,074.85-38.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก98,717.0919,797.0079.9 %5.0864.72919.65-6.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,505.3713,221.65-5.7 %0.01,907.181,849.133.0 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,175.962,092.4934.1 %5.0709.43537.7024.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,926.38429.7085.3 %5.0481.25169.6664.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส56,254.131.00100.0 %5.06,727.690.95100.0 %5.0
รวม 777,586 347,593 55.30 % 58,706 25,018 57.38 %