สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี13,366.876,200.0053.6 %5.03,441.54938.3172.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี42,311.2740,253.414.9 %2.0336.96820.98-143.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี37,579.059,115.2075.7 %5.0391.86362.907.4 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี597,964.9425,172.0095.8 %5.027,625.621,781.8793.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 4412,944.6314,622.8996.5 %5.027,406.76138.2399.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี16,758.607,079.0057.8 %5.04,829.74518.9689.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 10149,939.8949,732.4866.8 %5.041,633.891,048.5097.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี113,610.05108,128.404.8 %2.029,797.742,968.7490.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ20,013.711,892.0090.5 %5.01,506.00588.0561.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,258.164,422.00-3.8 %0.01,924.76362.9081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน20,526.93716.0096.5 %5.01,596.18444.0872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน29,717.581,413.0095.2 %5.05,274.9060.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม17,131.87555.0096.8 %5.02,843.40292.6989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด19,340.971,072.0094.5 %5.01,653.36456.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง20,273.552,511.0087.6 %5.02,592.78646.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ21,662.761,979.0090.9 %5.02,044.15456.0077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ20,641.011,182.3994.3 %5.01,847.28133.9592.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี30,635.5921,186.6130.8 %5.03,374.51201.1494.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ20,182.831,883.0090.7 %5.02,652.06728.8772.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ21,049.131,693.0092.0 %5.01,702.26378.7077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม22,023.121,269.0094.2 %5.01,716.4823.6398.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ24,831.681,297.0094.8 %5.01,697.94456.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง20,989.741,818.0091.3 %5.01,616.40475.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน21,623.453,233.0085.0 %5.01,833.90456.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 428,240.2340,334.39-42.8 %0.014,066.145,760.0159.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี24,288.6427,433.41-12.9 %0.05,666.412,202.3061.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี13,132.754,067.5069.0 %5.02,599.501,305.9049.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ13,039.933,824.0070.7 %5.02,770.261,076.7461.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ13,568.614,038.5270.2 %5.02,682.481,121.2458.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี11,159.116,353.2043.1 %5.02,411.67748.4469.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี27,785.389,435.0066.0 %5.04,508.221,091.3875.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี194,643.7711,791.0093.9 %5.07,301.783,977.7545.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี18,903.905,428.3171.3 %5.05,457.222,164.8560.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 579,300.10158,781.00-100.2 %0.044,036.7024,788.4043.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี19,935.593,740.0081.2 %5.04,354.322,073.5652.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี51,291.1220,549.0359.9 %5.020,327.7613,614.9333.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี12,327.5813,247.10-7.5 %0.03,508.623,005.9614.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี38,780.4822,341.4342.4 %5.010,173.244,897.4251.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี30,660.1026,540.0013.4 %5.08,461.80627.9792.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 322,076.568,784.7460.2 %5.010,466.1110,514.07-0.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี114,707.17120,397.00-5.0 %0.015,935.061,373.2291.4 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี1,310,820.501,997,503.80-52.4 %0.08,095.205,208.8535.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี19,009.768,465.0055.5 %5.05,533.311,016.9981.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)32,077.1419,461.6039.3 %5.07,008.003,505.6350.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)57,510.4954,313.475.6 %2.524,166.928,664.1864.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 355,164.0236,565.9933.7 %5.021,944.7421,739.750.9 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี16,973.478,846.0047.9 %5.0517.44203.8060.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี19,606.1120,304.00-3.6 %0.06,351.00454.7992.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี17,880.044,201.0076.5 %5.05,210.072,197.8557.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี25,741.8721,945.5814.7 %5.06,043.063,242.9446.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี37,614.73293,412.09-680.0 %0.010,857.7815,283.72-40.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี31,382.5748,686.00-55.1 %0.010,135.206,270.6138.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี21,278.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,338.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี52,986.7267,297.85-27.0 %0.013,386.921,089.3291.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี60,025.289,699.0083.8 %5.04,810.682,995.1837.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี22,275.5420,044.8610.0 %5.07,016.532,522.3464.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี34,553.9436,825.00-6.6 %0.011,123.983,028.2672.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี25,138.8213,289.3047.1 %5.08,290.623,219.3261.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี36,959.2531,053.0016.0 %5.06,788.34591.2091.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี77,200.9551,542.0033.2 %5.03,371.262,423.8728.1 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 510,621.31275,205.9746.1 %5.010,629.722,916.8072.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี15,509.214,646.0070.0 %5.03,897.90446.8888.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี24,223.0011,626.5552.0 %5.07,282.79742.5689.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี85,120.5852,874.9837.9 %5.09,748.231,608.7183.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี18,055.5616,090.5210.9 %5.02,515.561,288.2848.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี56,234.2765,034.00-15.6 %0.016,022.162,668.1583.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี44,317.6215,649.0064.7 %5.015,193.443,550.8676.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี37,441.99117,859.77-214.8 %0.08,116.082,087.4374.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1174,357.9464,110.0663.2 %5.08,374.684,059.2851.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2195,338.0964,358.4267.1 %5.08,894.823,746.1557.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3197,143.6778,364.1960.3 %5.08,287.922,678.3167.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4333,810.8849,690.7985.1 %5.09,167.382,236.1875.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี34,310.6538,976.80-13.6 %0.015,879.845,678.3564.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี44,902.1426,885.4940.1 %5.02,015.741,281.0836.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี68,335.2922,964.1566.4 %5.02,782.982,581.877.2 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี227,706.80142,950.6137.2 %5.06,074.282,277.5762.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ395,094.2575,315.4580.9 %5.06,106.801,270.8379.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน549,228.69163,752.0070.2 %5.06,256.922,570.0458.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี358,103.09166,950.0053.4 %5.05,979.164,360.6627.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี155,957.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,477.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี462,477.56592,233.94-28.1 %0.010,927.081,260.8888.5 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี113,128.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,075.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี177,007.98128,682.0227.3 %5.06,055.361,771.6270.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี914,035.6370,179.9492.3 %5.07,364.584,795.1434.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี130,832.0597,024.1425.8 %5.016,742.1018,449.73-10.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี46,413.0534,141.0026.4 %5.015,334.69524.4596.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี324,426.47282,102.0013.0 %5.08,714.672,066.4176.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 815,140.465,642.6462.7 %5.07,712.161,291.1883.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 25,156.0711,230.0055.4 %5.06,481.942,271.6065.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)26,584.5233,232.00-25.0 %0.010,771.442,630.9175.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี17,237.849,369.0045.6 %5.07,479.432,089.3872.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 454,212.3722,005.7759.4 %5.015,398.778,447.7845.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี5,335.80634.0088.1 %5.02,398.801,336.0144.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ41,685.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ23,816.74ประเมินไม่ได้0.0
รวม 9,934,854 6,278,748 36.80 % 5.0 765,326 273,725 64.23 % 5.0