สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท3,100.85769.0075.2 %5.0183.63102.7444.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,415.647,696.3046.6 %5.0123.9943.0665.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,141.132,466.0021.5 %5.0563.42215.4261.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,538.199,080.36-156.6 %0.0582.40115.4380.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,934.749,775.001.6 %0.52,160.73233.7089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,304.26312.2492.7 %5.0206.02115.1044.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,696.29718.0084.7 %5.0190.8739.8479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,944.96622.0084.2 %5.0172.7343.3374.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,879.09722.0085.2 %5.0259.2244.2782.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,094.51951.0076.8 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง2,720.45387.0085.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,268.9138,707.00-806.7 %0.0811.88836.11-3.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,494.56569.0077.2 %5.0335.64154.8453.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,300.601,884.0056.2 %5.0867.68377.9556.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,639.263,595.431.2 %0.5749.89337.3755.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1246,286.5525,512.2144.9 %5.017,542.652,850.0083.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,323.382,402.0027.7 %5.0506.34392.3522.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,423.744,038.0025.5 %5.01,438.151,769.50-23.0 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท31,671.571,990.8893.7 %5.01,526.88181.7588.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท6,122.093,914.1336.1 %5.01,313.73107.0891.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,008.674,366.00-117.4 %0.0440.10539.58-22.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท5,933.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,206.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,280.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ186.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,469.752,684.9439.9 %5.01,522.573,148.87-106.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,741.011,900.0059.9 %5.0981.77332.5066.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,928.66603.0084.7 %5.0829.56269.8367.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,295.221,662.0049.6 %5.0620.4716.0897.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท3,134.951,306.9658.3 %5.0430.31223.6548.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท4,154.703,745.509.8 %4.5772.59351.1454.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,635.882,580.0054.2 %5.01,152.91598.0448.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,323.833,375.0072.6 %5.0962.76410.6257.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ423.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,188.648,793.91-69.5 %0.01,114.8874.3093.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,631.853,714.0068.1 %5.0677.51454.1033.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,900.363,803.6022.4 %5.0715.52224.5968.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,015.583,611.0010.1 %5.0810.60610.2524.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,339.812,364.0029.2 %5.0487.360.9599.8 %5.0
สพ.ชัยนาท11,285.971,070.0090.5 %5.0563.42170.0069.8 %5.0
รจจ.ชัยนาท 41,597.9431,551.5524.2 %5.0577.12870.59-50.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,019.186,979.50-131.2 %0.0430.31144.4466.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,450.612,273.0034.1 %5.0584.91280.2552.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,969.962,142.0027.9 %5.0449.32293.7534.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท4,306.744,743.00-10.1 %0.0829.64244.8870.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,420.921,873.0045.2 %5.0544.40632.46-16.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,244.054,010.25-23.6 %0.0487.35285.4841.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท307,289.139,132.0997.0 %5.01,266.39329.0874.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท78,364.5289,061.00-13.6 %0.01,294.55146.7988.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท178,889.1331,430.0082.4 %5.03,348.32767.4577.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท8,810.851,359.0084.6 %5.01,310.12604.7853.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,665.92974.8573.4 %5.0620.47366.0841.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,730.531,166.0075.4 %5.0296.49387.41-30.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบ4,000.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,725.78ประเมินไม่ได้0.0
รวม 894,115 348,387 61.04 % 53,976 20,739 61.58 %