สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17,470.399,731.7944.3 %5.012,537.36110.6899.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น20,031.695,061.0074.7 %5.03,458.76828.8676.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 137,799.1440,487.79-7.1 %0.07,680.302,098.5172.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น126,373.88146,029.09-15.6 %0.0796.50690.9913.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 35,049.7830,044.5014.3 %5.0294.30609.06-107.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 637,450.25239,184.0062.5 %5.012,376.343,412.1372.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น27,990.6771,413.00-155.1 %0.09,410.791,403.8185.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น17,036.3211,853.0030.4 %5.02,224.85263.7488.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น111,766.4391,718.0017.9 %5.031,083.066,202.7080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน22,570.452,097.0090.7 %5.01,805.04456.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง22,078.941,825.0091.7 %5.01,532.5265.8395.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท21,943.031,664.0092.4 %5.01,557.3670.0595.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ24,495.205,757.0076.5 %5.02,942.70550.4881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง25,860.474,073.0084.3 %5.02,042.34352.7982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่25,936.745,940.0077.1 %5.02,231.04322.2185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง24,341.431,743.0092.8 %5.01,009.2166.3493.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด22,331.441,699.0092.4 %5.01,080.36298.9472.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน25,742.201,259.0095.1 %5.01,005.6057.5094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล25,955.694,322.0083.3 %5.02,761.92295.0689.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน22,209.401,622.0092.7 %5.02,415.3658.4197.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง24,248.691,988.0091.8 %5.01,984.14306.6384.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี22,442.902,679.0088.1 %5.02,002.50347.8682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 126,841.085,766.0078.5 %5.02,578.86655.8174.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 226,775.588,064.0069.9 %5.01,886.82612.5967.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย24,164.221,957.0091.9 %5.02,102.7667.7996.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู24,050.981,329.0094.5 %5.02,527.5065.8097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ24,740.581,223.0095.1 %5.01,775.88329.8181.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง24,419.052,774.0088.6 %5.02,467.74136.7394.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์24,185.861,507.0093.8 %5.01,643.52255.0884.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น20,632.9520,609.910.1 %0.56,425.284,926.1123.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ14,136.582,864.0079.7 %5.02,942.221,001.5966.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง13,866.392,955.5878.7 %5.02,834.701,043.7663.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่13,757.504,420.0067.9 %5.02,805.66732.0273.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล14,433.404,556.0068.4 %5.03,414.00979.2471.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น17,758.4415,056.0015.2 %5.04,257.422,530.4040.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น25,435.4914,550.0042.8 %5.08,707.205,414.7137.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 620,270.316.00100.0 %5.06,278.285.7099.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น21,765.225,329.0075.5 %5.07,574.853,756.8150.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 6148,948.59307,612.00-106.5 %0.062,482.6231,302.8049.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 517,766.913,624.0079.6 %5.08,856.001,390.5384.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 426,168.4916,442.5237.2 %5.014,649.6510,126.3630.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น54,498.0410,728.0080.3 %5.020,459.0911,989.2841.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5112,241.86110,485.901.6 %0.517,166.129,897.2042.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น142,100.9857,957.5259.2 %5.05,835.242,046.4264.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น10,300.8022,253.56-116.0 %0.03,145.623,015.134.1 %2.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 26,485.4119,939.7124.7 %5.016,530.721,762.2689.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น36,618.6121,993.4439.9 %5.013,993.633,863.2872.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)24,971.8520,664.4017.2 %5.07,908.541,872.7576.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 420,287.815,430.0073.2 %5.08,482.527,604.0010.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)61,217.8863,306.00-3.4 %0.021,866.2516,219.5525.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)87,895.2042,472.1251.7 %5.014,702.09874.0094.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น61,712.3210,113.0083.6 %5.06,330.185.7099.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)22,910.4236,323.98-58.5 %0.09,505.752,485.1173.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)66,947.3319,925.9370.2 %5.027,869.22325.4398.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 479,847.456.00100.0 %5.024,526.926.60100.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น43,741.1145,282.10-3.5 %0.018,524.6424,587.05-32.7 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.114,734.2971,748.3337.5 %5.01,938.48874.0254.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)8,586.793,716.0056.7 %5.0426.00279.3934.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น17,299.207,487.0056.7 %5.05,607.59413.7092.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น16,320.034,418.0072.9 %5.04,713.841,548.9067.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น22,515.3224,884.43-10.5 %0.07,109.822,574.2163.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น39,700.01260,099.16-555.2 %0.010,760.9411,551.92-7.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น31,914.2935,914.80-12.5 %0.011,103.185,056.2654.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น132,457.8190,188.0131.9 %5.035,215.85522.3498.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น31,326.616.00100.0 %5.011,103.185.7099.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น16,783.826.00100.0 %5.04,827.905.7099.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น19,909.906,242.0068.6 %5.06,311.161,133.6582.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น24,282.782,781.3188.5 %5.07,604.241,439.9581.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น31,615.3515,019.7052.5 %5.09,593.593,863.5659.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น21,468.2423,296.00-8.5 %0.073,473.97482.4299.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น84,718.5069,061.3018.5 %5.04,667.702,708.6542.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น94,384.3861,502.0034.8 %5.03,351.901,609.9452.0 %5.0
ทสบ.ขอนแก่น 229,642.7848,986.8378.7 %5.06,072.391,323.3278.2 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 477,266.2767,164.0013.1 %5.019,332.127,854.9359.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น14,782.035,908.0060.0 %5.03,896.151,647.8157.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น189,308.8885,071.0055.1 %5.09,664.091,234.9387.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น18,440.6610,989.0040.4 %5.05,455.441,832.0166.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 41,778.446.00100.0 %5.09,047.165.7099.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น22,418.1412,844.0042.7 %5.06,082.981,069.0582.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น25,016.5918,444.0026.3 %5.010,451.042,061.2480.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น235,471.5319,819.0291.6 %5.0628,491.251,760.2099.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น22,533.3028,324.99-25.7 %0.07,109.824,159.4441.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1167,594.5274,422.9855.6 %5.06,059.853,461.4942.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2182,605.3952,835.2071.1 %5.04,317.603,630.1615.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 391,022.3747,670.2147.6 %5.08,134.522,220.6372.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4219,053.7051,449.9076.5 %5.010,101.113,681.0763.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5441,832.7581,767.2981.5 %5.09,757.324,133.5057.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)176,035.9748,553.3472.4 %5.018,579.547,076.0261.9 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น218,482.646.00100.0 %5.02,192.522,743.22-25.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น34,169.3785,501.00-150.2 %0.02,454.843,445.50-40.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน294,462.00119,069.9959.6 %5.06,092.345.7099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น418,384.03223,360.0046.6 %5.07,054.9813,070.00-85.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่270,541.1376,073.0071.9 %5.05,653.202,234.0160.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น128,697.12178,982.00-39.1 %0.06,549.3018,200.03-177.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น474,578.886.00100.0 %5.011,677.441,704.8285.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น46,438.0770,095.00-50.9 %0.015,423.602,884.3581.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น115,096.2954,156.0652.9 %5.020,833.5414,367.7031.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น223,848.00185,840.0017.0 %5.010,984.342,443.5977.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 716,712.163,526.0078.9 %5.06,229.86882.6585.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น787,719.50972,930.00-23.5 %0.012,912.664,914.6661.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 19,907.6220,798.00-4.5 %0.05,968.862,724.1154.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)29,474.0950,816.00-72.4 %0.013,224.93485.7096.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)13,945.844,442.0068.1 %5.08,196.30116.9498.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น16,599.827,616.0054.1 %5.04,827.901,694.1564.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 8,694,897 4,973,560 42.80 % 5.0 1,567,928 323,895 79.34 % 5.0