สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ20,457.124,259.4779.2 %5.03,154.56752.1376.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ155,667.059,390.3094.0 %5.01,475.22732.8250.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ19,095.2124,567.22-28.7 %0.05,279.831,145.7578.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ17,819.9412,105.3932.1 %5.04,804.44287.8694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ70,386.4126,139.0162.9 %5.018,952.324,207.4677.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์23,195.112,932.0087.4 %5.02,383.14270.7588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์23,745.391,771.0092.5 %5.01,481.70134.7390.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์23,413.522,210.0090.6 %5.01,941.30252.9687.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ24,012.622,781.0088.4 %5.02,141.40213.3090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง22,136.34842.0096.2 %5.01,290.844.8699.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ22,348.37447.0098.0 %5.01,587.124.1399.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์21,918.63936.0095.7 %5.01,056.904.8699.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่22,500.051,141.0094.9 %5.01,669.32151.2790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์21,928.491,455.0093.4 %5.0914.764.8699.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง22,173.891,094.0095.1 %5.01,394.224.8699.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์22,070.961,547.0093.0 %5.01,517.34258.1883.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ24,877.369,199.0063.0 %5.01,612.68280.9682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย22,213.981,073.0095.2 %5.01,069.324.8699.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล22,732.502,785.0087.7 %5.01,584.0099.8893.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน22,004.621,387.0093.7 %5.01,137.964.8699.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ22,113.33849.0096.2 %5.01,167.604.8699.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน22,286.32983.0095.6 %5.01,132.6863.7494.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย22,865.253,467.0084.8 %5.01,541.46327.4778.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ20,799.9617,490.3415.9 %5.06,240.873,020.7751.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์14,108.623,809.0073.0 %5.02,896.141,257.8056.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ14,185.695,950.9658.0 %5.02,163.84504.4576.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์14,308.943,967.0072.3 %5.03,149.761,249.2560.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย14,323.695,633.0060.7 %5.02,034.90954.7553.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ31,967.6020,181.9936.9 %5.08,113.206,432.6220.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ24,842.014,612.0081.4 %5.02,640.061,957.5525.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ17,943.233,647.1079.7 %5.04,348.021,604.1163.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ50,537.3918,802.7262.8 %5.019,066.445,781.5969.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ13,990.9130,991.44-121.5 %0.03,713.582,897.1022.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ31,155.3225,331.6318.7 %5.09,311.356,016.8735.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ39,575.0213,991.4964.6 %5.07,637.801,520.8780.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ78,766.6342,904.9945.5 %5.09,596.462,252.8476.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ18,755.149,217.0050.9 %5.05,431.953,239.3440.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ9,319.622,498.0073.2 %5.0391.62447.35-14.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ21,159.763,609.0082.9 %5.06,401.76111.7798.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ16,506.836,556.2160.3 %5.04,233.951,258.5170.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ26,502.3117,903.0932.4 %5.05,945.402,423.5559.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ28,284.1223,486.1517.0 %5.08,403.003,253.3361.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ13,150.0018,021.00-37.0 %0.07,714.02142.3198.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ19,137.088,828.0053.9 %5.06,211.581,998.8667.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ152,705.3865,069.1057.4 %5.062,765.161,016.9898.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ22,384.277,723.0065.5 %5.04,233.963,812.5110.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ33,364.6217,709.3046.9 %5.04,956.542,291.6253.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ23,963.2030,435.77-27.0 %0.07,048.283,438.7351.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ41,827.6013,971.0266.6 %5.02,526.352,283.689.6 %4.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ18,411.6616,971.687.8 %3.54,918.62302.5093.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ60,872.1711,925.1180.4 %5.05,203.741,633.9068.6 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 263,112.66124,042.7052.9 %5.06,274.832,142.0765.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ14,414.464,346.0069.8 %5.03,435.24855.2975.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ18,670.5213,107.2029.8 %5.05,006.521,453.0071.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ15,765.844,593.0070.9 %5.03,777.541,418.2662.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ26,288.1822,692.3613.7 %5.07,542.582,052.0772.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ28,468.8918,594.0034.7 %5.09,615.613,827.8260.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ12,600.0629,142.71-131.3 %0.07,314.542,712.6462.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1146,806.2793,189.0736.5 %5.013,783.50873.0093.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2331,832.7558,299.0582.4 %5.06,552.123,355.9948.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3608,746.8814,655.3697.6 %5.017,364.832,743.0284.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4197,208.9754,178.5772.5 %5.08,865.832,246.0174.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร295,881.4755,908.7081.1 %5.016,815.181,866.1788.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ16,412.5322,647.03-38.0 %0.01,308.422,280.00-74.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ270,775.001,603,154.00-492.1 %0.05,332.983,164.3440.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ436,577.09173,995.1660.1 %5.05,146.902,112.7159.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ243,281.00411,493.22-69.1 %0.07,459.629,232.40-23.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์603,278.63744.9599.9 %5.06,164.28131,059.68-2,026.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ1,015,915.20470,104.0053.7 %5.011,940.182,960.7475.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ153,288.8491,316.0040.4 %5.05,600.341,871.7566.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ110,457.82148,401.00-34.4 %0.013,490.0410,970.9318.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 17,117.5412,151.0029.0 %5.04,576.202,068.8154.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ16,493.926,288.0061.9 %5.04,138.861,849.7955.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ182,497.3654,076.0070.4 %5.060,805.8622,177.8963.5 %5.0
รวม 6,590,703 4,051,717 38.52 % 5.0 509,900 287,617 43.59 % 5.0