สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู12,905.606.00100.0 %5.02,314.56350.5584.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู73,244.8176,620.54-4.6 %0.01,125.50660.2541.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู14,196.277,665.0046.0 %5.02,866.01857.3270.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู15,649.9512,207.2022.0 %5.03,569.58363.7889.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�68,719.2951,536.0025.0 %5.011,404.202,568.6377.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง19,360.111,509.0092.2 %5.01,610.94495.8769.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�18,271.22764.0095.8 %5.01,366.41120.6391.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง18,643.531,336.0092.8 %5.01,682.88494.0570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู21,038.966.00100.0 %5.01,533.7995.0393.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�19,522.101,513.0092.2 %5.01,662.96505.6169.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา18,820.901,236.0093.4 %5.02,067.60796.3961.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู20,540.7223,572.66-14.8 %0.05,737.444,151.1327.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู18,926.9310,482.0044.6 %5.05,166.962,589.1349.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู15,825.395,044.0068.1 %5.03,417.481,212.9564.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู15,694.724,367.4272.2 %5.03,227.341,776.2645.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู20,051.758,792.0056.2 %5.05,927.584,095.3430.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู17,359.2313,215.0023.9 %5.04,635.543,803.6817.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู23,134.3411,820.0048.9 %5.07,106.582,649.5562.7 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู21,115.8010,253.8351.4 %5.06,155.801,331.3478.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู61,943.9446,064.6925.6 %5.012,925.502,132.2783.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู17,885.726,554.0063.4 %5.04,710.541,636.3365.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู8,432.541,961.0076.7 %5.0285.24139.6551.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู17,636.103,379.0080.8 %5.04,216.14221.8394.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู14,177.801,922.0086.4 %5.02,961.081,591.8646.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู17,027.8113,970.0018.0 %5.04,254.181,824.4857.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู24,536.75268,362.78-993.7 %0.07,677.064,710.7738.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู21,879.1917,377.5720.6 %5.06,574.143,775.6242.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู19,076.578,108.0057.5 %5.04,482.36967.4078.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู28,212.3337,139.91-31.6 %0.07,227.72370.0694.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู55,393.426,680.0287.9 %5.03,324.422,999.759.8 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู17,138.5811,702.0031.7 %5.04,235.161,440.8866.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู20,057.5214,850.0026.0 %5.05,395.142,080.2661.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู23,202.538,400.0063.8 %5.04,216.151,360.9867.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู17,352.7012,153.0030.0 %5.02,885.04324.6788.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู161,160.6710,080.0093.7 %5.03,690.031,906.3448.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�266,660.22197,351.0526.0 %5.05,031.624,520.3110.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู13,175.384,506.0065.8 %5.02,219.46343.4184.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู17,388.077,578.0056.4 %5.04,140.06951.2177.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู13,807.553,908.0071.7 %5.03,113.22694.8577.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู20,886.2312,042.0042.3 %5.04,767.621,320.1772.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู17,365.6018,258.30-5.1 %0.04,254.188,862.49-108.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 236,704.7557,248.0075.8 %5.06,207.501,840.8570.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2147,735.1436,731.0475.1 %5.06,523.593,179.6951.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู72,636.5318,325.7974.8 %5.01,696.731,615.004.8 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง418,695.8476,826.0081.7 %5.03,838.022,112.9044.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู249,778.42127,975.1248.8 %5.05,990.582,280.0061.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู37,350.9279,672.20-113.3 %0.08,270.221,033.6087.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 15,621.536,997.2455.2 %5.03,588.601,781.2450.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู13,519.702,283.0083.1 %5.02,542.74938.6363.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู70,364.6636,613.0048.0 %5.023,554.5032,756.22-39.1 %0.0
รวม 2,589,826 1,396,964 46.06 % 5.0 237,378 120,631 49.18 % 5.0