สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี550.71722.00-31.1 %0.0180.8957.7368.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,728.114,071.00-9.2 %0.0439.8876.0082.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,177.561,362.0057.1 %5.0458.930.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,844.955,126.6334.7 %5.01,618.90456.9571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,685.95914.0080.5 %5.0195.2417.1091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,331.761,129.0073.9 %5.0196.5157.0071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,217.50627.0085.1 %5.0172.5920.2788.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,893.89669.0082.8 %5.0176.6320.6788.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,039.93577.0085.7 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,959.85436.0089.0 %5.0145.6423.7583.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,387.811,980.0041.6 %5.0558.18592.62-6.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,352.642,372.0045.5 %5.0740.80559.6424.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,274.711,506.0054.0 %5.0458.93374.5318.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,810.261,098.0060.9 %5.0325.81400.68-23.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,554.422,577.5343.4 %5.0798.67899.13-12.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,868.053,453.94-84.9 %0.0371.44454.00-22.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,455.173,054.9031.4 %5.0915.28241.3073.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,856.498,238.9930.5 %5.01,257.56109.4291.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,619.432,187.0039.6 %5.0554.01427.5022.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,062.301,146.0062.6 %5.0496.9664.3987.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี3,134.34295.0090.6 %5.0363.85180.4150.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,708.942,779.0025.1 %5.0530.5795.4782.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี6,265.166,119.072.3 %1.01,067.402,447.32-129.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,156.864,616.0025.0 %5.01,428.74586.6258.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,248.642,636.0018.9 %5.0380.32349.038.2 %4.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี8,477.108,126.884.1 %2.01,200.55131.3589.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,419.621,307.0088.6 %5.0386.84353.918.5 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,827.713,337.6312.8 %5.0630.07530.8315.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,555.792,049.00-31.7 %0.0601.61393.1834.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,367.831,814.58-32.7 %0.0573.02272.3752.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,354.874,399.98-1.0 %0.0401.842.8599.3 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,315.311,892.0042.9 %5.0515.97191.0363.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 49,461.5944,130.6310.8 %5.0638.24752.85-18.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,553.161,284.0049.7 %5.0268.7789.2066.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,684.031,560.0057.7 %5.0496.96264.6846.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,945.791,186.0059.7 %5.0297.02152.2648.7 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,063.513,269.3119.5 %5.0668.10142.5078.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,710.023,672.0022.0 %5.0611.05104.6482.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,992.214,092.0048.8 %5.02,265.45557.3675.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี11,394.997,756.0831.9 %5.0765.30503.6934.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)33,545.175,293.2984.2 %5.02,502.07393.9684.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,818.872,835.00-0.6 %0.0226.27610.61-169.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี46,592.4242,595.068.6 %4.0846.55743.7612.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 235,491.9615,552.0056.2 %5.0503.70553.31-9.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี76,183.0731,154.0059.1 %5.0416.83909.47-118.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี17,700.7623,144.00-30.8 %0.0363.95775.00-112.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี36,827.2013,555.0063.2 %5.0349.591,096.93-213.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี11,574.6012,683.00-9.6 %0.01,013.89958.125.5 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,413.112,137.0037.4 %5.0463.07401.2313.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี768.311,283.00-67.0 %0.0344.83339.041.7 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี37,744.637,847.9879.2 %5.02,473.645,621.62-127.3 %0.0
รวม 529,969 307,649 41.95 % 33,814 25,425 24.81 %