สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี18,963.035,243.0072.4 %5.01,711.52290.2783.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี20,524.6410,699.0047.9 %5.03,460.98535.3584.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี18,605.089,722.0047.7 %5.02,662.32114.0595.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 4108,953.65113,675.80-4.3 %0.024,907.223,478.7686.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1151,833.73146,583.003.5 %1.516,516.023,377.2579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 286,046.00142,120.00-65.2 %0.016,555.962,866.8482.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย23,427.135,038.0078.5 %5.01,558.56522.5066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย21,299.573,798.0082.2 %5.01,074.66570.0047.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง35,940.2517,103.0052.4 %5.01,918.32494.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่30,876.5812,408.0059.8 %5.01,552.20342.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 134,088.8817,753.0047.9 %5.02,007.44689.2365.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 253,145.0918,868.0064.5 %5.01,913.34413.2578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 134,602.4812,171.0064.8 %5.01,886.10365.6380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 239,828.5013,121.0067.1 %5.02,205.90361.0083.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 137,137.5172,000.00-93.9 %0.08,595.307,006.6418.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี17,028.4218,081.00-6.2 %0.06,437.524,254.7833.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี24,954.478,249.0066.9 %5.05,362.741,419.5873.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี17,187.186,814.0060.4 %5.02,262.96572.3174.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี16,410.026,497.0060.4 %5.02,134.38962.9054.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี23,419.689,654.0058.8 %5.04,168.682,923.4729.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี23,901.8613,691.0042.7 %5.04,698.42378.7591.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี25,550.029,157.0064.2 %5.05,742.902,767.7051.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี125,014.31123,418.001.3 %0.510,078.74456.9595.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี20,584.038,824.0057.1 %5.03,075.60703.1177.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี25,813.3244,742.00-73.3 %0.06,701.751,496.7577.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี23,462.355,882.0074.9 %5.04,841.4042.7199.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี16,164.783,846.0076.2 %5.01,977.72857.4256.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี24,190.7323,645.002.3 %1.04,354.741,012.7676.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี83,955.75126,078.00-50.2 %0.016,011.729,940.9737.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี28,805.6322,381.0022.3 %5.04,792.262,786.3141.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี24,026.5513,557.0043.6 %5.03,461.16846.3475.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี37,975.4685,730.00-125.8 %0.08,024.82748.0990.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี66,411.949,883.0085.1 %5.03,159.97603.3080.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี20,127.2612,372.0038.5 %5.03,008.761,362.0254.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี33,365.7915,647.0053.1 %5.03,936.36459.8088.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี35,088.1216,743.0052.3 %5.06,758.542,046.8769.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี38,238.5173,716.00-92.8 %0.08,595.30542.6793.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี62,165.5244,000.0029.2 %5.05,780.621,293.6377.6 %5.0
รจก.บางขวาง 1,047,338.201,243,973.00-18.8 %0.011,880.212,339.2880.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี324,149.88279,333.0013.8 %5.04,879.832,522.4748.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี15,304.276,602.2056.9 %5.01,616.41303.6881.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี26,361.3411,147.0057.7 %5.05,571.751,608.2271.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี20,889.189,547.0054.3 %5.03,118.711,686.7345.9 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี65,922.1375,365.00-14.3 %0.011,561.821,368.0088.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี26,085.1111,274.0056.8 %5.03,042.882,948.833.1 %1.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี26,492.1822,144.0016.4 %5.03,150.361,456.9053.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1174,250.3671,723.0058.8 %5.02,141.941,822.7614.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2141,817.5974,020.0047.8 %5.03,689.011,667.5254.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี146,455.3380,570.0045.0 %5.04,008.521,838.3854.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี39,646.5585,188.00-114.9 %0.01,865.491,507.6619.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี25,535.7126,677.00-4.5 %0.02,218.171,764.2720.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี345,826.94260,884.2824.6 %5.02,721.784,593.00-68.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี80,274.10106,064.00-32.1 %0.014,085.966,100.3556.7 %5.0
สถาบันทันตกรรม667,823.31450,000.0032.6 %5.01,245.53974.9621.7 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก4,259,135.003,329,120.0021.8 %5.070,596.464,487.2793.6 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ1,467,918.60759,000.0048.3 %5.02,179.052,383.94-9.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 21,366.8514,733.0031.0 %5.03,940.621,488.2862.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี15,303.843,295.6678.5 %5.01,521.36630.0758.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี650,547.94136,454.2879.0 %5.0307,021.3138,083.7287.6 %5.0
รวม 11,117,558 8,360,024 24.80 % 5.0 675,950 141,482 79.07 % 5.0