สรุปผลประเมินจังหวัดเลย รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย13,641.273,282.0075.9 %5.03,650.341,872.3048.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย52,532.0946,248.7012.0 %5.0471.79582.35-23.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย112,446.47132,869.55-18.2 %0.0401.40854.48-112.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย25,352.0023,124.518.8 %4.0624.00287.3554.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย15,379.059,082.0040.9 %5.04,449.001,132.3374.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย15,883.297,260.0054.3 %5.02,187.93388.9882.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย108,986.5955,300.0049.3 %5.018,425.813,294.4182.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน24,448.531,871.0092.3 %5.01,920.24220.4088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย19,635.121,527.0092.2 %5.02,722.08592.8178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่22,430.522,382.0089.4 %5.01,800.06399.0077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว6,933.9471.0099.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม19,983.221,822.0090.9 %5.02,500.82310.6587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว6,727.35552.3091.8 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง19,447.021,987.0089.8 %5.02,234.34231.8089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ19,478.112,459.0087.4 %5.01,927.32399.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง22,643.474,606.0079.7 %5.02,380.14386.2783.8 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ21,808.882,217.0089.8 %5.02,091.41330.6084.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน30,572.3022,989.3024.8 %5.04,896.001,379.7871.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่57,656.0724,331.9557.8 %5.09,559.622,951.9569.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย27,476.5326,489.803.6 %1.58,613.577,195.6116.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย13,525.093,902.0071.1 %5.03,650.401,318.0763.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย19,966.617,037.0064.8 %5.06,521.816,090.076.6 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย16,565.743,790.0077.1 %5.04,772.281,817.1761.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย13,845.781,544.4088.8 %5.09,518.281,193.1487.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย22,150.1711,080.0050.0 %5.05,704.143,748.4034.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย10,887.415,408.1050.3 %5.03,375.122,440.0027.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย27,512.9512,051.9156.2 %5.09,982.682,410.4475.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย21,164.5712,293.0041.9 %5.06,978.15990.0985.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย51,138.3546,275.509.5 %4.58,556.421,053.3087.7 %5.0
ท่าอากาศยานเลย228,598.66195,923.9814.3 %5.03,459.412,812.3518.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย19,380.296,036.9068.9 %5.05,932.26617.3289.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย13,535.553,829.0071.7 %5.0487.62520.81-6.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)13,499.982,607.1480.7 %5.0487.627,620.90-1,462.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย16,225.474,981.0069.3 %5.05,016.69310.3293.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย14,861.653,173.0078.6 %5.04,296.881,680.7560.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย18,452.6411,148.4639.6 %5.05,742.082,481.7856.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย29,320.8511,490.0060.8 %5.010,381.9822,938.63-120.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย20,222.1911,188.9344.7 %5.06,616.746,615.360.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย18,419.547,362.0060.0 %5.05,951.272,091.6564.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย69,652.6639,006.3344.0 %5.09,012.90679.6692.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย57,835.477,844.0086.4 %5.05,589.981,913.9465.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย19,208.029,845.5648.7 %5.06,008.301,021.0383.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย26,171.8114,562.0044.4 %5.07,643.701,832.1976.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย24,118.399,053.5262.5 %5.07,643.881,817.4876.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย15,046.4018,539.03-23.2 %0.04,658.23196.5595.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย57,400.2912,954.0077.4 %5.05,304.732,445.9853.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย204,967.50138,146.6632.6 %5.05,998.232,170.2163.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย11,443.771,815.6084.1 %5.03,460.18826.2576.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย17,569.245,455.0069.0 %5.05,171.542,086.6059.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย4,187.352,622.0037.4 %5.04,220.82943.2077.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)20,866.0522,430.82-7.5 %0.05,513.942,084.2862.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย24,630.4612,729.5048.3 %5.08,100.122,454.9069.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย37,846.479,601.0774.6 %5.011,751.183,460.2570.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1590,609.0065,133.7989.0 %5.015,825.722,394.7684.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 276,795.1340,275.1547.6 %5.09,189.744,119.3555.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 399,497.3335,659.7064.2 %5.09,738.005,759.9540.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)74,295.8919,824.5573.3 %5.09,479.5228,009.01-195.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย157,993.3618,346.2988.4 %5.01,975.681,542.3121.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ60,977.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,124.15ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบ60,003.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,859.98ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย403,353.75272,807.0032.4 %5.09,943.74936.2290.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย470,263.28174,512.3862.9 %5.05,800.173,261.8343.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย75,047.0768,924.008.2 %4.014,047.6012,368.0412.0 %5.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบ2,175,205.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ141,784.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 19,093.3915,867.8016.9 %5.06,236.542,056.4667.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย14,651.567,256.2550.5 %5.03,878.461,438.2962.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 140,845.7342,280.6570.0 %5.025,140.7829,091.00-15.7 %0.0
รวม 3,946,125 1,797,087 54.46 % 5.0 379,621 206,470 45.61 % 5.0