สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี18,004.084,510.0075.0 %5.04,431.10995.2477.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2377,240.47104,878.4472.2 %5.02,611.922,365.019.5 %4.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี101,354.38140,736.83-38.9 %0.0442.86786.89-77.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี316,389.6661,342.6080.6 %5.01,262.461,787.78-41.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี18,377.5112,774.0030.5 %5.05,667.15552.8590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี160,485.91117,396.0026.8 %5.020,423.534,699.3177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น19,812.062,101.0089.4 %5.01,823.40140.1492.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ19,875.701,766.0091.1 %5.02,241.00512.7077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน20,638.962,838.0086.2 %5.01,832.58457.0375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม19,292.671,098.0094.3 %5.02,068.921,800.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง21,497.381,698.0092.1 %5.01,249.206.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม21,644.673,990.6981.6 %5.02,551.85201.7592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล20,846.013,318.0084.1 %5.02,328.72484.2779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม20,002.592,429.0087.9 %5.01,140.1257.3395.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย19,430.792,363.0087.8 %5.02,490.0076.7896.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน20,437.342,530.0087.6 %5.02,989.98526.2482.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก21,209.422,109.0090.1 %5.02,696.82628.5076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร25,251.292,376.0090.6 %5.02,129.58411.5480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร19,273.731,340.0093.0 %5.02,160.906.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ19,614.761,464.0092.5 %5.01,599.60344.2078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี25,874.5511,148.5056.9 %5.01,822.80659.5263.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ25,347.903,119.0087.7 %5.01,767.60343.1180.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่21,273.632,360.0088.9 %5.02,490.90461.2781.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์2,098.011,091.0048.0 %5.0890.4077.1991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง19,694.77788.0096.0 %5.01,266.905.5099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร20,065.442,980.0085.1 %5.02,031.36410.2379.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก19,710.921,635.0091.7 %5.01,051.085.4099.5 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก39,757.66129,073.99-224.7 %0.013,544.001,379.2189.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี20,597.9520,174.582.1 %1.06,490.144,981.1723.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม15,515.816,763.2056.4 %5.03,623.101,011.4172.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล17,302.005,527.0068.1 %5.03,242.041,603.4950.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี29,470.796,143.8679.2 %5.09,910.50489.7695.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ16,088.278,450.7047.5 %5.03,566.881,316.5763.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร14,495.404,632.0068.0 %5.02,864.341,518.6647.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ15,419.6111,714.5024.0 %5.04,122.121,758.9357.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี22,475.9414,082.6737.3 %5.05,089.141,895.2262.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี14,627.748,971.7638.7 %5.08,196.244,223.1848.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี17,408.9411,682.0032.9 %5.05,705.153,092.2145.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 776,849.0179,254.99-3.1 %0.028,212.8419,468.0031.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 426,183.037,631.5070.9 %5.09,218.942,570.0972.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี19,335.388,546.0055.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี31,712.4715,856.0050.0 %5.09,109.025,818.7536.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 424,185.7918,144.4625.0 %5.011,147.167,825.5229.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี139,668.03103,689.8925.8 %5.014,428.983,754.0574.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี12,208.738,813.0027.8 %5.03,365.942,005.4540.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี37,791.9025,205.0833.3 %5.013,132.866,223.5552.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี33,621.2617,230.5748.8 %5.07,034.763,985.1043.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี58,624.51135,462.59-131.1 %0.0175,796.862,193.4598.8 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี1,595,612.301,208,210.8024.3 %5.08,759.34363.2795.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 59,157.4685,761.97-45.0 %0.020,080.7333,255.40-65.6 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)34,202.5236,578.50-6.9 %0.010,071.6511,096.55-10.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี22,003.026,438.0070.7 %5.06,713.04853.1087.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)22,938.3333,279.47-45.1 %0.08,645.585,477.5236.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)78,569.1558,869.7825.1 %5.030,637.805,003.4183.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1137,396.7532,760.2612.4 %5.015,050.11412.0697.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง113,568.3161,316.7946.0 %5.02,412.42790.9267.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี9,002.563,187.0064.6 %5.0523.14298.5842.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี22,248.337,319.0067.1 %5.07,169.49243.1396.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี17,909.274,603.7674.3 %5.05,165.163,009.6741.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี43,047.14259,662.72-503.2 %0.014,756.775,700.0061.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี32,001.2223,048.1828.0 %5.08,478.663,424.5959.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี21,049.0910,890.7048.3 %5.06,484.802,404.4662.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี37,866.2558,976.34-55.7 %0.010,706.401,087.3189.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ5,689.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี30,911.6829,995.923.0 %1.58,766.721,546.0882.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี38,940.4731,424.9719.3 %5.011,961.424,352.6663.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี138,601.8189,888.6435.1 %5.05,441.492,006.4363.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี384,615.88120,511.2668.7 %5.04,037.262,626.4834.9 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 671,724.88492,041.9426.7 %5.013,645.564,892.0064.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี14,912.707,131.7852.2 %5.04,352.521,346.1569.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ14,471.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,840.24ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี117,458.5189,510.0023.8 %5.08,662.623,949.8854.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี17,437.238,284.8652.5 %5.05,457.96453.9791.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี36,962.3033,460.289.5 %4.59,337.202,568.5472.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี51,943.6624,754.0052.3 %5.019,605.843,142.0084.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี18,456.6327,272.55-47.8 %0.07,441.174,624.4037.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี103,612.0120,894.0079.8 %5.04,562.761,327.4970.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ55,113.4232,634.8740.8 %5.020,176.32431.2097.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี54,757.9668,099.29-24.4 %0.020,176.322,666.0386.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 2199,787.0884,096.1957.9 %5.08,217.322,160.5473.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 11,206,145.1085,178.0092.9 %5.07,900.982,801.6564.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3383,722.1919,614.8194.9 %5.019,123.443,835.7179.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4155,694.7557,875.5962.8 %5.018,455.801,726.1590.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5156,763.1467,026.8857.2 %5.07,867.862,463.4968.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ205,720.48115,138.0044.0 %5.06,482.822,654.5159.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม436,444.03186,936.9857.2 %5.07,066.443,343.2052.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล333,754.16143,657.8357.0 %5.06,122.584,342.6329.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี302,370.47433,791.78-43.5 %0.07,572.664,345.5942.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี163,471.19125,924.9923.0 %5.06,505.861,890.5070.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี118,334.82129,689.09-9.6 %0.018,021.9611,685.3535.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี55,279.1836,169.1434.6 %5.023,471.708,047.9065.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี98,538.54135,937.02-38.0 %0.06,759.931,945.1071.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)17,447.999,197.0047.3 %5.03,711.89387.1389.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี203,015.69161,798.0020.3 %5.017,649.266,236.5264.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 26,018.669,427.0063.8 %5.07,283.523,468.8952.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 28,170.4932,281.00-14.6 %0.09,337.20514.1194.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี18,002.035,634.0068.7 %5.05,343.842,662.2150.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี176,460.7042,208.8576.1 %5.039,845.1632,814.1517.6 %5.0
รวม 10,265,246 5,991,620 41.63 % 5.0 939,284 302,594 67.78 % 5.0