สรุปผลประเมินจังหวัดตราด รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด27,217.302,708.0090.1 %5.02,148.52429.9880.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด124,090.4855,137.3055.6 %5.0325.23357.33-9.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด28,198.8242,504.00-50.7 %0.0415.92435.64-4.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด17,346.5610,613.0038.8 %5.03,311.30731.7977.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด27,102.386,019.9077.8 %5.03,081.30278.2491.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด89,965.8369,644.0022.6 %5.010,993.743,204.6170.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง24,133.341,671.0093.1 %5.01,425.90601.6457.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง21,127.712,296.0089.1 %5.01,336.26237.9082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่23,026.224,008.0082.6 %5.01,871.58377.3079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร19,111.311,952.0089.8 %5.01,873.44401.6578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด24,197.996.00100.0 %5.01,394.16115.9391.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ21,327.002,087.0090.2 %5.0904.32348.8261.4 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่53,371.0684,606.19-58.5 %0.05,903.721,879.1568.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด24,886.4422,051.2111.4 %5.06,217.024,429.7528.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง15,363.853,240.0078.9 %5.02,153.285.7099.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด22,489.127,321.0067.4 %5.03,311.301,499.3354.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด23,596.819,587.0059.4 %5.05,307.972,129.8559.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด17,705.695,711.0067.7 %5.03,425.40712.2379.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด17,101.126,164.0064.0 %5.03,653.591,509.2158.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด31,999.569,109.0071.5 %5.06,544.027,590.93-16.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด9,962.9717,665.00-77.3 %0.02,386.561,273.7846.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด23,876.805,014.0079.0 %5.05,859.423,052.5447.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด18,498.6013,052.7029.4 %5.03,076.011,835.4840.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด87,838.4254,690.3837.7 %5.06,315.841,537.7875.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด19,812.386,565.0066.9 %5.04,756.502,194.1053.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด19,450.112,536.0087.0 %5.04,014.90324.7191.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด16,896.183,395.0079.9 %5.02,873.941,169.4859.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด20,527.9516,268.8220.7 %5.04,167.002,011.0351.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด26,164.52131,615.00-403.0 %0.05,935.506,818.82-14.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด37,820.9734,100.009.8 %4.53,778.563,182.5015.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด19,002.576,624.0065.1 %5.03,634.55917.9074.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด24,424.0728,854.14-18.1 %0.04,418.40365.2791.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด18,489.097,502.0059.4 %5.03,121.141,765.4343.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด20,660.8516,458.0420.3 %5.04,224.302,188.5048.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด17,992.756,918.0061.6 %5.02,383.742,196.577.9 %3.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด18,710.139,597.0048.7 %5.03,157.491,634.5848.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด2,478.3314,632.80-490.4 %0.01,315.37134.8389.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด18,626.5410,153.0045.5 %5.03,481.671,050.9469.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 3,179,181.80231,085.3992.7 %5.03,306.556,619.96-100.2 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 21,666.5927,373.00-26.3 %0.0999.40768.2723.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด14,632.453,182.0078.3 %5.02,208.36668.9369.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด29,530.1315,189.0048.6 %5.06,601.071,412.1678.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด18,223.035,740.0068.5 %5.03,537.72731.4779.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด21,470.2515,391.0028.3 %5.04,702.682,859.2139.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด22,761.447,706.0066.1 %5.05,593.231,191.5178.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด24,917.0410,179.9359.1 %5.02,284.381,261.2244.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด74,185.22580.8099.2 %5.08,042.862,282.4271.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่130,213.7348,728.9962.6 %5.03,321.001,163.8865.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด735,235.31173,168.0376.4 %5.05,615.864,368.1022.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด119,958.3291,845.2223.4 %5.03,522.905.7099.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด40,632.9345,894.20-12.9 %0.07,731.904,053.6947.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 18,927.679,893.8047.7 %5.03,615.542,674.9026.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด15,218.473,958.7474.0 %5.01,348.741,271.335.7 %2.5
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 63,513.2145,810.8827.9 %5.017,835.0630,704.28-72.2 %0.0
รวม 5,604,860 1,467,804 73.81 % 5.0 214,766 122,968 42.74 % 5.0