สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ14,761.16729.0095.1 %5.02,341.81658.4671.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ105,466.8387,926.2216.6 %5.0433.20279.6035.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ15,913.924,755.0070.1 %5.03,197.46592.6481.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ16,324.107,339.0055.0 %5.03,691.94333.9291.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ76,723.3240,461.1247.3 %5.011,488.502,896.1274.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา21,286.262,711.0087.3 %5.01,386.60256.6581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ27,505.806.00100.0 %5.01,276.80557.3356.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ20,699.992,024.0090.2 %5.01,219.86295.3775.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม20,894.061,608.0092.3 %5.02,250.96354.3484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน21,147.782,081.0090.2 %5.01,553.34452.1470.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ32,294.439,656.2470.1 %5.05,821.744,520.8022.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ17,843.855,831.0067.3 %5.04,091.292,082.0549.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ16,569.175,269.0068.2 %5.03,349.661,034.4169.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ17,913.054,197.0076.6 %5.03,463.741,337.9861.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ25,568.3612,467.1851.2 %5.07,305.006,347.8613.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ39,216.3715,425.0860.7 %5.09,076.983,074.2866.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ19,721.934,236.9078.5 %5.04,566.743,194.2730.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ23,572.6311,114.2252.9 %5.05,479.441,009.1081.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ68,975.0136,165.3447.6 %5.05,935.861,263.1678.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ19,070.397,668.5059.8 %5.04,015.22933.0076.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ18,371.465,224.0071.6 %5.03,920.13341.6391.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ16,131.922,850.0082.3 %5.03,083.461,261.9559.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ17,952.308,942.0050.2 %5.04,091.28762.9581.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ27,410.70613.0297.8 %5.08,217.785,239.3436.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ39,678.955,793.2685.4 %5.06,506.343,028.6453.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ18,243.095,238.0071.3 %5.04,148.341,426.0465.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ87,318.6927,972.8368.0 %5.011,070.18781.5392.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ19,455.045,881.0069.8 %5.03,083.462,478.0619.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ19,353.487,232.0062.6 %5.04,699.802,345.2050.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ17,839.659,896.0044.5 %5.04,003.901,744.4456.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ19,293.426,644.4465.6 %5.04,813.891,307.5772.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ21,174.6213,065.5938.3 %5.04,338.48429.1290.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ60,740.817,500.0087.7 %5.04,000.001,407.2164.8 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 205,236.91224,153.27-9.2 %0.04,340.185,037.72-16.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ14,723.832,634.0082.1 %5.02,284.74490.5778.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ16,144.315,229.3767.6 %5.03,121.471,375.6355.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ15,200.013,012.0080.2 %5.02,703.12898.6966.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ32,035.9319,574.2138.9 %5.05,601.241,806.1567.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ17,240.683,809.0077.9 %5.03,368.68680.5279.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ18,326.6513,862.0024.4 %5.04,243.421,358.0568.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ375,265.9764,280.0082.9 %5.08,630.533,254.6662.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ43,889.8414,026.5468.0 %5.01,865.01784.7557.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน262,953.8472,040.0072.6 %5.03,539.642,167.7638.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ688,073.50242,187.1164.8 %5.04,559.8217.1099.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ64,106.3253,723.2416.2 %5.08,867.769,410.02-6.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 16,920.156,497.0061.6 %5.03,387.662,188.1035.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ14,931.723,505.0076.5 %5.02,494.091,563.8337.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ92,312.8746,026.2050.1 %5.027,127.0215,087.0644.4 %5.0
รวม 2,881,795 1,143,082 60.33 % 5.0 234,058 100,148 57.21 % 5.0