สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ20,694.632,684.0087.0 %5.03,557.10637.1482.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ45,522.7439,452.4413.3 %5.0302.71539.27-78.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ17,964.9125,474.61-41.8 %0.04,869.21711.1085.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ19,136.7710,198.7346.7 %5.04,339.82210.7495.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ68,918.2827,685.9259.8 %5.014,624.373,841.0973.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์23,138.042,102.0090.9 %5.02,771.64452.1183.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ23,421.012,597.0088.9 %5.01,731.12655.5362.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์23,058.431,391.0094.0 %5.01,563.66251.9283.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร23,147.911,272.0094.5 %5.03,044.58241.7092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส20,800.012,076.0090.0 %5.02,081.58299.3985.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต19,869.272,103.0089.4 %5.02,665.20367.7386.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า20,432.962,044.0090.0 %5.01,318.98275.3879.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น23,858.601,513.0093.7 %5.02,287.74249.0289.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์20,581.151,616.0092.1 %5.01,918.08340.7782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว24,198.212,528.0089.6 %5.02,648.34313.1188.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ23,718.807,776.5067.2 %5.02,250.78381.2483.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง23,287.162,277.0090.2 %5.02,352.00530.7177.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว23,611.042,875.0087.8 %5.02,084.60288.6686.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ24,120.0523,592.262.2 %1.05,268.545,291.93-0.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส14,787.044,400.0070.2 %5.02,830.441,890.5033.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว15,647.396,781.2056.7 %5.04,174.201,368.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ14,699.006.00100.0 %5.03,416.2217.1099.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ23,014.69186,280.88-709.4 %0.06,979.982,063.5770.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ17,748.107,177.0059.6 %5.05,154.421,278.1775.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ16,607.227,192.0056.7 %5.03,214.812,294.2528.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ44,352.8725,139.2543.3 %5.016,830.266,853.3059.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ12,598.8922,386.16-77.7 %0.03,750.963,679.481.9 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ28,343.3719,752.9830.3 %5.08,131.922,729.8266.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ21,964.2465,086.50-196.3 %0.06,884.851,358.0980.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ43,455.7458,730.00-35.1 %0.09,721.32560.8094.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ32,235.1811,002.8065.9 %5.05,839.021,327.0777.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ8,975.172,657.0070.4 %5.0454.98315.6530.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ17,319.636,626.0061.7 %5.05,857.98249.5095.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ17,245.723,699.0078.6 %5.04,585.041,539.8066.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ63,009.5516,179.0074.3 %5.03,962.101,746.3455.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ52,835.21138,976.00-163.0 %0.011,886.127,738.9134.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ27,644.0120,443.9826.0 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ20,081.787,497.0062.7 %5.06,181.32998.4883.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ21,847.3858,502.14-167.8 %0.06,713.75582.9891.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ20,046.8811,014.6545.1 %5.05,401.673,611.1533.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ21,021.119,188.5156.3 %5.06,637.682,057.3569.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ28,132.136,348.0077.4 %5.09,147.782,223.9075.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ24,300.9014,484.0840.4 %5.06,409.322,810.5856.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ19,847.6514,648.4326.2 %5.05,389.76280.2594.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ24,573.0319,466.0020.8 %5.05,439.653,468.3636.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ301,905.78174,050.5542.3 %5.07,330.536,026.8017.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ13,218.543,319.0074.9 %5.03,785.28589.4784.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ20,506.1911,609.2543.4 %5.06,086.211,380.8077.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ17,663.754,549.0174.2 %5.04,469.881,012.0877.4 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ33,442.5424,952.7625.4 %5.08,406.141,929.0477.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ17,810.1019,504.00-9.5 %0.018,434.166.95100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1150,316.5291,679.0039.0 %5.011,145.292,763.7675.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 242,757.0126,803.9437.3 %5.010,591.583,490.3067.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3182,030.8055,679.4269.4 %5.09,387.543,894.2558.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ13,903.6917,456.16-25.6 %0.01,521.711,726.62-13.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ474,897.9419,049.7196.0 %5.05,671.802,636.2553.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์228,433.8964,617.7971.7 %5.05,835.493,292.6743.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ239,432.59108,650.0354.6 %5.06,209.525,600.009.8 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ445,625.41442,329.000.7 %0.510,293.843,707.0264.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 17,601.878,843.0049.8 %5.05,154.421,839.4264.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ16,843.593,449.0079.5 %5.02,783.14892.9567.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ255,101.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.031,539.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,358,204 1,981,465 41.00 % 5.0 333,782 109,710 67.13 % 5.0