สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี22,200.373,862.0082.6 %5.02,187.75627.6171.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี75,638.7233,167.6056.1 %5.0412.68343.3216.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี42,292.2937,596.3911.1 %5.07,887.1210,550.43-33.8 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี18,085.058,054.0055.5 %5.02,140.56212.7290.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 5251,443.95159,295.0036.6 %5.058,807.322,726.5395.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.030,925.9811,289.2163.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2114,470.3449,235.6457.0 %5.021,517.444,278.1580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3145,033.03162,678.00-12.2 %0.025,602.904,036.9684.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์25,758.756,546.0074.6 %5.01,337.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง8,082.43574.0092.9 %5.02,077.2617.1099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง21,501.752,625.3087.8 %5.01,878.241,371.1927.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 123,376.938,404.0064.1 %5.02,127.30260.7087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,503.88276.5089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม26,236.316,887.0073.8 %5.01,893.66225.9888.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง29,416.597,993.0072.8 %5.02,306.55638.0672.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,738.20230.0286.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,598.16332.2579.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 132,793.9510,175.0069.0 %5.02,334.38265.1088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 237,195.286,344.9082.9 %5.02,262.18332.5085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ27,064.747,074.0073.9 %5.07,073.76570.0091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่50,032.273,240.0693.5 %5.02,113.74264.9587.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 231,800.0952,289.62-64.4 %0.012,154.447,937.8234.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 123,802.0714,379.0039.6 %5.05,653.793,114.5844.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 299,600.27135,127.72-35.7 %0.024,201.843,769.6084.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี35,308.2925,733.0027.1 %5.07,887.121,745.1077.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี32,594.4110,758.0067.0 %5.04,516.383,491.3922.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ229,056.6919,804.4031.8 %5.05,529.562,164.3960.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี18,524.715,836.0068.5 %5.03,836.182,724.1029.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 9361,379.66308,946.0014.5 %5.0137,886.7242,560.0069.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 222,775.929,352.0058.9 %5.08,667.742,914.6066.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี18,715.7010,267.0045.1 %5.02,765.282,751.860.5 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี26,232.0915,582.0040.6 %5.06,974.343,178.7254.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 247,941.0530,416.1536.6 %5.010,449.345.7099.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี11,323.6818,251.00-61.2 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี26,291.4615,752.0040.1 %5.06,974.343,844.2044.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี33,908.3216,360.0051.8 %5.08,356.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 627,214.7517,784.0034.7 %5.015,063.3411,317.0424.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี111,275.34111,887.00-0.5 %0.011,310.001,433.0487.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 153,493.2273,021.8052.4 %5.047,604.4821,356.9555.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)72,892.6345,577.0037.5 %5.018,173.166,088.5566.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี21,085.9011,328.8046.3 %5.05,040.011,361.3073.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)148,021.6344,274.1270.1 %5.047,164.171,749.5196.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)83,046.9254,451.9634.4 %5.031,392.804,457.0585.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี26,091.567,162.0072.6 %5.06,746.13505.8092.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี20,556.605,842.4271.6 %5.03,348.361,729.4748.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี38,117.6952,178.00-36.9 %0.08,141.642,339.1771.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี297,582.13150,418.7049.5 %5.097,286.651,947.8198.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี33,716.4826,511.0021.4 %5.05,557.742,731.6450.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี21,754.715,761.0073.5 %5.03,618.48813.8477.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี60,021.5260,921.02-1.5 %0.011,344.28891.8492.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี25,235.0417,464.0030.8 %5.06,441.902,130.0166.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี48,518.9740,673.1416.2 %5.07,912.201,527.4080.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 46,254.5842,008.449.2 %4.511,880.485,867.1750.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี25,902.9627,557.30-6.4 %0.05,500.681,064.7180.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 501,003.0993,496.0081.3 %5.04,562.282,186.8452.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี98,756.8850,793.0048.6 %5.04,734.191,979.2758.2 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 269,876.69165,467.0038.7 %5.04,447.983,460.8322.2 %5.0
รจก.ชลบุรี 2,261,799.801,442,947.0036.2 %5.021,094.1411,540.6945.3 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา815,421.19248,396.1369.5 %5.011,132.648,308.0025.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 287,922.6678,584.0010.6 %5.012,427.4410,587.3514.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี16,985.564,278.0074.8 %5.02,866.86791.7072.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี34,201.4142,167.82-23.3 %0.010,176.183,216.8168.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี136,381.94169,308.00-24.1 %0.09,460.022,946.7068.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี25,262.7522,364.0011.5 %5.06,587.102,463.3562.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี58,006.2461,972.34-6.8 %0.011,195.882,918.8073.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี35,035.3315,654.0055.3 %5.08,557.635,777.3432.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ57,988.1437,616.9935.1 %5.05,276.041,825.4765.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี39,998.8630,329.0324.2 %5.04,375.321,996.5154.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1416,500.4187,984.8678.9 %5.05,533.442,522.7754.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2153,412.2743,161.0371.9 %5.07,627.542,290.3170.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3305,808.1349,703.7883.7 %5.03,753.482,398.7836.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี และระยอง85,911.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,644.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี138,108.8141,036.9970.3 %5.01,719.561,611.056.3 %3.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี178,332.4173,420.4958.8 %5.02,638.041,985.5024.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม162,264.19115,732.5228.7 %5.03,746.044,078.00-8.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี283,065.78191,693.6932.3 %5.05,004.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี389,097.50244,366.0037.2 %5.08,295.604,165.3349.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน521,347.00196,091.0062.4 %5.02,904.126,158.85-112.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา263,837.1920,727.8092.1 %5.04,777.56570.0088.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ399,061.03390,416.162.2 %1.05,401.207,225.61-33.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี575,844.81329,337.0042.8 %5.04,249.774,234.920.3 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)149,964.06137,089.958.6 %4.03,512.102,859.3118.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี176,375.41182,308.16-3.4 %0.011,480.1012,764.57-11.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี62,440.5427,528.1855.9 %5.018,275.2814,589.7020.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี106,375.54194,985.53-83.3 %0.03,366.30259.5492.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 619,132.686,660.0065.2 %5.013,213.932,846.9278.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี117,439.0799,648.0015.1 %5.05,100.07734.1685.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 36,995.9724,069.7634.9 %5.05,890.444,362.4625.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)43,186.8387,004.00-101.5 %0.09,428.521,571.2983.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 332,997.7824,018.6827.2 %5.08,678.042,196.1874.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)28,833.4523,313.0019.1 %5.07,447.15286.7296.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี18,980.199,669.0049.1 %5.02,817.411,322.4853.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 2270,417.84222,248.7217.8 %5.061,556.1652,398.6914.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี330,622.50131,494.1160.2 %5.044,715.5535,826.1119.9 %5.0
รวม 12,649,742 7,414,509 41.39 % 5.0 1,123,434 417,623 62.83 % 5.0