สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก15,865.003,550.0077.6 %5.02,106.18969.0054.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก66,821.0222,865.2365.8 %5.03,794.04599.1784.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก19,738.35274.0098.6 %5.03,242.28321.9190.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก74,990.3363,980.0014.7 %5.09,996.242,006.4079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา26,252.264,374.0083.3 %5.01,424.70486.7765.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี24,674.431,410.0094.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,502.88587.3960.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์26,091.684,270.0083.6 %5.01,653.54223.6986.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก20,234.768,342.0458.8 %5.04,059.711,868.6954.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก18,480.385,858.0068.3 %5.03,527.811,050.9970.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก22,686.1310,478.0053.8 %5.05,391.382,483.9853.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก18,079.0321,053.33-16.5 %0.03,109.44976.2168.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก18,187.055,609.0069.2 %5.02,881.262,148.2725.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก71,021.9811,355.0084.0 %5.05,733.663,018.0647.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก10,873.4520,617.60-89.6 %0.02,503.86298.9188.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก25,558.1213,886.2845.7 %5.05,866.792,465.4458.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก20,976.7811,824.0643.6 %5.03,889.09236.1693.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก41,820.1329,560.4729.3 %5.09,727.02441.4795.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก19,220.057,120.0063.0 %5.03,565.861,216.5465.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก20,058.355,268.0073.7 %5.03,679.92243.2393.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก16,323.223,856.0076.4 %5.02,481.921,576.5236.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก20,068.2011,274.0043.8 %5.04,022.221,001.0175.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก28,462.3189,544.00-214.6 %0.07,140.838,381.20-17.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก30,553.7327,408.0010.3 %5.08,129.702,804.5165.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก20,066.868,441.0057.9 %5.04,022.221,409.0765.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก52,542.0280,916.60-54.0 %0.011,552.58584.6894.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก18,440.758,331.0054.8 %5.02,881.261,601.8744.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก19,779.7312,813.0035.2 %5.03,907.861,190.8869.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก20,389.149,283.0054.5 %5.03,946.141,093.8872.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก39,273.1913,448.0065.8 %5.05,049.062,662.5247.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก23,579.7518,713.0020.6 %5.02,024.46433.5578.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก64,214.7711,953.0081.4 %5.03,394.68853.0374.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก133,728.80131,624.001.6 %0.52,799.147,755.32-177.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก16,121.325,832.0063.8 %5.02,044.56447.4278.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก19,483.908,110.0058.4 %5.03,337.621,330.6560.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,623.647,597.00-109.7 %0.02,310.78907.4860.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก27,762.8822,116.5620.3 %5.05,048.841,175.6276.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก30,980.907,143.0076.9 %5.05,619.542,789.3450.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก18,739.9513,286.6929.1 %5.03,223.541,057.5067.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก176,086.5671,307.7859.5 %5.07,176.453,290.8754.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก19,831.9334,030.40-71.6 %0.01,443.023,682.50-155.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก314,066.6382,779.0173.6 %5.02,604.244,777.16-83.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์182,756.3176,032.0058.4 %5.02,863.863,051.62-6.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก342,292.03294,544.0013.9 %5.06,560.644,254.0635.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก50,557.6166,102.71-30.7 %0.07,554.695,682.0724.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 20,857.7411,496.0044.9 %5.03,565.861,593.8155.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก15,067.083,835.0074.5 %5.02,101.611,080.7948.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก210,550.7059,349.9471.8 %5.022,976.8834,528.37-50.3 %0.0
รวม 2,497,831 1,442,862 42.24 % 5.0 217,440 122,640 43.60 % 5.0