สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี16,714.15146.0099.1 %5.02,486.10461.5781.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี24,912.5922,291.0810.5 %5.04,167.48885.8078.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี17,792.569,769.0045.1 %5.03,513.16202.2994.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี131,155.23106,817.6218.6 %5.024,743.103,876.2684.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย23,220.305,138.0077.9 %5.02,175.24286.1686.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ21,889.455,851.0073.3 %5.0769.92309.6359.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด21,850.651,839.0091.6 %5.01,168.44254.4878.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ22,405.203,842.0082.9 %5.01,394.55229.8083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท24,230.527,798.0067.8 %5.01,363.62283.6179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก22,330.234,352.0080.5 %5.01,900.92276.9685.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี43,317.4515,391.3064.5 %5.01,450.20187.7287.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง22,105.712,041.0090.8 %5.01,748.95368.0779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง22,832.745,112.0077.6 %5.01,118.06266.3476.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้23,091.423,544.0084.7 %5.0722.28202.5672.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค25,874.157,216.0072.1 %5.01,230.84424.5965.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง22,332.573,619.0083.8 %5.0952.32316.5166.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน23,635.522,200.0090.7 %5.01,150.62181.0984.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี29,553.0123,216.7221.4 %5.07,286.224,560.7937.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี25,592.4015,210.0040.6 %5.05,757.061,563.4972.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี26,194.638,640.0067.0 %5.03,513.181,213.7365.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี17,263.164,020.0076.7 %5.03,171.061,642.6848.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี22,770.0813,789.0039.4 %5.04,996.327,769.88-55.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี12,526.3118,376.32-46.7 %0.02,531.471,601.5436.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี29,675.0914,322.0051.7 %5.08,095.805,121.8536.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)20,573.0513,957.0032.2 %5.04,615.981,758.7261.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี58,795.4988,138.00-49.9 %0.08,191.323,291.1659.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)55,529.9243,943.2020.9 %5.016,481.101,406.0091.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี20,485.2210,704.0047.7 %5.05,110.381,488.5070.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)28,829.767,668.6173.4 %5.09,292.10836.6191.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 255,223.4226,182.9052.6 %5.022,654.385,242.5076.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี42,728.0546,671.94-9.2 %0.013,055.94560.5095.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี26,500.375,850.0077.9 %5.03,132.15386.6887.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี18,059.609,485.6047.5 %5.03,056.581,228.2859.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี20,892.56452.0097.8 %5.04,616.392,165.5653.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี55,316.0048,572.3012.2 %5.07,243.505,907.0018.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี54,868.7921,039.1261.7 %5.08,875.501,970.5077.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี22,755.9810,015.2956.0 %5.03,447.771,207.1165.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี70,293.9656,690.9519.4 %5.012,642.00371.5497.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี101,039.358,572.5291.5 %5.036,277.73735.6198.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี21,766.128,961.0058.8 %5.04,882.143,350.3331.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี26,018.6110,976.0057.8 %5.05,452.621,733.5368.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี26,745.6411,565.0056.8 %5.06,250.562,828.2254.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี28,217.0623,711.0016.0 %5.04,349.67266.6193.9 %5.0
สพ.สระบุรี84,187.0154,776.9934.9 %5.03,690.531,514.0359.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี348,683.50318,862.008.6 %4.05,705.142,377.3858.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี13,821.12208.0098.5 %5.02,446.32925.6562.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี30,566.658,929.1770.8 %5.04,863.122,259.1053.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี23,253.7610,140.0056.4 %5.04,197.542,030.7051.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี39,484.9132,585.9417.5 %5.09,065.842,956.3267.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี25,095.766,911.0072.5 %5.06,295.501,142.3781.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี30,277.4021,659.4428.5 %5.04,197.542,066.7250.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1129,000.4461,893.5152.0 %5.05,587.151,759.8268.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒230,324.9457,593.6875.0 %5.09,149.772,592.3871.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี53,432.4325,366.5152.5 %5.02,146.931,886.2012.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี327,308.5694,910.0071.0 %5.03,580.622,893.0419.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค232,290.55102,732.0055.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์269,133.69241,998.0210.1 %5.06,405.905,081.6320.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก177,825.75121,038.0031.9 %5.04,575.541,859.2959.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี491,804.63508,363.00-3.4 %0.08,686.322,841.2167.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี175,376.38126,806.0027.7 %5.04,327.683,735.7113.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี405,584.00238,969.0041.1 %5.04,392.063,365.6523.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี101,270.2482,056.5819.0 %5.011,120.147,006.1937.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี66,780.4044,671.0633.1 %5.020,964.918,160.4861.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี140,782.4196,403.5731.5 %5.09,588.281,954.5679.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี257,422.7781,393.0168.4 %5.06,325.261,721.4072.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 35,324.9720,757.0041.2 %5.05,909.165,505.146.8 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี16,471.937,090.0057.0 %5.02,866.501,595.8644.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี219,085.5353,256.8275.7 %5.020,639.2218,814.578.8 %4.0
รวม 5,352,494 3,177,068 40.64 % 5.0 433,762 155,268 64.20 % 5.0