สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี13,283.783,037.0077.1 %5.02,478.84646.1373.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี19,054.058,954.0053.0 %5.04,095.27710.1282.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี17,395.189,774.3043.8 %5.03,619.85648.0782.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี124,144.7384,961.9231.6 %5.015,790.025,201.4967.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี24,885.575,351.0078.5 %5.02,938.56570.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี21,569.851,674.0092.2 %5.02,376.06380.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง22,371.791,412.0093.7 %5.0997.02311.6068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม22,248.862,489.0088.8 %5.01,590.39333.4579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี30,204.136,887.0077.2 %5.01,560.90386.6575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ28,015.355,603.0080.0 %5.01,953.42683.0565.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ21,647.952,525.0088.3 %5.0926.34190.0079.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี20,736.1212,765.0038.4 %5.03,704.423,008.2618.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี14,689.497,464.3049.2 %5.02,929.512,084.2028.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี37,766.1123,361.3438.1 %5.07,175.942,840.9060.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี16,473.166,571.0060.1 %5.03,867.001,909.5550.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี17,867.385,196.0070.9 %5.03,733.691,646.0755.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี33,287.3613,714.4058.8 %5.010,126.4410,711.95-5.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี11,375.752,304.2079.7 %5.02,851.801,657.3941.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี27,186.559,753.0064.1 %5.07,403.943,648.6150.7 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี21,082.489,148.0056.6 %5.04,969.931,928.6461.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี38,787.3590,269.01-132.7 %0.07,746.301,926.9475.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี19,566.238,340.0057.4 %5.04,243.402,348.9844.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)68,789.0848,313.6929.8 %5.024,717.061,719.8593.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 656,439.7543,766.8222.5 %5.021,687.362,831.5286.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี16,949.744,014.0076.3 %5.04,038.13100.5397.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี16,678.145,366.0067.8 %5.04,998.152,955.2740.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี20,228.7016,807.8016.9 %5.04,665.661,841.3760.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี29,096.71164,214.30-464.4 %0.08,088.606,302.1422.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี19,543.617,557.0061.3 %5.04,552.622,702.5540.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี25,993.8795,072.00-265.7 %0.05,313.52723.9186.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี80,510.5483,064.00-3.2 %0.010,812.604,329.9560.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี64,078.7710,128.0084.2 %5.03,524.702,438.9130.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี26,707.918,233.0069.2 %5.04,323.361,480.8365.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี19,136.9612,041.0037.1 %5.04,407.96659.2185.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี26,669.869,958.2062.7 %5.07,403.581,715.6276.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี18,279.8419,590.00-7.2 %0.03,296.5275.2797.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี15,960.1211,268.0029.4 %5.06,611.241,071.0883.8 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 26,222.60101,230.38-286.0 %0.01,862.641,372.4226.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 4,184,957.30167,419.4896.0 %5.039,409.562,530.6693.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี18,585.5415,185.0018.3 %5.04,093.741,655.8859.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี18,290.5912,590.0031.2 %5.04,579.881,540.5266.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี24,469.6820,029.9818.1 %5.05,920.802,887.2351.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี24,494.2211,861.0051.6 %5.04,058.82672.1983.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรีไม่ครบ17,762.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,218.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี20,372.2213,864.9231.9 %5.04,095.18526.8487.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1193,846.7047,579.5375.5 %5.011,131.822,436.7578.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 228,738.8251,220.32-78.2 %0.011,108.583,607.2067.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก72,943.1840,138.0245.0 %5.017,417.282,762.2084.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี16,563.3013,816.9616.6 %5.01,851.121,078.6441.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี399,350.0373,552.3981.6 %5.02,694.312,421.6810.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี1,527,285.0037,365.7397.6 %5.017,560.082,431.0586.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน148,263.27107,520.0027.5 %5.04,010.282,393.4940.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี447,803.19510,940.00-14.1 %0.08,822.405,294.7040.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี456,741.5389,589.9880.4 %5.03,945.603,467.8212.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี44,385.1179,745.00-79.7 %0.09,402.245,494.2441.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 21,130.5633,958.16-60.7 %0.04,795.922,558.1946.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี14,216.864,140.0070.9 %5.054,389.28756.1698.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี78,132.526.00100.0 %5.025,855.506.00100.0 %5.0
รวม 8,875,495 2,292,701 74.17 % 5.0 452,525 120,614 73.35 % 5.0