สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์20,814.854,380.6479.0 %5.03,620.281,230.7066.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์143,513.8667,336.8653.1 %5.0468.721,804.70-285.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์17,696.405,676.0067.9 %5.05,591.09303.5294.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์118,433.6733,204.0072.0 %5.016,094.723,910.5975.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง19,976.692,738.0086.3 %5.01,423.08296.0179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง19,568.912,045.0089.5 %5.01,373.7049.4696.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์20,072.151,759.0091.2 %5.01,850.5831.1498.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ19,864.80828.0095.8 %5.01,066.025.4099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง20,273.453,886.0080.8 %5.02,428.32248.2289.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์19,428.811,499.0092.3 %5.01,837.56197.3789.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง25,044.231,602.0093.6 %5.02,261.40298.9086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด19,785.731,727.0091.3 %5.01,938.18243.3687.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์19,433.98817.0095.8 %5.01,773.425.4099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย20,244.073,012.0085.1 %5.01,862.04587.8768.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ19,621.891,929.0090.2 %5.02,121.12175.0991.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง19,296.131,670.0091.3 %5.01,818.36177.5790.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,784.26268.9884.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย19,448.561,405.0092.8 %5.02,627.28224.5591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ21,495.843,189.0085.2 %5.01,962.54195.2290.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก20,738.691,629.0092.1 %5.02,104.08293.9786.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่21,217.692,468.0088.4 %5.02,420.76251.3589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์19,423.251,813.0090.7 %5.01,589.585.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช19,873.461,416.0092.9 %5.0676.566.0099.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์19,393.6414,300.3026.3 %5.05,673.964,963.4212.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย14,083.994,403.0068.7 %5.03,121.081,387.9555.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง15,609.534,189.0073.2 %5.03,371.891,421.2057.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์14,456.909,008.5037.7 %5.02,572.14826.5067.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง15,608.045,479.0064.9 %5.03,162.841,545.6551.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์21,815.8011,422.2447.6 %5.06,929.045,093.1626.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์20,779.554,945.8076.2 %5.04,875.302,905.8440.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์17,095.472,828.2783.5 %5.04,894.222,826.2942.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์27,482.1917,343.2036.9 %5.07,955.8819,064.66-139.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์14,619.2914,316.712.1 %1.04,210.761,533.7963.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์34,251.4179,210.00-131.3 %0.012,405.5410,144.4018.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์25,481.2618,218.0028.5 %5.08,640.481,398.5783.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์36,076.7655,757.50-54.6 %0.011,835.182,356.0080.1 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์5,971,997.00317,918.9494.7 %5.049,492.423,128.9093.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์18,331.587,541.6458.9 %5.05,217.482,065.4860.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์11,460.823,177.0072.3 %5.0620.99730.87-17.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)28,980.071,800.0093.8 %5.0639.90395.0238.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์17,328.696,275.0063.8 %5.05,769.07422.2892.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์15,827.713,571.0077.4 %5.04,076.641,296.8568.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์18,099.1310,713.0040.8 %5.05,902.082,501.5857.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์25,421.499,738.0061.7 %5.08,868.6615,418.41-73.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์34,369.3717,217.5149.9 %5.012,031.566,045.6049.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์13,823.548,099.0041.4 %5.03,163.862,490.9021.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์18,426.4449,846.57-170.5 %0.06,423.901,260.0980.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์61,012.797,203.3788.2 %5.05,445.783,073.0043.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์25,560.314,912.3980.8 %5.06,757.921,721.1874.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์44,049.3125,785.5741.5 %5.010,618.143,950.1862.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์20,513.4220,184.001.6 %0.56,130.382,934.5552.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์15,985.5419,580.00-22.5 %0.04,533.00288.0093.6 %5.0
สพ.บุรีรัมย์244,269.4152,448.0178.5 %5.04,468.112,810.3037.1 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 48,462.5248,037.120.9 %0.53,465.668,240.94-137.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์14,054.325,489.0260.9 %5.03,620.281,744.0051.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์15,706.797,905.0049.7 %5.04,266.821,548.8163.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์43,677.5244,698.03-2.3 %0.07,385.282,906.1960.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์13,576.5936,325.87-167.6 %0.06,358.564,080.9735.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2115,371.9751,796.0055.1 %5.08,497.143,048.3964.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1358,585.7558,110.0083.8 %5.06,686.251,978.6570.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 371,641.3047,378.3133.9 %5.09,666.782,623.0072.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4108,446.5539,566.6563.5 %5.015,922.503,984.2075.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์216,700.3446,251.6278.7 %5.015,040.923,254.6178.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์10,789.2328,262.20-161.9 %0.01,239.121,527.46-23.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก442,199.72150,994.0065.9 %5.05,687.622,212.6761.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง122,821.16109,783.0010.6 %5.05,867.703,387.6942.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์94,041.10412,030.00-338.1 %0.04,483.688,757.03-95.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์156,372.02135,305.1113.5 %5.06,282.002,596.6258.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์97,007.67154,951.00-59.7 %0.013,759.5012,722.267.5 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 18,351.4412,505.0031.9 %5.05,445.903,012.4244.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์16,042.391,080.7493.3 %5.03,791.401,914.1749.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 9,491,326 2,343,931 75.30 % 5.0 407,969 186,352 54.32 % 5.0