สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,731.05623.5664.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์188,439.4498,326.9247.8 %5.0701.941,771.47-152.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์47,479.1934,930.3126.4 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์19,906.8220,774.24-4.4 %0.05,615.44815.6285.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์15,511.765,508.0064.5 %5.04,367.2839.5399.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์102,573.2432,030.5668.8 %5.013,155.065,208.7160.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง21,343.382,516.0088.2 %5.01,812.18106.9694.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ21,325.781,849.0091.3 %5.01,171.0888.8192.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี21,286.852,457.0088.5 %5.02,187.3090.6195.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม21,882.153,003.0086.3 %5.01,867.92363.3280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท22,322.494,516.0079.8 %5.01,846.80201.3389.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์22,717.125,949.0073.8 %5.01,648.08320.8680.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี21,648.063,830.0082.3 %5.02,082.55556.8373.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน21,286.852,155.0089.9 %5.01,032.72101.2490.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ21,721.621,978.0090.9 %5.01,522.2098.3093.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม21,286.85445.0097.9 %5.01,338.18100.9192.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ21,642.563,550.0083.6 %5.01,864.44255.4786.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ21,286.851,324.0093.8 %5.01,478.2873.7395.0 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม35,505.3735,822.38-0.9 %0.05,418.12693.6387.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์20,708.9126,106.19-26.1 %0.05,508.245,419.511.6 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม17,209.223,799.0077.9 %5.03,617.642,517.5030.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท16,416.934,469.0072.8 %5.03,280.141,644.3149.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,892.601,528.5547.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์23,927.8515,847.6333.8 %5.04,755.125,267.49-10.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์17,698.954,541.2074.3 %5.04,709.522,347.9150.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์17,249.683,329.8280.7 %5.03,910.863,929.01-0.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์52,082.936.00100.0 %5.018,380.225.70100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์16,373.2712,715.6622.3 %5.04,348.502,896.1433.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์30,550.8814,640.5752.1 %5.010,642.566,421.7139.7 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์25,286.2414,613.7242.2 %5.08,132.40314.1096.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์24,222.811,004.0095.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์19,742.648,761.8055.6 %5.05,280.00878.2683.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0404.70369.188.8 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0352.50313.7911.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0431.34190.1555.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์22,672.535,645.0075.1 %5.05,260.95358.1593.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์14,645.731,312.0091.0 %5.02,297.221,741.0024.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์19,849.7710,040.2549.4 %5.05,394.122,450.0054.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์42,984.1974,906.03-74.3 %0.046,118.7615,267.0566.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์20,897.939,817.0053.0 %5.03,422.88735.9278.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์65,274.3148,520.9725.7 %5.022,166.221,037.2495.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์59,718.866.00100.0 %5.09,465.305.7099.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์28,242.356,866.9675.7 %5.05,736.421,878.1867.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์22,220.2317,359.0021.9 %5.05,071.263,623.6928.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์27,797.4419,434.0030.1 %5.08,132.402,801.3765.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์21,709.7415,700.0027.7 %5.03,749.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์60,106.1211,297.0081.2 %5.04,937.762,433.3550.7 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์284,911.28167,761.3041.1 %5.05,856.243,986.8131.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,388.184,086.00-20.6 %0.01,278.901,374.62-7.5 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์19,688.588,412.9457.3 %5.05,280.002,112.8960.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์18,950.014,542.0076.0 %5.01,750.56982.2343.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์29,037.0127,113.046.6 %3.04,596.182,067.1355.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์25,477.8018,621.3826.9 %5.05,932.983,290.6344.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์54,634.0412,652.0076.8 %5.08,241.002,032.0875.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์32,780.482,978.9490.9 %5.05,907.543,969.4732.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1190,041.2768,377.9964.0 %5.08,014.682,251.0571.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 363,159.2718,520.9870.7 %5.09,598.482,860.4270.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2118,924.7140,394.1466.0 %5.07,503.241,495.2080.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์139,509.0259,000.0857.7 %5.06,517.883,733.8642.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์65,281.2631.06100.0 %5.02,305.162,146.496.9 %3.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์35,627.2816,071.0754.9 %5.02,274.542,829.94-24.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม451,490.3824,577.0094.6 %5.05,661.00300.0794.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท362,936.56110,496.0069.6 %5.04,930.381,974.6659.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ338,680.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,331.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์577,109.94321,301.0044.3 %5.010,559.762,643.8075.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์290,089.31107,523.0062.9 %5.04,194.724,131.771.5 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์683,290.56204,093.9770.1 %5.05,782.665,635.302.5 %1.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์71,535.99116,414.05-62.7 %0.015,351.9013,069.3414.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 18,810.877,606.8559.6 %5.04,595.461,960.4357.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์16,295.974,678.0071.3 %5.03,739.861,107.9170.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์181,765.1325,285.0186.1 %5.054,722.4631,507.7942.4 %5.0
รวม 5,091,491 1,962,241 61.46 % 5.0 430,086 175,350 59.23 % 5.0