สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว14,778.782,308.0084.4 %5.02,754.421,101.1960.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว57,828.4429,197.0049.5 %5.0420.365.7098.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 22,059.471,884.5091.5 %5.0129.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว18,280.627,279.0060.2 %5.04,465.921,075.0575.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว17,170.897,875.0054.1 %5.03,971.46407.8289.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว68,237.0517,040.9275.0 %5.010,741.143,308.2469.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์21,154.441,035.0095.1 %5.01,434.66266.1281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด21,624.731,638.0092.4 %5.01,831.56278.7384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา20,846.412,109.0089.9 %5.02,574.48276.7589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว24,658.794,708.0080.9 %5.01,805.10180.0290.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น23,325.762,889.0087.6 %5.01,658.34325.2180.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร21,942.223,228.0085.3 %5.01,980.54330.1383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ24,343.452,261.0090.7 %5.02,473.60509.4379.4 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ140,474.27151,192.48-7.6 %0.09,961.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว28,701.5912,340.0057.0 %5.07,090.0813,658.86-92.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ37,285.009,905.6073.4 %5.03,628.44599.9283.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว13,889.025,307.0061.8 %5.02,868.54813.7071.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว22,193.826,774.0069.5 %5.05,968.143,618.9639.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว17,327.815,388.0068.9 %5.04,085.581,201.4670.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว15,898.457,586.0052.3 %5.02,403.052,562.14-6.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว24,266.2811,136.0054.1 %5.06,633.728,695.25-31.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว11,151.301,556.0086.0 %5.02,963.783,080.54-3.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว23,028.986,056.0073.7 %5.05,720.941,611.5571.8 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว25,373.1422,576.4411.0 %5.07,213.94450.4893.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว52,930.4261,337.62-15.9 %0.08,231.041,198.5685.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว24,758.875,076.0079.5 %5.04,085.572,894.7329.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว22,476.814,399.0080.4 %5.04,579.98295.1893.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว17,428.372,877.0083.5 %5.03,381.961,800.5146.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว21,770.2016,811.2922.8 %5.05,492.76992.1781.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว35,304.04260,524.48-637.9 %0.08,801.529,369.26-6.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว21,039.4826,603.00-26.4 %0.05,492.7611.1099.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว32,252.788,542.0073.5 %5.04,694.051,388.2370.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว24,280.0835,221.68-45.1 %0.06,519.60393.6894.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว60,410.724,314.0092.9 %5.02,798.342,566.508.3 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว20,631.4015,930.3022.8 %5.04,694.042,767.2141.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว9,335.359,119.002.3 %1.05,492.762,939.4046.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว28,749.448,891.4869.1 %5.05,682.912,837.5950.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว20,698.219,056.0056.2 %5.03,667.20156.5795.7 %5.0
สพ. สระแก้ว63,088.6713,241.0079.0 %5.04,579.983,082.1532.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 268,387.84192,336.0028.3 %5.05,290.334,768.369.9 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว15,282.215,114.0066.5 %5.03,100.26493.0084.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว22,267.569,831.0055.9 %5.05,264.584,193.9220.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว15,591.185,150.0067.0 %5.03,343.921,296.0961.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว22,613.4253,939.61-138.5 %0.06,063.222,378.5460.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว19,741.998,100.0059.0 %5.04,009.503,929.352.0 %1.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว74,818.6826,223.8265.0 %5.05,168.88857.7783.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว115,796.1426,170.4077.4 %5.05,930.82202.3996.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว62,703.8768,297.25-8.9 %0.021,123.902,682.8487.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1102,763.5791,165.9911.3 %5.09,114.404,479.3450.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2185,002.4574,315.6959.8 %5.09,613.446,697.9930.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว178,914.3417,584.9990.2 %5.01,916.701,048.8545.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว127,313.39142,831.00-12.2 %0.05,246.228,100.00-54.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น543,259.00191,521.9164.7 %5.05,220.36633.8787.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว368,813.97295,911.0019.8 %5.07,515.027,350.752.2 %1.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว44,519.0268,412.61-53.7 %0.011,224.748,023.1028.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 20,987.0911,552.0045.0 %5.05,150.462,626.9649.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว14,797.073,930.0073.4 %5.03,210.841,091.4466.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว442,340.8151,308.0088.4 %5.0213,858.0349,192.5677.0 %5.0
รวม 3,816,909 2,148,909 43.70 % 5.0 494,248 187,097 62.15 % 5.0