สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,853.90322.0088.7 %5.0399.96343.4214.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 15,544.439,085.3541.6 %5.098.0794.393.8 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,277.731.00100.0 %5.0571.100.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,382.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0609.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ14,208.542,457.4582.7 %5.01,293.711,051.5918.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,446.651.00100.0 %5.0418.9748.1788.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,249.58448.0089.5 %5.0251.31114.7854.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,004.03567.0085.8 %5.0393.05150.0061.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,427.71769.0082.6 %5.0411.6444.7389.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,264.44741.0082.6 %5.0258.0874.2071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,200.72352.0091.6 %5.0338.9253.4184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,234.59475.0088.8 %5.0220.76127.5842.2 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,604.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0875.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,975.051.00100.0 %5.0875.360.9599.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,920.67857.0070.7 %5.0418.9792.5777.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,573.211.00100.0 %5.0856.34215.2374.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,085.47968.2268.6 %5.0590.12645.00-9.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,981.16780.0073.8 %5.0457.01543.41-18.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ4,876.39868.0082.2 %5.01,369.771,467.94-7.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,623.531,351.6016.7 %5.0381.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,644.462,966.9036.1 %5.01,084.531,063.561.9 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,604.342,112.0041.4 %5.0685.2075.0189.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ4,154.266,751.00-62.5 %0.0856.34572.9433.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,533.001,439.0059.3 %5.0666.18468.7929.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,518.461,387.0060.6 %5.0666.1841.8093.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,114.17416.0086.6 %5.0514.05238.8453.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,522.003,500.000.6 %0.5647.17276.1857.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ15,695.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,020.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ4,706.771.00100.0 %5.01,122.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,821.255,421.736.9 %3.01,521.90225.1585.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,704.091.00100.0 %5.0685.200.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ4,259.181.00100.0 %5.0514.050.9599.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,504.271.00100.0 %5.0647.170.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ3,951.101.00100.0 %5.0837.33546.6134.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,991.601.00100.0 %5.0837.330.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ3,046.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0476.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,209.523,599.0067.9 %5.0685.20641.266.4 %3.0
รจจ.บึงกาฬ 44,013.0639,379.5210.5 %5.0796.50621.8321.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,936.521.00100.0 %5.0437.990.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,924.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0609.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,474.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,407.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,452.323,153.008.7 %4.0628.15432.7031.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,249.671,600.0062.4 %5.0932.41266.0071.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,489.092,210.0436.7 %5.0647.17220.6765.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ65,247.2413,218.8779.7 %5.01,642.671,243.6524.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,690.774,196.0045.4 %5.0296.75380.00-28.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเซกาไม่ครบ4,191.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ9,847.611.00100.0 %5.01,513.091.8599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,766.431,032.0072.6 %5.0628.15736.30-17.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,964.10968.0067.3 %5.0437.99216.6050.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ16,919.1311,914.0029.6 %5.03,759.063,191.4915.1 %5.0
รวม 322,562 125,318 61.15 % 33,295 16,536 50.34 %