สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา5,178.193,243.0037.4 %5.03,496.44871.2775.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา17,818.2714,756.7017.2 %5.02,713.44555.2379.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 219,522.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,914.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา17,819.867,311.0059.0 %5.03,477.44178.8794.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา117,364.48112,128.124.5 %2.026,886.126,209.3876.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน2,675.271,246.0053.4 %5.01,065.485.7099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ21,928.61731.0096.7 %5.01,409.995.7099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า24,415.485,694.0076.7 %5.01,547.46236.0984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว23,212.774,548.0080.4 %5.01,290.54358.8572.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง26,295.037,723.0070.6 %5.02,212.62599.7272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์23,308.905,166.0077.8 %5.01,143.90292.2674.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว22,703.915,344.0076.5 %5.01,593.84436.9672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม23,646.754,687.0080.2 %5.01,984.26260.9386.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น21,454.343,175.0085.2 %5.01,318.68278.4678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต22,185.512,936.0086.8 %5.02,214.72271.1587.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา24,895.7820,669.0017.0 %5.06,767.214,623.1531.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา23,540.7115,232.0035.3 %5.06,805.263,715.0145.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา18,657.8311,766.0036.9 %5.04,066.921,449.9264.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา16,152.875,275.0067.3 %5.03,211.201,469.4354.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 228,244.2518,583.3834.2 %5.010,982.105,192.0252.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา23,590.5117,187.0027.1 %5.05,207.884,293.3517.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา12,003.1512,696.00-5.8 %0.03,013.685.7099.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา25,145.0416,207.0035.5 %5.06,919.504,031.6841.7 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา24,907.4930,515.85-22.5 %0.06,694.321,330.6480.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา45,408.3823,818.6647.5 %5.09,453.123,684.2661.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา7,222.0913,300.00-84.2 %0.02,534.521,340.8847.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา21,522.254,576.0078.7 %5.05,093.82253.8995.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา16,792.468,225.0051.0 %5.03,045.77695.2577.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา22,666.0423,352.00-3.0 %0.05,055.78194.1396.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา39,403.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,478.655,358.3436.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา33,838.3732,330.004.5 %2.06,462.961,957.2469.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา19,856.748,393.0057.7 %5.04,637.43771.3583.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา32,898.4577,246.64-134.8 %0.09,391.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา8,298.4216,238.00-95.7 %0.04,355.341,472.8166.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา29,255.2211,643.0060.2 %5.05,436.121,526.6571.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา19,962.546,506.0067.4 %5.04,637.40915.8980.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา28,502.0114,194.0050.2 %5.09,147.422,506.2172.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา19,043.4118,400.003.4 %1.53,971.87131.6496.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา64,947.5113,852.0078.7 %5.04,276.14950.0077.8 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 437,560.19379,940.6913.2 %5.06,924.142,260.1767.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา21,098.535,310.0074.8 %5.03,018.81377.4787.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา38,530.8228,837.1325.2 %5.06,760.882,042.8769.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา21,990.8011,111.0149.5 %5.04,504.322,234.0350.4 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา53,756.6699,216.11-84.6 %0.010,605.645,858.7244.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา20,309.4510,095.0050.3 %5.03,043.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา8,932.7569,913.71-682.7 %0.03,320.343,034.678.6 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1169,736.89106,661.8937.2 %5.06,034.722,919.5051.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 292,910.6440,516.4056.4 %5.09,892.323,457.4565.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา96,222.9634,456.7664.2 %5.011,773.361,327.2388.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา20,893.3121,966.76-5.1 %0.01,957.171,327.7732.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง249,015.69140,168.0043.7 %5.03,933.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม138,446.97153,641.02-11.0 %0.04,468.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา120,892.6795,313.2021.2 %5.04,038.782,675.5433.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 169,697.94124,756.0026.5 %5.05,105.283,109.7339.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา361,550.00311,179.0013.9 %5.07,885.503,907.4450.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา95,437.9377,685.4518.6 %5.03,846.901,349.0464.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา478,892.41239,011.0050.1 %5.04,592.294,755.81-3.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา55,126.56100,472.50-82.3 %0.010,441.386,685.9136.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 20,365.7519,186.005.8 %2.54,531.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา16,392.913,911.0076.1 %5.03,040.081,537.1949.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา85,635.0459,024.0031.1 %5.020,111.8238,403.10-90.9 %0.0
รวม 3,710,756 2,731,267 26.40 % 5.0 306,463 145,694 52.46 % 5.0